Verb + preposition in/into/with/to/on

 0    21 fiche    joasiahuchwajda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
believe in
Do you believe in God?
commencer à apprendre
wierzyć w
Czy wierzysz w boga?
specialise in
Helen is a lawyer. She specialise in company law.
commencer à apprendre
specjalizować się w
Helena jest prawnikiem. Ona specjalizuje się w prawie spółek.
succeed in
I hope you succeed in finding the job you want.
commencer à apprendre
odnieść sukces w
Mam nadzieję, że odniesiesz sukces w poszukiwaniu pracy, jakiej chcesz.
break into
Our house was broken into a few days ago but nothing was stolen.
commencer à apprendre
włamać się do
Do naszego domu włamano się kilka dni temu ale nic nie zostało skradzione.
crash into
He lost control of the car and crashed into a wall.
commencer à apprendre
rozbic się na
On stracił kontrolę nad autem i rozbił się na ścianie.
drive into
I was driving along when the car in front of me stopped suddenly. Unfortunately, I couldn’t stop in time and drove into the back of it.
commencer à apprendre
wjechać na
Jechałem autem, kiedy samochód przede mną nagle się zatrzymał. Niestety, nie zdołałem zatrzymać się na czas i wjechałem w jego tył.
bump into
John didn’t see the glass door so he bumped into it and hurt his nose.
commencer à apprendre
wpadać na
John nie zauważył szklanych drzwi i dlatego na nie wpadł i zranił sobie nos.
run into
Someone ran into me as I was walking round a corner.
commencer à apprendre
wjechać, najechać, wpadać na
Ktoś wpadł na mnie kiedy szła na zakręcie.
divide something into (two or more parts)
The book is divided into three parts.
commencer à apprendre
podzielić coś na (dwie lub więcej części)
Książka jest podzielona na trzy części.
cut something into (two or more parts)
Cut the meat into small pieces before frying it.
commencer à apprendre
pociąć coś na (dwie lub więcej części)
Potnij te mięso na małe kawałki przed usmażeniem ich.
split something into (two or more parts)
The teacher decided to split the class into four groups.
commencer à apprendre
podzielić coś na (dwie lub więcej części)
Nauczyciel zdecydował się podzielić klasę na cztery grupy.
translate (a book etc.) from one language into another
George Orwell’s books have been translated into many languages.
commencer à apprendre
przetłumaczyć (książkę itp.) z jednego języka na drugi
Książki George Orwella zostały przetłumaczone na wiele języków.
colide with
There was an accident this morning. A bus collided with a car.
commencer à apprendre
zderzać się z
Był wypadek dziś rano. Autobus zderzył się z samochodem.
fill something with
Take this saucepan and fill it with water.
commencer à apprendre
zapełnić coś (w/z)
Weź ten rondel i zapełnij go wodą.
provide somebody with
The school provides all its students with books.
commencer à apprendre
zapewnić kogoś w
Szkoła zapewnia wszystkim swoim studentom książki.
supply somebody with
At the start of the expedition all the climbers were supplied with a mobile phone to use if they ever became lost.
commencer à apprendre
dostarczać kogoś w
Na początku wyprawy dostarczono wszystkim wspinaczom telefony komórkowe, aby użyli, jeśli kiedykolwiek by się zgubili.
happen to
What happened to that gold watch you used to have? (=where is it now?)
commencer à apprendre
stać się z, zdarzyć się z
Co się stało z tym złotym zegarkiem, który zwykłeś nosić? (=gdzie on teraz jest?)
concentrate on
Don’t look out of the window. Concentrate on your work.
commencer à apprendre
koncentrować się na
Nie patrz przez okno. Koncentruj się na swojej pracy.
insist on
I wanted to go alone but they insisted on coming with me.
commencer à apprendre
nalegać na
Chciałem pójść sam, ale oni nalegali na pójście ze mną.
spend (money) on
How much money do you spend on food each week?
commencer à apprendre
wydawać (pieniądze) na
Ile tygodniowo wydajesz pieniędzy na jedzenie.
prefer one thing/person to another
I prefer tea to coffee.
commencer à apprendre
woleć jedną rzecz/osobę od drugiej
Wolę herbatę od kawy.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.