The Big Bang Theory

 0    278 fiche    Dav
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
participate in mass culture
commencer à apprendre
uczestnictwa w kulturze masowej
do you do sort of a job
commencer à apprendre
robisz coś w rodzaju pracy
fall in love with a jerk
commencer à apprendre
zakochać się w dupku
most pathetic part
commencer à apprendre
Najbardziej żałosne część
paradox it's part of nature
commencer à apprendre
Paradoks jest to częścią natury
totally weird if I used it
commencer à apprendre
zupełnie dziwne, gdybym użył go
what you want to accomplish
commencer à apprendre
co chcesz osiągnąć
creepy voice
commencer à apprendre
przerażający głos
anticipating
commencer à apprendre
przewidywanie
can I ask you a favor
commencer à apprendre
czy mogę prosić cię o przysługe
chain of casualty
commencer à apprendre
Łańcuch wypadku
the proximal cause
commencer à apprendre
bliższa przyczyna
this situation is much less complicated than you think
commencer à apprendre
Sytuacja ta jest o wiele mniej skomplikowane niż myślisz
we have been access denied
commencer à apprendre
zostaliśmy odmowa dostępu
we have been access denied
commencer à apprendre
zostaliśmy odmowa dostępu
you gotta call her
commencer à apprendre
Musisz zadzwonić do niej
get out of
commencer à apprendre
pozbawiłeś mnie...
what is happening to you
commencer à apprendre
co się z tobą dzieje
impossible mentions about me
commencer à apprendre
niemożliwe wzmianki o mnie
as far as population
commencer à apprendre
miarę populacji
hooked on me
commencer à apprendre
zaczepione na mnie
to swell up
commencer à apprendre
puchnąć
ask him for a napkin
commencer à apprendre
poprosić go o serwetkę
you kind of act delivering
commencer à apprendre
wykonujesz rodzaj działać dostarczaniu
spare key
commencer à apprendre
zapasowy klucz
scene was rife of scientific inaccuracy
commencer à apprendre
scena szerzyła niedokładności naukowej
let's assume
commencer à apprendre
załóżmy
at approximately 120 mile per hour
commencer à apprendre
w przybliżeniu około 120 mile na godzinę
extension of ability
commencer à apprendre
Rozszerzenie możliwości
we are locked out
commencer à apprendre
jestesmy zablokowani
swirling of vortex
commencer à apprendre
Wirujący wir
are you insane?
commencer à apprendre
jesteś szalona?
there is no reasonable explanation
commencer à apprendre
nie ma żadnego rozsądnego wyjaśnienia
I accept your premise
commencer à apprendre
Przyjmuję założenie
if you have time to lean you have time to clean
commencer à apprendre
jeśli masz czas, aby oprzeć masz czas, aby oczyścić
humming
commencer à apprendre
brzęczący
splendidly
commencer à apprendre
świetnie
sarcasm
commencer à apprendre
sarkazm
convince me
commencer à apprendre
przekonać mnie
snoring
commencer à apprendre
chrapanie
depending of the depth
commencer à apprendre
w zależności od głębokości
your feeling is valid
commencer à apprendre
Twoje uczucie jest odpowiednie
Brown color of car is non responsive for me
commencer à apprendre
Brązowy kolor samochodu mi nie odpowiada
I did what I could
commencer à apprendre
Zrobiłem, co mogłem,
she does smell good
commencer à apprendre
ona pachnie
freaking out me
commencer à apprendre
przestraszyłeś mnie
chatting up with Penny
commencer à apprendre
rozmowy z Penny
are you intoxicated
commencer à apprendre
jesteś odurzony
hallmarks
commencer à apprendre
cechy
considering of what we did
commencer à apprendre
biorąc pod uwagę tego, co zrobiliśmy
inefficient
commencer à apprendre
nieskuteczny
got it
commencer à apprendre
załapałem
betrayed us
commencer à apprendre
zdradziłeś nas
not much
commencer à apprendre
nie dużo
for your thoughts
commencer à apprendre
za twoje myśli
little concerned for her
commencer à apprendre
trochę zaniepokojony o nią
relentless pursuit to
commencer à apprendre
Nieustanne dążenie do
we dont need to argue of terminology
commencer à apprendre
nie musimy spierać się o terminologię
present your findings
commencer à apprendre
przedstawić swoje spostrzeżenia
none at all
commencer à apprendre
wcale
you might be bound by them
commencer à apprendre
użytkownik może być zobowiązany przez nich
harm yourself
commencer à apprendre
zaszkodzić samemu
I don't know if I could bear that
commencer à apprendre
Nie wiem, czy to zniosę
woman reject me
commencer à apprendre
Kobieta odrzuca mnie
nevertheless
commencer à apprendre
Niemniej jednak
that was not my point
commencer à apprendre
to nie był mój punkt widzenia
I wondering if you have any plans
commencer à apprendre
I zastanawiałem się, czy masz jakieś plany
so I clarify situation
commencer à apprendre
więc wyjaśnić sytuację
get my chisel
commencer à apprendre
dostać moje dłuto
could you be more specific?
