Tom Jones - Green, Green Gras Of Home fiszki

 0    21 fiche    29dexon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Stare miasto wygląda tak samo
commencer à apprendre
The old home town looks the same
Jak wychodzę z pociągu
commencer à apprendre
as I step down from the train
i tam na spotkanie ze mną jest moja Mama i Tata
commencer à apprendre
and there to meet me is my Mama and Papa
W dół drogi patrzę i tam biegnie Mary
commencer à apprendre
Down the road I look and there runs Mary
Tak, oni wszyscy przyjdą się ze mną spotkać
commencer à apprendre
Yes, they'll all come to meet me
ramiona idących, uśmiechają się słodko
commencer à apprendre
arms reaching, smiling sweetly
Dobrze jest dotykać zielonej, zielonej trawy domu
commencer à apprendre
It's good to touch the green, green grass of home
Stary dom ciągle stoi
commencer à apprendre
The old house is still standing
Jego farba jest popękana i sucha
commencer à apprendre
Tho' the paint is cracked and dry
A jest tam stary dąb na którym zwykłem grać
commencer à apprendre
And there's that old oak tree that I used to play on
Na końcu drogi idę z moją słodką Mary
commencer à apprendre
Down the lane I walk with my sweet Mary
Włosy ze złota i usta jak wiśnie
commencer à apprendre
Hair of gold and lips like cherries
Dobrze jest dotykać zielonej, zielona trawy domu
commencer à apprendre
It's good to touch the green, green grass of home
Wtedy budzę się i rozglądam
commencer à apprendre
Then I awake and look around me,
na cztery szare ściany, które mnie otaczają
commencer à apprendre
at four grey walls that surround me
i zdaję sobie sprawę, tak, tylko śniłem
commencer à apprendre
and I realize, yes I was only dreaming
Dla strażnika i smutnego starego padre
commencer à apprendre
For there's a guard and there's a sad old padre,
ramię w ramię pójdziemy o świcie
commencer à apprendre
arm in arm we'll walk at daybreak
Znowu dotykam zielonej, zielonej trawy domu
commencer à apprendre
Again I touch the green, green grass of home
Tak, oni wszyscy przyjdą zobaczyć mnie w cieniu tego starego dębu
commencer à apprendre
Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree
Jak kładą mnie w pobliżu zielonej, zielonej trawy domu
commencer à apprendre
As they lay me neath the green, green grass of home

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.