Σε σύσκεψη - In a meeting

 0    20 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Είμαι πεπεισμένος πως αυτό το σχέδιο θα είναι επιτυχές.
commencer à apprendre
I'm convinced that this project will be a success.
Από τη δική μου άποψη, νομίζω χρειαζόμαστε περισσότερους πωλητές.
commencer à apprendre
From my point of view, I think we need more sellers.
Δεν είμαι σίγουρος γι'αυτό.
commencer à apprendre
I'm not sure about that.
Τι πιστεύουν όλοι γι'αυτό;
commencer à apprendre
What does everyone think about it?
Θα συζητήσουμε τις νέες αλλαγές.
commencer à apprendre
We are going to discuss the new changes.
Πολλοί άνθρωποι δεν παρευρέθηκαν στην τελευταία σύσκεψη.
commencer à apprendre
Several people didn't attend the last meeting.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τις νέες πωλήσεις.
commencer à apprendre
Today we are going to talk about the new sales.
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.