Wham - Last Christmas

 0    39 fiche    29dexon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
W ostatnie święta
commencer à apprendre
Last Christmas
Oddałem ci serce
commencer à apprendre
I gave you my heart
Ale już następnego dnia
commencer à apprendre
But the very next day
Zwróciłaś mi je
commencer à apprendre
you gave it away
W tym roku
commencer à apprendre
This year
Aby uchronić się od łez
commencer à apprendre
To save me from tears
Dam je komuś wyjątkowemu
commencer à apprendre
I'll give it to someone special
Kto na gorącym się sparzył, ten na zimne dmucha
commencer à apprendre
Once bitten and twice shy
Trzymam się z dala
commencer à apprendre
I keep my distance
Ale ty ciągle przykuwasz mój wzrok
commencer à apprendre
But you still catch my eye
Powiedz mi, kochanie
commencer à apprendre
Tell me baby
Poznajesz mnie?
commencer à apprendre
Do you recognize me?
Cóż
commencer à apprendre
Well
Minął rok
commencer à apprendre
It's been a year
Jakoś mnie nie dziwi
commencer à apprendre
It doesn't surprise me
Spakowałem je i wysłałem
commencer à apprendre
I wrapped it up and sent it
Wraz z notką, Kocham cię
commencer à apprendre
With a note saying I love you
Naprawdę tak uważałem
commencer à apprendre
I meant it
Teraz wiem jak byłem głupi.
commencer à apprendre
Now I know what a fool I've been
Ale jeśli pocałowałabyś mnie teraz
commencer à apprendre
But if you kissed me now
Znowu dałbym się oszukać
commencer à apprendre
I know you'd fool me again
Zatłoczony pokój
commencer à apprendre
A crowded room
Przyjaciele ze zmęczonymi oczami
commencer à apprendre
Friends with tired eyes
Ukrywam się przed tobą
commencer à apprendre
I'm hiding from you
I Twoją lodowatą duszą
commencer à apprendre
And your soul of ice
Mój Boże, myślałem, że byłaś
commencer à apprendre
My God I thought you were
Kimś na kim można polegać
commencer à apprendre
Someone to rely on
Ja?
commencer à apprendre
Me?
Myślę, że byłem tylko ramieniem do wypłakania się
commencer à apprendre
I guess I was a shoulder to cry on
Twarz kochanka z ogniem w jego sercu
commencer à apprendre
A face on a lover with a fire in his heart
Mężczyzna pod przykryciem
commencer à apprendre
A man under cover
ale ty mnie zniszczyłaś
commencer à apprendre
but you tore me apart
Znalazłem prawdziwą miłość
commencer à apprendre
Now I've found a real love
już mnie nigdy nie oszukasz
commencer à apprendre
Now I've found a real love
ale ty go rozdarłaś
commencer à apprendre
but you tore him apart
Może za rok, podaruje je komuś
commencer à apprendre
Maybe next year I'll give it to someone
Podaruje je komuś wyjątkowemu
commencer à apprendre
I'll give it to someone special.
Wyjątkowemu
commencer à apprendre
Special
Komuś
commencer à apprendre
Someone

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.