Verb + preposition about/for/of/after

 0    18 fiche    joasiahuchwajda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
talk about
We talked about a lot things at the meeting.
commencer à apprendre
mówić o
Mówiliśmy o wielu rzeczach na spotkaniu.
read about
commencer à apprendre
czytać o
tell somebody about
commencer à apprendre
powiedzieć komuś o
have a discussion about
We had an interesting discussion about the problem but we didn’t reach a decision.
commencer à apprendre
prowadzić dyskusje o
Przeprowadziliśmy interesującą dyskusję o problemie, ale nie podjęliśmy decyzji.
do something about something (do something to improve a bad situation)
If you’re worried about the problem, you should do something about it.
commencer à apprendre
zrobić coś z czymś (zrobić coś, aby poprawić złą sytuacje)
Jeśli martwisz się tym problemem, powinieneś cos zrobić z tym.
care about somebody/something (think that somebody/something is important)
He’s very selfish. He doesn’t care about other people.
commencer à apprendre
dbać o kogoś/coś (uważać, że ktoś/coś jest ważne)
On jest bardzo samolubny. Nie dba o innych ludzi.
care for somebody/something
Would you care for a cup of coffee? (=Would you like...?)
commencer à apprendre
lubić coś (zazwyczaj w pytaniach i zdaniach przeczących)
Chciałbyś filiżankę kawy?
care for somebody/something
Albert is 85 and lives alone. He needs somebody to care for him.
commencer à apprendre
opiekować się kimś/czymś
Albert ma 85 lat i mieszka sam. On potrzebuje kogoś, kto się nim będzie opiekować.
take care of
Have a nice holiday. Take care of yourself! (=look after yourself)
commencer à apprendre
opiekować się
Miłych wakacji. Dbaj o siebie.
ask (somebody) for
I wrote to the company asking them for more information about the job.
commencer à apprendre
zapytać (kogoś) o
Napisałem do firmy pytając ich o więcej informacji na temat pracy.
apply (to a person, a company etc.)
If I want a job at the factory, who do I apply to?
commencer à apprendre
aplikować (do osoby, firmy itp.)
Jeśli chcę pracę w fabryce, do kogo aplikować?
apply for (a job etc.)
I think this job would suit you. Why don’t you apply for it?
commencer à apprendre
ubiegać się o (pracę)
Myślę, ż eta praca będzie Ci odpowiadać. Dlaczego nie ubiegasz się o nią?
wait for
Don’t wait for me. I’ll join you later.
commencer à apprendre
czekać na
Nie czekaj za mną. Dołączę do Ciebie później.
wait for something to happen
I’m not going out yet. I’m waiting for the rain to stop.
commencer à apprendre
czekać jak coś się stanie
Nie idę jeszcze na dwór. Czekam, aż deszcz przestanie padać.
search (a person/a place/a bag etc.) for
I’ve searched (the house) for my keys but I still can’t find them.
commencer à apprendre
przeszukać (osobę/miejsce/torbę itp.)
Przeszukałem (dom), aby znaleźć klucze, ale wciąż nie mogę ich znaleźć.
leave (a place) for (another place)
I haven’t seen her since she left (home) for work this morning.
commencer à apprendre
wyjechać/wyjść (z miejsca) do (innego miejsca)
Nie widziałem jej od kiedy wyszła (z domu) do pracy tego ranka
look for (search for, try to find)
I’ve lost my keys. Can you help me to look for them?
commencer à apprendre
szukać (szukać, starać się znaleźć)
Zgubiłem moje klucze. Czy możesz mi pomóc je szukać?
look after (take care of)
You can borrow this book if you promise to look after it.
commencer à apprendre
opiekować się
Możesz pożyć tą książkę jeśli obiecasz, że będzie o nią dbał.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.