wskaźniki i relacje

 0    14 fiche    paulinakomajda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych netto
commencer à apprendre
Mówi jaki jest rzeczywisty udział procentowy w zysku całej działalności podstawowej spółki. Różnica między licznikiem a mianownikiem wynika z korekt.
Wskaźnik udziału amortyzacji w operacyjnych przepływach pieniężnych netto
commencer à apprendre
Jeżeli jest wysoki lub rośnie jest to zjawisko negatywne. Może oznaczać niewystarczającą rentowność przedsiębiorstwa lub zamrożenie gotówki w zapasach i należnościach.
Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zadłużenia ogółem
commencer à apprendre
świadczy o tym czy generowany z dzialalnosci operacyjnej zasób gotówki jest odp. wystarczający do pokrycia zadłużenia
Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zadłużenia długoterminowego
commencer à apprendre
świadczy o tym czy generowany z dzialalnosci operacyjnej zasób gotówki jest odp. wystarczający do pokrycia zadłużenia
Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na inwestycje
commencer à apprendre
Świadczy o zdolności przedsiębiorstwa do utrzymania środków trwałych ze swojego dochodu gotówkowego bez uciekania się do zaciągania pożyczek lub nowej emisji akcji.
Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na wypłatę dywidend
commencer à apprendre
Świadczy o zdolnościach przedsiębiorstwa do wypłaty dywidendy.
Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej
commencer à apprendre
powyżej 100% -samowystarczalność przedsiębiorstwa poniżej 100%- potrzeba dodatkowych źródeł finansowania lub osiągnięcie wpływów z działalności inwestycyjnej
wskaźnik pieniężnej wydajności sprzedaży
commencer à apprendre
określa wielkość nadwyżki operacyjnej generowanej przez 1 złotówkę sprzedaży
Wskaźnik pieniężnej wydajności zysku (netto)
commencer à apprendre
Jest miernikiem efektywności gospodarowania gotówką operacyjną
Wskaźnik wydajności majątku
commencer à apprendre
wskazuje ile gotówki jest generowane przez jednostkę majątku
Relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku
commencer à apprendre
jeżeli >100% to mamy zysk na dz. operacyjnej Jeżeli jest <100% to pokazuje ile zysku pochłonęła dz. operacyjna
Relacja zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej
commencer à apprendre
Jeżeli >100% to wskazuje jaką część zysku brutto pozyskano z zysków nadzwyczaajnych i operacji finansowych. jeśli <100% to jaa czesc zysku przeznaczono na koszty fin i straty nadz
Relacja zysku brutto do zysku ze sprzedaży
commencer à apprendre
>100% o ile wzrósł zysk brytto z tytulu pozostalej dzialalnosci operacyjnej oraz pozost.dz. fin <100% ile zysku z dz. postw utracono
Relacja zysku netto do zysku ze sprzedaży
commencer à apprendre
>100% ile zysku netto izyskalismy na pozostałym poziomie operacyjnym, poziomie finansowym i nadzwyczajnym i podatku dochod

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.