The conceit of deceit How people make up good reasons for bad behaviour

 0    51 fiche    joal
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
strój kąpielowy
commencer à apprendre
swimsuit
stronniczość
commencer à apprendre
bias
pokrycie, relacja, odniesienie
commencer à apprendre
cover, relation, reference
uzasadniać
commencer à apprendre
justify
kryterium
commencer à apprendre
criterion
samooszukiwania
commencer à apprendre
self-deception
obozowali
commencer à apprendre
camped
trzyćwierciowy
commencer à apprendre
three-quarter
podejmowania decyzji
commencer à apprendre
decision-making
cecha, przedstawiać
commencer à apprendre
feature, present
zachowanie
commencer à apprendre
behaviour
stykać się
commencer à apprendre
adjoin
doświadczenie
commencer à apprendre
experience
wiara
commencer à apprendre
belief
dochodzić
commencer à apprendre
claim
szeroki
commencer à apprendre
broad
pisk
commencer à apprendre
squeak
tak więc
commencer à apprendre
thus
zarozumiałość
commencer à apprendre
conceit
nacisk
commencer à apprendre
emphasis
oszustwo
commencer à apprendre
deceit
przedmiot
commencer à apprendre
subject
sztywny
commencer à apprendre
rigid
Kryteria
commencer à apprendre
criteria
krzywić się
commencer à apprendre
frown
atrybut
commencer à apprendre
attribute
zareagować
commencer à apprendre
react
miejsce pracy
commencer à apprendre
workplace
dowolny
commencer à apprendre
whichever
potencjał
commencer à apprendre
potential
środek
commencer à apprendre
midst
potępiać, dezapropobować
commencer à apprendre
frown upon
mieć atut
commencer à apprendre
have the advantage, trump
dezerterować, opuszczać miejsce
commencer à apprendre
desert, decamp
niedowierzanie
commencer à apprendre
disbelief
bezstronny, obiektywny
commencer à apprendre
impartial, objective, fair-minded
łatwo powiedzieć, trudniej wykonać
commencer à apprendre
easy to say, harder to do
zatrudnienie
commencer à apprendre
employment, hiring
laboratorium
commencer à apprendre
laboratory, lab
bez względu na
commencer à apprendre
regardless
wypucowany
commencer à apprendre
squeaky clean
osądzająca osoba
commencer à apprendre
judgmental person
przysłowie, porzekadło
commencer à apprendre
proverb, adage
piękno jest w oku patrzącego
commencer à apprendre
beauty is in the eye of the beholder
piękno jest powierzchowne
commencer à apprendre
beauty is only skin deep
nie oceniaj książki po okładce
commencer à apprendre
do not judge a book by its cover
Niemal każdy usprawiedliwia taką namiętność, jaką dostrzega w sobie.
commencer à apprendre
Almost every justifies such passion that sees itself.
Lepiej zrozumieć mało niż zrozumieć źle
commencer à apprendre
Better understand a little than misunderstand
Starzy we wszystko wierzą, dorośli we wszystko wątpią, młodzi wszystko wiedzą
commencer à apprendre
The old believe everything, the adults in all doubt, the young know everything
Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował
commencer à apprendre
God created man because he was disappointed the monkey. In further experiments gave
Człowiek, który w nic nie wierzy boi się wszystkiego
commencer à apprendre
A man who believes in nothing afraid of everything

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.