zeszyt III 4 A

 0    47 fiche    redaktorek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I've worked in two other Central American countries. I had a great time in both places.
commencer à apprendre
Pracowałem w dwóch różnych krajach Ameryki Środkowej. Świetnie się bawiłem w obu miejscach.
We've been away together a few times. Each time there was a problem back at the hotel.
commencer à apprendre
Byliśmy razem na wyjeździe parę razy. Za każdym razem był problem z powortem do hotelu.
have a great time
commencer à apprendre
świetnie się bawić
I started working in the hotel industry 14 years ago.
commencer à apprendre
Zacząłem pracować w przemyśle hotelowym 14 lat temu.
I've lived in this country for three years.
commencer à apprendre
Mieszkam w tym kraju od trzech lat.
My husband and I have had this place since 2001.
commencer à apprendre
Mój mąż i ja mamy to miejce od 2001 roku.
I've just been to San Diego to pick up a guest.
commencer à apprendre
Byłem właśnie w San Diego odebrać gości.
My husband has gone to see some friends off.
commencer à apprendre
Mój mąż pojechał odprowadzić przyjaciół.
I've been here for a week.
commencer à apprendre
Byłem tutaj przez weekend. (Nie używamy during w present perfect simple).
go went been / gone
commencer à apprendre
been - byłem i wrociłemgone - poszedłem/pojechałem i jeszcze nie wrociłem
never, ever, recently, lately, before, this week, just, yet, already, this is the first/second time, this week/month/year and this morning, this afternoon - if is still that time of day.
commencer à apprendre
słowa z Present Perfect Simple
I've never been to Russia.
commencer à apprendre
Nigdy nie byłem w Rosji.
ago, in 1997, last week, at 10 o'clock.
commencer à apprendre
Słowa z Past Simple
I went there two years ago.
commencer à apprendre
Byłem tam dwa lata temu.
Jo has just phoned.
commencer à apprendre
Jo właśnie dzownił.
Has Jo just phoned?
commencer à apprendre
Czy dzownił właśnie/przed chwilą Jo?
He hasn't finished it yet.
commencer à apprendre
Nie skończył tego jeszcze.
Have you finished it yet?
commencer à apprendre
Skonczyłeś to już?
We've already seen it.
commencer à apprendre
Widzieliśmy już to.
Have you already seen it?
commencer à apprendre
widzieliście już to?
I haven't been to London recently / lately.
commencer à apprendre
Nie byłem ostatniow Londynie.
This is the first time we/ve been here.
commencer à apprendre
To jest pierwszy raz kiedy tutaj jestem.
Their company has been publishing guidebooks for 30 year.
commencer à apprendre
Ich firma publikuje przewodniki od 30 lat.
They've been married since 1972.
commencer à apprendre
Oni są małżenstawem od 1972 roku.
I've been learning English for five years.
commencer à apprendre
Uczę się angielskiego od 5 lat.
I've started a course.
commencer à apprendre
Zacząłem szkolenie / kurs.
I've lived here for five years. I've been living here for five years.
commencer à apprendre
Żyję tutaj od pięciu lat.
He's worked in Australia since 2003. He's been working in Australia since 2003.
commencer à apprendre
On pracuje w Australii od 2003 roku.
Company has been running a website for several years.
commencer à apprendre
Firma prowadzi stronę internetową od paru lat.
Lonely Planet has published over 650 guidebooks since the company began.
commencer à apprendre
Lonely Planet obublikowało ponad 650 przewodników od powstania firmy.
I've done my homework.
commencer à apprendre
Zrobiłem (w sensie skonczyłem) moją pracę domową
How much money have you spent so far?
commencer à apprendre
Ile pieniędzy wydałeś do tej pory? zazwyczaj "how much" jest z continious ale nie zawsze tak jest
I've been doing my homework.
commencer à apprendre
Robię moją pracę domową (w domyśle od jakiegoś czasu) ewentualnie "robiłem" co nie oznacza, że skończyłem
How long have you been travelling on your own?
commencer à apprendre
OD jak dawna podróżujesz samodzielnie?
Uncle has been writing books and he has already written 4 novels.
commencer à apprendre
Mój wuj pisze książki i napisał do tej pory 4 książki.
We haven't been playing tenis for a long time.
commencer à apprendre
Nie gramy w tenisa od bardzo dawna.
I have known him since childhood.
commencer à apprendre
Znam go od dzieciństwa.
How long has your brother been married?
commencer à apprendre
Od jak dawna twój brat jest żonaty?
We haven't had holiday for a year.
commencer à apprendre
Nie mieliśmy wakacji od roku.
If my mam haden't got murried to my dad, I wouldn't have been born.
commencer à apprendre
Jeżeli moja mama nie wyszłaby za mąż za mojego ojca, ja bym się nie urodził.
If my greate-grandmather was alive, I would ask her about World War One.
commencer à apprendre
Jeżeli moja babcia by żyła, zapytałbym się jej o pierwszą wojne światową.
If the day was longer, I would have time for sport.
commencer à apprendre
Jeżeli dzień był by dłuższy miał bym czas na sport.
When I came back home from holiday, the flower had olready died.
commencer à apprendre
Kiedy wróciłem do domu z wakacji, kwiatek już nie żył.
I've been waiting for you half an hour!
commencer à apprendre
Czekam/czekałem na ciebie od godziny. Continuous bo czynność która długo trwa, i jest związana ze stanem teraźniejszym bo teraz przyszedłeś.
Something smells terrible! Somebody has been frying scrambled egg!
commencer à apprendre
Coś strasznie śmierdzi. Ktoś smażył jajecznicę. to jest związane z obecną sytuacją. Mówimy tak np. wchodząc do mieszkania.
Whay are you wet? I've been runing.
commencer à apprendre
Dlaczego jesteś mokry? Biegałem.
I've been working hear for 2 months.
commencer à apprendre
Pracuje tu przez dwa dwa miesiące.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.