wyroki ECHR, ETPC, postanowienia, wyroki polskich sądów

 0    95 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
a national
commencer à apprendre
obywatel/ka
absolute obligation
commencer à apprendre
bezwzględne zobowiązanie
acknowledge
commencer à apprendre
przyznać
act with / show due diligence
commencer à apprendre
wykazywać należytą staranność
alleged violations
commencer à apprendre
domniemane naruszenia
and now, this 13th day of Ferbuary 2008
commencer à apprendre
w dniu dzisiejszym 13 lutego 2008
apparently
commencer à apprendre
jak widać
application / applicant
commencer à apprendre
skarga / skarżący/a
application for leave to intervene
commencer à apprendre
wniosek interwencyjny
arguments
commencer à apprendre
oświadczenia
at the rate applicable of the settlement
commencer à apprendre
stosownie do kursu z dnia rozstrzygnięcia
by the court
commencer à apprendre
w imieniu sądu
case originates
commencer à apprendre
sprawa wywodzi się ze...
coercive measures
commencer à apprendre
środki przymusu
comment on sth
commencer à apprendre
zająć stanowisko wobec
complain
commencer à apprendre
zarzucić
complain
commencer à apprendre
podnieść zarzut
contemporaneously
commencer à apprendre
równocześnie
contest
commencer à apprendre
kwestionować
costs and expenses
commencer à apprendre
koszty i wydatki
costs had been actually and necessarily incurred
commencer à apprendre
koszty zostały rzeczywiście i koniecznie poniesione
court dissolves the marriage
commencer à apprendre
orzec rozwiązanie małżeństwa przez rozwód
court enforcement officer
commencer à apprendre
komornik sądowy
custodial penalty
commencer à apprendre
kara pozbawienia wolności
default interest
commencer à apprendre
odsetki za zwłokę
deliberate in private
commencer à apprendre
obradować na posiedzeniu niejawnym
Deputy Section Registrar
commencer à apprendre
Zastępca Kanclerza Sekcji
dismiss the claim
commencer à apprendre
oddalić powództwo
done in English
commencer à apprendre
sporządzono w języku angielskim
editorial revision
commencer à apprendre
korekta wydawnicza
effective measures
commencer à apprendre
skuteczne środki prawne
enforceability clause
commencer à apprendre
klauzula wykonalności
examine the merits of the app. at the same time as its admissibility
commencer à apprendre
łącznie zbadać skargę co do meritum i dopuszczalności
exercise the right
commencer à apprendre
korzystać z prawa
fair hearing
commencer à apprendre
rzetelny proces sądowy
final
commencer à apprendre
ostateczny
General Court of the European Union
commencer à apprendre
Sąd (organ sądowy Trybunału Sprawiedliwości UE)
handling stolen goods
commencer à apprendre
paserstwo
Hearing Officer
commencer à apprendre
urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające (unia)
heavy penalty
commencer à apprendre
surowa kara
High Contracting Party
commencer à apprendre
Wysoka Układająca się Strona
hinder
commencer à apprendre
utrudniać
holds
commencer à apprendre
uznaje
in accordance with the law
commencer à apprendre
w zgodzie z ustawą
in respect of non-pecuniary damage
commencer à apprendre
tytułem słuszniego zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe
in so far as relevant
commencer à apprendre
w istotnym dla sprawy zakresie
in the circumstances
commencer à apprendre
w zgodzie z warunkami
in the meaning of
commencer à apprendre
w rozumieniu
interim order
commencer à apprendre
zarządzenie tymczasowe
intervene in the proceedings
commencer à apprendre
przystąpić do sprawy
invite to intervene in the proceedings
commencer à apprendre
poinformować o prawie do przystąpienia do spawy
it is unclear
commencer à apprendre
nie ma pewności
J/JJ
commencer à apprendre
sędzia/sędziowie
judgment
commencer à apprendre
wyrok
lack of diligence
commencer à apprendre
brak staranności
legal costs
commencer à apprendre
koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego
legalise the existing status quo
commencer à apprendre
usankcjonować istniejące status quo
make better use of the provisions
commencer à apprendre
bardziej skutecznie stosować przepisy
manifestly ill-founded
commencer à apprendre
oczywiście bezzasadny
marginal lending rate
commencer à apprendre
stopa procentowa
matters of record
commencer à apprendre
akta sprawy
notify in writing
commencer à apprendre
obwieszczenie pisemne
observations
commencer à apprendre
oświadczenia
on an unspecified later date
commencer à apprendre
w bliżej nieokreślonym późniejszym terminie
order under appeal (kartel)
commencer à apprendre
zaskarżone postanowienie
partial reparation
commencer à apprendre
częściowe usunięcie skonsekwencji
placed in detention
commencer à apprendre
aresztowany
positive obligation
commencer à apprendre
bezwzględny obowiązek
pre-trial detention
commencer à apprendre
tymczasowe aresztowanie
procedure
commencer à apprendre
postępowanie
quantum
commencer à apprendre
wysokość
quash decision (nie mówi się o decyzji discontinue)
commencer à apprendre
uchylić decyzję
refuse a request
commencer à apprendre
rozpatrzeć umownie
Registry
commencer à apprendre
Sekretariat Trybunału
Registry of the General Court
commencer à apprendre
secretariat sądu
reiterate
commencer à apprendre
przypominać
reject (kartle)
commencer à apprendre
oddalić
relevant domestic law
commencer à apprendre
właściwe prawo krajowe
reparation
commencer à apprendre
naprawienie szkody, usunięcie konsekwencji naruszenia
residence of a child
commencer à apprendre
miejsce pobytu dziecka
response in opposition
commencer à apprendre
sprzeciw
sitting as a Chamber composed of
commencer à apprendre
zasiadając jako Izba w następującym składzie
social services
commencer à apprendre
opieka społeczna
submissions
commencer à apprendre
oświadczenia
suffer disadvantage
commencer à apprendre
doznać uszczerbku
summarise the legal reasoning
commencer à apprendre
podsumować argumentację prawną
sustain damage
commencer à apprendre
ponieść straty
take a firm stand
commencer à apprendre
znaleźć zdecydowane stanowisko
the establishment of the prima face case (kartel)
commencer à apprendre
w wersji polskiej: fumus boni iuris
The Traffic Law Act
commencer à apprendre
Kodeks Drogowy
try to do sth to
commencer à apprendre
podjąć działania w celu
uphold, upheld
commencer à apprendre
utrzymać w mocy, utrzymał w mocy
upon consideration of
commencer à apprendre
po rozpatrzeniu sprawy
urgency (kartel)
commencer à apprendre
pilność/ pilny charakter
without overlooking the...
commencer à apprendre
nie zapominając o...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.