commencer à apprendre
można być bardziej konkretnego?
dense
commencer à apprendre
gęsty
passing awkwardly In hall
commencer à apprendre
przechodząc niezgrabnie w hali
what we have in common
commencer à apprendre
co mamy wspólnego
I sparsely use Facebook
commencer à apprendre
Rzadko korzystam z Facebooka
quite bounce back
commencer à apprendre
dość odbijać
you can't prove string theory
commencer à apprendre
nie można udowodnić teorię strun
spread out over
commencer à apprendre
rozłożone
emotional chafing
commencer à apprendre
emocjonalne ocierania
was thus supposed be a date?
commencer à apprendre
w ten sposób miała być randka?
i have got a little concussion
commencer à apprendre
Mam mały wstrząs
I am good till new year
commencer à apprendre
u mnie spoko do nowego roku
subtle bid of attention
commencer à apprendre
subtelna oferta uwagi
consise order
commencer à apprendre
zwarty rozkaz
pattern emerge
commencer à apprendre
wzór wyłaniają
how wasted am I
commencer à apprendre
Jak zmarnowany jestem
start making me mad
commencer à apprendre
zacznij mnie doprowadzać do szału
I got your back
commencer à apprendre
ubezpieczam Cię
hot beverages
commencer à apprendre
gorące napoje
that's how we roll in the Shire
commencer à apprendre
tak się bawimy w Shire
in meantime
commencer à apprendre
w międzyczasie
overdo
commencer à apprendre
przedobrzyć
I have no wrath, I am understanding
commencer à apprendre
Nie mam gniewu, rozumiem
disposable product
commencer à apprendre
Produkt jednorazowego użytku
oh neat
commencer à apprendre
oh schludne
let me try this way
commencer à apprendre
pozwól mi spróbować w ten sposób
you are taking out fun of it
commencer à apprendre
pozbawiasz zabawy
I intend make my own team
commencer à apprendre
Mam zamiar zrobić własny zespół
she discarded you
commencer à apprendre
ona cię wyrzucić
it might little awkward
commencer à apprendre
to może trochę niezręczne
I just gonna sit down
commencer à apprendre
Właśnie zamierzam usiąść
my direction is reflected off of me
commencer à apprendre
moim kierunku odbija mnie
perpetual motion squad
commencer à apprendre
Skład wieczystego ruchu
terrific
commencer à apprendre
wspaniały
participle
commencer à apprendre
imiesłów
janitor
commencer à apprendre
woźny
as part of your team
commencer à apprendre
jako część swojego zespołu
meaningless
commencer à apprendre
bez znaczenia
disorder
commencer à apprendre
nieład
dragged this thing though a car wash
commencer à apprendre
przeciągać tę rzecz przez myjnie
not to blow on time machine
commencer à apprendre
Nie na przerąbanie na maszyne czasu
i understand why no one else bid
commencer à apprendre
Rozumiem, dlaczego nikt inny nie licytował
tremendous bargin
commencer à apprendre
ogromną okazją
How are we gonna get it upstairs
commencer à apprendre
Jak mamy zamiar wnieść to na górę
take a break
commencer à apprendre
zrobić sobie przerwę
i running really late
commencer à apprendre
jestem bardzo spóźniona
drop you off to work
commencer à apprendre
podwieźć do pracy
to throw up
commencer à apprendre
wymiotować
how lame is that, isn't it?
commencer à apprendre
Troche słabe to, co?
it's belong to all of us
commencer à apprendre
to należy do nas wszystkich
deaf
commencer à apprendre
głuchy
swamp
commencer à apprendre
bagno
prevent recurrence of the disasters
commencer à apprendre
zapobiegać powtórzeniu się katastrof
what's bothering you
commencer à apprendre
co cię dręczy
your inability
commencer à apprendre
niezdolność
hook up with someone
commencer à apprendre
zahaczyć z kimś
semen
commencer à apprendre
nasienie
as long as you pick up me
commencer à apprendre
tak długo, jak mnie wybierasz
exploit
commencer à apprendre
wykorzystać
bite me
commencer à apprendre
spadaj!
