The weather cz.2

 0    14 fiche    beatak41
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
What do you call two straight days of rain in Ireland? A weekend.
commencer à apprendre
jak nazywacie w Irlandii 2 deszczowe dni z rzedu? Weekend.
It only rains twice a year in Ireland: August to April and May to July.
commencer à apprendre
W Irlandii pada tylko raz dwa razy w roku, od sierpnia do kwietnia i od maja do lipca.
I've been here an entire week and it's done nothing but rain said The Tourist. When do you have summer here? Well that's hard to say, last year, it was on a Wednesday.
commencer à apprendre
Byłem tutaj cały tydzień i ciągle padało, powiedział turysta. Kiedy jest tutaj lato? To trudno powiedzieć, w zeszłym roku było w środę.
Maybe it's only a cold snap.
commencer à apprendre
Może to tylko chwilowe ochłodzenie.
The weather is quite pleasant today.
commencer à apprendre
pogoda jest całkiem przyjemna dzisiaj.
Last weekend was so bright that we went sunbathing.
commencer à apprendre
Zeszły weekend był taki słoneczny, że poszliśmy się opalać.
It's so sweltering day.
commencer à apprendre
jest taki duszny dzień.
How long will it be raining?
commencer à apprendre
jak długo będzie padać?
How will it be during the coming weekend?
commencer à apprendre
jak ma być w przyszły weekend?
It's turned out nice again.
commencer à apprendre
okazało się że jest znowu przyjemnie.
Is there a slim chance of sunshine?
commencer à apprendre
czy jest jakaś mała szansa na słońce?
Does the weather affect your mood?
commencer à apprendre
czy pogoda wpływa na twoje samopoczucie?
The rain does sometimes get me down especially if it continues for days without stopping and it often makes I feel reluctant to leave the house.
commencer à apprendre
czasami pogoda mnie przygnębia Szczególnie jeśli pada ciągle przez kilka dni i to powoduje że nie chce wychodzić z domu.
The wind is really gusty.
commencer à apprendre
Wiatr jest bardzo porywisty.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.