Verb + preposition about and of

 0    15 fiche    joasiahuchwajda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dream about
I dreamt about you last night. (when I was asleep)
commencer à apprendre
śnić o
Śniłem o tobie ostatniej nocy. (kiedy spałem)
dream of being something/doing something (=imagine)
I often dream of being rich.
commencer à apprendre
marzyć o byciu kimś/robieniu czegoś (=wyobrażać)
Często marzę o byciu bogatym.
hear about (be told about something)
Did you hear about the fight in the club in Saturday night?
commencer à apprendre
słyszeć od (było powiedziane o czymś)
Czy słyszałeś o bójce w klubie w sobotnią noc?
hear of (know that somebody/something exists)
Who is Tom Madely? I’ve no idea, I’ve never heard of him.
commencer à apprendre
słyszeć o (wiedzieć, że ktoś/coś istnieje)
Kim jest Tom Madely? Nie mam pojęcia, nigdy o nim nie słyszałem.
hear from (receive a letter or phone call from somebody)
Have you heard from Jane recently? Yes, I got a letter from her a few days ago.
commencer à apprendre
słyszeć od (otrzymać list lub telefon od kogoś)
Czy ostatnio miałeś jakieś wieści od Jane? Tak, dostałem list od niej kilka dni temu.
think about
Will you lend me the money? I’ll think about it.
commencer à apprendre
myśleć o
Czy pożyczyłbyś mi pieniądze. Pomyślę o tym.
think of
He told me his name but I can’t think of it now.
commencer à apprendre
przypomnieć sobie o
On powiedział mi swoje imię, ale nie potrafię je sobie teraz przypomnieć.
think of
That’s a good idea. Why didn’t I think of that?
commencer à apprendre
wymyślić
To jest dobry pomysł. Dlaczego ja na niego nie wpadłem.
think of
What did you think of the film?
commencer à apprendre
uważać o, lubić
Co uważasz na temat filmu?
remind somebody about (tell somebody not to forget)
I’m glad you reminded me about the meeting. I had completely forgotten it.
commencer à apprendre
przypominać komuś o (powiedzieć komuś by nie zapomniał)
Cieszę się, że mi przypomniałeś o spotkaniu. Całkowicie o nim zapomniałem.
remind somebody of (cause somebody to remember)
This house reminds me of the one I live in when I was a child.
commencer à apprendre
przypominać komuś o (powodować, że ktoś pamięta, przypomina sobie)
Ten dom przypomina mi o domu, w którym mieszkałem, gdy byłem dzieckiem.
complain (to somebody) about (say that you are not satisfied)
We complained to the manager of the restaurant about the food.
commencer à apprendre
skarżyć się (komuś) na (mówić, że nie jesteś usatysfakcjonowany)
Poskarżyliśmy się menadżerowi restauracji na jedzenie.
complain of a pain, an illness etc. (say that you have a pains etc.)
We called the doctor because George was complaining of a pain in his stomach.
commencer à apprendre
skarżyć się na ból, chorobę (mówić, że coś cię boli)
Wezwaliśmy lekarza, ponieważ George skarżył się na ból w jego brzuchu.
warn somebody of/about a danger, something bad which might happen
Everybody has been warned of/about the dangers of smoking.
commencer à apprendre
ostrzegać kogoś o niebezpieczeństwie, czymś słym co może się zdarzyć
Każdy został ostrzeżony o niebezpieczeństwie związanym z paleniem.
warn somebody about somebody/something which is dangerous, unusual etc.
I knew he was a strange person. I had been warned about him.
commencer à apprendre
ostrzegać kogoś przed kimś/czymś co jest niebezpieczne, niecodzienne
Wiedziałem, że on jest dziwną osobą. Zostałem przed nim ostrzeżony.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.