The duties of a chairperson

 0    44 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
An effective chairperson should:
commencer à apprendre
Przewodniczący zebrania/obrad powinien:
begin the meeting on time
commencer à apprendre
rozpocząć zebranie o czasie
conduct business
commencer à apprendre
(tutaj:) po/prowadzić obrady
get the people's attention and start the meeting
commencer à apprendre
skupić uwagę zebranych i rozpocząć zebranie
make the purpose of the meeting clear
commencer à apprendre
jasno określić/sprecyzować cel/e zebrania
explain the purpose of the meeting
commencer à apprendre
wyjaśnić cel zebrania
present the agenda
commencer à apprendre
przedstawić porządek dzienny
present the most important facts
commencer à apprendre
przedstawić najważniejsze fakty
present the speakers
commencer à apprendre
przedstawić mówców/prelegentów
give the floor
commencer à apprendre
udzielać głosu
ask for people's views
commencer à apprendre
prosić uczestników o wypowiedzenie się
control the meeting
commencer à apprendre
panować nad zebraniem; kompetentnie prowadzić spotkanie
control the decision-making
commencer à apprendre
czuwać nad procesem decyzyjnym
keep/maintain order
commencer à apprendre
utrzymać porządek (w czasie dyskusji)
show encouraging attitude towards all present
commencer à apprendre
okazać przychylne podejście do wszystkich obecnych (na sali obrad)
bring people into the discussion
commencer à apprendre
włączać obecnych do dyskusji
try to be fair and objective in leading the discussion
commencer à apprendre
starać się prowadzić uczciwie i obiektywnie dyskusję
make sure that the participants of the meeting do not move off the topic
commencer à apprendre
starać się, aby uczestnicy zebrania nie odchodzili od tematu
make sure that the participants of the meeting do not bring up irrelevant issues
commencer à apprendre
starać się, aby uczestnicy zebrania nie podnosili nieistotnych kwestii
not to allow personal conflicts get in the way of achieving the purpose of the meeting
commencer à apprendre
nie pozwolić, aby osobiste animozje były przeszkodą w osiągnięciu celu zebrania
make sure that the maximum amount of business is conducted in the minimum of time
commencer à apprendre
starać się, aby jak najwięcej spraw załatwić w jak najkrótszym czasie
control the people who talk too much or monopolize the discussion
commencer à apprendre
zwracać uwagę dyskutantom, aby nie mówili zbyt dużo i nie monopolizowali dyskusji
keep the discussion to the point (relevant and orderly)
commencer à apprendre
czuwać, aby dyskutanci nie odbiegali od tematu; pilnować, aby dyskusja trzymała się tematu/ odbywała się w sposób rzeczowy i uporządkowany
keep the discussion moving
commencer à apprendre
posuwać dyskusję do przodu
be ready to paraphrase or explain certain points
commencer à apprendre
być gotowym do sparafrazowania/interpretacji i wyjaśniania pewnych kwestii
if necessary, ask participants for repetition and clarification
commencer à apprendre
o ile to konieczne, prosić uczestników o powtórzenie (wypowiedzi) i wyjaśnienie
move to the next point on the agenda
commencer à apprendre
przechodzić do następnego punktu porządku dziennego
decide when conversation is useful and should be encouraged
commencer à apprendre
określać, kiedy rozmowa jest pożyteczna/konstruktywna i kiedy należy ją podtrzymać
bring the discussion back to the point
commencer à apprendre
sprowadzić dyskusję na właściwy tor
bring the discussion to an end
commencer à apprendre
zakończyć/zamknąć dyskusję
cut off the conversation when it becomes irrelevant
commencer à apprendre
ucinać dyskusję, gdy zaczyna być nie na temat/ odbiegać od tematu
ask quiet members questions to find out what their views and ideas on the point discussed are
commencer à apprendre
pytać nieaktywnych uczestników obrad o ich zdanie i pogląd(y) na omawianą kwestię
summarize the discussion
commencer à apprendre
podsumować dyskusję
look for areas of agreement when summarizing the discussion
commencer à apprendre
poszukiwać obszarów, co do których możliwe jest porozumienie/osiągnięcie kompromisu
summarize the decisions taken at a meeting
commencer à apprendre
podsumować decyzje podjęte na zebraniu
make sure that all participants of the meeting understand and agree with the decisions
commencer à apprendre
upewnić się, czy wszyscy uczestnicy zebrania zrozumieli podjęte decyzje i czy się z nimi zgadzają
use a certain amount of formal language
commencer à apprendre
używać w pewnej proporcji sformalizowanego języka zgromadzeń/obrad
ask for action
commencer à apprendre
prosić o podjęcie działania/działań
set follow-up tasks
commencer à apprendre
wyznaczyć/określić zadania (wynikające z obrad)
achieve a purpose/objective
commencer à apprendre
osiągnąć cel/cele
close the meeting
commencer à apprendre
zamknąć zebranie
end the meeting on time
commencer à apprendre
zakończyć zebranie o czasie
thank participants
commencer à apprendre
podziękować uczestnikom
announce the next meeting
commencer à apprendre
poinformować/zawiadomić o terminie następnego zebrania

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.