Translation 2 - Manipulated surveys

 0    15 fiche    leszekgniadek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Według mnie wszystkie badania opinii publicznej są zmanipulowane
commencer à apprendre
In my opinion all surveys are manipulated.
Nie można im ufać
commencer à apprendre
You can’t trust them.
Ludzie którzy je zamawiają wykorzystują reputację danego ośrodka
żeby sprawić wrażenie że prezentowane dane są wiarygodne
commencer à apprendre
People who order them use the reputation of a given center
to make the impression that the presented data is reliable.
Wiekszość osób wierzy że publikowane liczby to fakty
commencer à apprendre
Most people believe that the published figures are facts.
Zgodnie ze znanym powiedzeniem – sukces ma wielu ojców a porażka jest sierotą
commencer à apprendre
According to the well-known saying – success has many fathers but failure is an orphan.
Wielu ludzi nie chce marnować głosu
commencer à apprendre
Many people don’t want to waste their vote.
Dlatego wybierają partie które badania pokazują jako silniejsze
commencer à apprendre
That’s why they choose parties which the surveys show as stronger.
Gdyby nie widzieli sondażu ich wybór byłby inny
commencer à apprendre
If they didn’t see the poll their choice would be different.
Oznacza to że informacje podawane przez media mogą mieć wpływ na wyniki wyborów
commencer à apprendre
This means that the information presented by the media may have influence on election results.
Dlatego uważam że sondaże szkodzą demokracji
commencer à apprendre
Therefore I believe that the surveys harm democracy.
A w przypadku gdy w wyborach pozostały dwie rywalizujące partie
dobrze zadane pytanie lub zmanipulowanie sondażu może zadecydować o tym kto wygra wyścig.
commencer à apprendre
And in the case when two competing parties are left
a well-asked question or manipulating the survey may decide who will win the race
Taka sytuacja jest źródłem korupcji
commencer à apprendre
Such a situation is the source of corruption.
Zakazywanie sondaży nic nie da
commencer à apprendre
Banning surveys will not do anything.
Żadne zakazy nie nauczą ludzi myśleć
commencer à apprendre
No ban will teach people to think.
Trzeba głosować zgodnie z przekonaniami a nie w oparciu o sondaże
commencer à apprendre
You must vote according to beliefs and not based on the surveys.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.