War of currents

 0    19 fiche    lukaszDrygas16082
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
tak zwana wojna próadów toczyła sie w ameryce pod koniec 19 wieku
commencer à apprendre
the so called War of Currents took place in america at the end of the 19 century.
dotyczyła ekonomiczej transmisji mocy
commencer à apprendre
it concerned the economic transmission of power
Dwóch naukowców Thomas Edison i Nicola Thesla were the oponents
commencer à apprendre
Two scientists Thomas Edison and Nicola Thesla were the oponents
Debata była o tym który elektryczny system powinno sie używać zmienny czy stały prąd
commencer à apprendre
The debate was about whether electrical systems should use alternating or direct current
prąd staly był używany do przesyłania energi po tym Edison opracował komercyjną generacje elektryczności w lata 180-0.
commencer à apprendre
Direct current was used for electric power transmission after Edison developed commercial generation of electricity in the late 1800s
Ale prąd stały ma wiele ograniczeń, takich jak
commencer à apprendre
But direct current had a number of limitations such as
szybkie straty energii
commencer à apprendre
rapid power loss
ograniczony zasięg transmisji do około 2 km
commencer à apprendre
limited range of transmission to abaut 2 km
Nikola Tesla opracował alternatywny system uyżywając prądu przemiennego
commencer à apprendre
Nikola Tesla devised an alternative system using alternating current
Był generowany przy niskim napięciu
commencer à apprendre
It was generated at low voltages
następnie mogło być podnoszone przez transformator do wysokiego napięcia dla ekonomicznego przesyłu i ostatecznie obniżnae ponownie dla bezpiecznego dostarczanioa do consumentów
commencer à apprendre
then it could be stepped up by a transformer to high voltages for economical transmission and, finally, stepped down again for safe delivery to the consumer
dzisiaj
commencer à apprendre
today
Dzisiaj AC jest nadal głównym sposobem dostarczania energi elektrycznej do odbiorców
commencer à apprendre
Today, AC is still the primary means of delivering electrical energy to customers
wady
commencer à apprendre
disadvantage
potrzeba
commencer à apprendre
need
potrzebuje dodatkowej izolacji
commencer à apprendre
they need extra insulation
stanowią
commencer à apprendre
pose
stanowią one zagrożenie dla każdego, kto styka się z nimi
commencer à apprendre
they pose a danger to anyone who comes into contact with them
jest ono trudne do bezpieczneg obsługi
commencer à apprendre
it is difficult to service bezpieczneg

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.