Στο σχολείο - At school

 0    19 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Τι σημαίνει αυτό;
commencer à apprendre
What does it mean?
Χρειάζομαι βοήθεια με αυτή την εργασία.
commencer à apprendre
I need help with this task.
Έχουμε διαγώνισμα;
commencer à apprendre
Do we have a test?
Πώς προφέρεται αυτή η λέξη;
commencer à apprendre
How is this word pronounced?
Πρέπει να διαβάσουμε δύο κείμενα για την επόμενη εβδομάδα.
commencer à apprendre
We have to read two texts for the next week.
Δεν καταλαβαίνω το μάθημα.
commencer à apprendre
I don't understand the lesson.
Πώς ήταν η μέρα σας, καθηγητά;
commencer à apprendre
How was your day, professor?
+12 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.