Unit 126 On/in/at (other uses)

 0    32 fiche    joasiahuchwajda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
(be/go) on holiday
Tom’s away at the moment. He’s on holiday in France.
commencer à apprendre
(być/jechać) na wakacjach
Toma nie ma w tej chwili. Jest na wakacjach we Francji.
(be/go) on business
Did you go to Germany on business or on holiday?
commencer à apprendre
(być/jechać) w interesach
Pojechałeś do Niemiec w interesach czy na wakacje?
(be/go) on a trip
When I was 14, I went on a trip to France organised by my school.
commencer à apprendre
(być/jechać) w podróży
Kiedy miałem 14 lat, pojechałem w podróż do Francji zorganizowaną przez moją szkołę.
(be/go) on a tour
One day I’d like to go on a world tour.
commencer à apprendre
(być/jechać) na wycieczce
Pewnego dnia, chciałbym wybrać się w trasę (wycieczkę) światową.
(be/go) on a cruise
I wouldn’t like to go on a cruise. I think I’d get bored.
commencer à apprendre
(być/jechać) na rejsie
Nie chciałbym wybrać się na rejs. Myślę, że bym się nudził.
go to a place for a holiday
Tom has gone to France for a holiday
commencer à apprendre
jechać na miejsce na wakacje
Tom pojechał na wakacje do Francji.
go to a place for my holiday(s)
Where are you going for your holidays next summer?
commencer à apprendre
jechać na miejsce na moje wakacje
Gdzie jedziesz na swoje wakacje następnego lata?
on television
I didn’t watch the news on television, but I heard it on the radio.
commencer à apprendre
w telewizji
Nie oglądałem wiadomości w telewizji, ale słyszałem w radiu.
on the radio
I didn’t watch the news on television, but I heard it on the radio.
commencer à apprendre
w radiu
Nie oglądałem wiadomości w telewizji, ale słyszałem w radiu.
on the phone/telephone
You can’t phone me. I’m not on the phone. (=I haven’t got a phone) I’ve never met her but I’ve spoken to het on the phone.
commencer à apprendre
przez telefon
Nie możesz do mnie dzwonić. Nie ma telefonu. Nigdy jej nie spotkałem, ale rozmawiałem z nią przez telefon.
(be/go) on strike
There are no trains today. The railway workers are on strike.
commencer à apprendre
(być/rozpocząć) strajk
Nie ma żadnych pociągów dziś. Pracownicy kolei strajkują.
(be/go) on a diet
I’ve put on a lot of weight. I’ll have to go on a diet.
commencer à apprendre
(być/przejść) na diecie
Przybrałem dużo na wadze. Będę musiał przejść na dietę.
(be) on fire
Look! That car is on fire!
commencer à apprendre
(być) w ogniu
Patrz! Ten samochód jest w ogniu.
on the whole (=in general)
Sometimes I have problems at work but on the whole I enjoy my job.
commencer à apprendre
na ogół (ogólnie rzecz biorąc)
Czasami mam problemy w pracy, ale generalnie lubię moją pracę.
on purpose (=intentionally)
I’m sorry. I didn’t mean to annoy you. I didn’t do it on purpose.
commencer à apprendre
celowo
Przepraszam. Nie chciałem cię zdenerwować. Nie zrobiłem tego celowo.
in the rain
Don’t go out in the rain. Wait until it stops.
commencer à apprendre
w deszczu
Nie wychodź w deszczu. Poczekaj, aż przestanie.
in the sun (=sunshine)
We sat in the shade. I was too hot to sit in the sun.
commencer à apprendre
w słońcu (świetle słonecznym)
Siedzieliśmy w cieniu. Było za gorąco, aby siedzieć w słońcu.
in the shade
Can you turn the light on, please? I don’t want to sit in the dark.
commencer à apprendre
w cieniu
Czy możesz włączyć światło, proszę? Nie chcę siedzieć w ciemnościach.
in the dark
Can you turn the light on, please? I don’t want to sit in the dark.
commencer à apprendre
w ciemnościach
Czy możesz włączyć światło, proszę? Nie chcę siedzieć w ciemnościach.
in bad weather
commencer à apprendre
w złej pogodzie
(write) in ink
This is a legal document and must be signed in ink not pencil.
commencer à apprendre
(pisać) atramentem
To jest prawny dokument i musi być podpisany atramentem nie ołówkiem.
(write) in biro
Please complete this application form in biro. Do not use a pencil.
commencer à apprendre
(pisać) długopisem
Proszę uzupełnić ten formularz aplikacyjny długopisem. Nie używać ołówka.
(write) in pencil
When you do the exam, you’re not allowed to write in pencil.
commencer à apprendre
(pisać) ołówkiem
Kiedy piszesz egzamin, nie możesz pisać ołówkiem.
in words
When you write a cheque, you have to write the amount in words and figures.
commencer à apprendre
słownie
Kiedy wypisujesz czek, musisz napisać sumę słownie i cyframi.
in figures
When you write a cheque, you have to write the amount in words and figures.
commencer à apprendre
cyframi
Kiedy wypisujesz czek, musisz napisać sumę słownie i cyframi.
in BLOCK LETTERS
Please fill in the form in block letters.
commencer à apprendre
drukowanymi literami
Proszę uzupełnić formularz drukowanymi literami.
(pay) in cash
I paid the bill in cash.
commencer à apprendre
(płacić) gotówką
Zapłaciłem za rachunek gotówką.
(be/fall) in love (with somebody)
Have you ever been in love with anybody?
commencer à apprendre
być zakochanym/zakochać się (w kimś)
Czy kiedykolwiek byłeś zakochany w kimkolwiek?
In (my) opinion
In my opinion, the film wasn’t very good.
commencer à apprendre
(moim) zdaniem
Moim zdaniem, film nie był zbyt dobry.
at the age of
Jill left school at 16. Or at the age of 16.
commencer à apprendre
w wieku
Jill skończyła szkołę w wieku 16 lat.
at the speed of
The train was travelling at 120 miles an hour. Or at a speed of 120 miles an hour.
commencer à apprendre
z szybkością
Pociąg jechał 120 mil na godzinę lub z prędkością 120 mil na godzinę.
at a temperature of
Water boils at 100 degrees Celsius. Or at a temperature of 100 degrees Celsius.
commencer à apprendre
w temperaturze
Woda gotuje się w 100 stopniach Celsjusza lub w temperaturze 100 stopni Celsjusza.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.