get bored with me
commencer à apprendre
nudzić się ze mną
you can't impose a secret
commencer à apprendre
nie można nałożyć tajemnicą
I made it up
commencer à apprendre
Zrobiłem go
it didn't mean to offend you
commencer à apprendre
nie urazić cię
whatsoever
commencer à apprendre
w ogóle
comfy now?
commencer à apprendre
wygodne teraz?
forbid it
commencer à apprendre
zabraniają
I drank milk that tasted funny
commencer à apprendre
Piłem mleko smakowało zabawne
I just wanna be part of conversation
commencer à apprendre
Chcę być częścią rozmowy
insufficiently intelligent person
commencer à apprendre
niewystarczająco inteligentny człowiek
significant results
commencer à apprendre
znaczące wyniki
you are unattached
commencer à apprendre
jesteś nieżonaty
can you give us a little privacy
commencer à apprendre
możesz dać nam trochę prywatności
little abrupt
commencer à apprendre
trochę nagłe
battery dying
commencer à apprendre
umieranie baterii
amuse me
commencer à apprendre
rozśmiesz mnie
I am a failure at everything
commencer à apprendre
Jestem porażka we wszystkim
i think I've gotten the hang of sarcasm
commencer à apprendre
Myślę, że załapałem powiązanie sarkazmu
what does it stand for
commencer à apprendre
co to oznacza
go towards to beach
commencer à apprendre
iść w kierunku plaży
I can't figure how
commencer à apprendre
Nie mogę zrozumieć, jak
priest
commencer à apprendre
ksiądz
kind of weird
commencer à apprendre
Jakby dziwny
swamp
commencer à apprendre
bagno
I spilled grape juice
commencer à apprendre
rozlalem sok winogronowy
I realize that
commencer à apprendre
Zdaję sobie sprawę, że
she is interfering my work
commencer à apprendre
ona zakłóca moją pracę
restrain yourself
commencer à apprendre
powstrzymać się
I am little concerned about you
commencer à apprendre
Jestem trochę zaniepokojony Ciebie
no one supposed to be in my room
commencer à apprendre
nikt nie powinien być w moim pokoju
testify
commencer à apprendre
świadczyć
are you currently involved in
commencer à apprendre
czy jestes obecnie zaangażowane w
dumped them
commencer à apprendre
rzucił je
anyhow
commencer à apprendre
tak czy owak
how do you prefer encounters to begin
commencer à apprendre
jakie wolisz spotkania zacząć
to socialize with her
socialize - make (someone) behave in a way that is acceptable to their society...
commencer à apprendre
spędzać czas z nią
eat by myself
commencer à apprendre
jeść sam
she is so considerate
commencer à apprendre
ona jest tak taktowny
poverty
commencer à apprendre
bieda
accidently noticing
commencer à apprendre
przypadkowo zauważył
in general
commencer à apprendre
ogólnie rzecz biorąc
we didn't be very supportive
commencer à apprendre
nie byliśmy bardzo pomocni
we gotta get you into bigger office
commencer à apprendre
Musimy dostać cie do większego biura
let me ask you
commencer à apprendre
pozwól, że zapytam
I was whisked off to
commencer à apprendre
Byłem wymknąć się do
I manage to get you invited
commencer à apprendre
udało się was wkręcić
I count on you
commencer à apprendre
liczę na Ciebie
tremendous accomplishment
commencer à apprendre
ogromnym osiągnięciem
I would be honored
commencer à apprendre
Będę zaszczycony
diced
commencer à apprendre
pokrojone w kostkę
faithful companion
commencer à apprendre
wierny towarzysz
unwilling
commencer à apprendre
niechętny
shallow
commencer à apprendre
płytki
undeserved
commencer à apprendre
niezasłużona
I am not insane
commencer à apprendre
Nie jestem szalony
she is feisty
commencer à apprendre
ona jest zadziorna
laser accidently burn out your retinas
commencer à apprendre
laser przypadkowo wypalić twoje siatkówki
I succeeded
commencer à apprendre
udało mi się
I would like to hereby invoke
commencer à apprendre
Chciałbym niniejszym powołać
an integral part of
commencer à apprendre
Integralną częścią
a favor
commencer à apprendre
przysługa
day off
commencer à apprendre
dzień wolny
that's an indicator to check
commencer à apprendre
to wskaźnik, aby sprawdzić
it be good if light wouldn't be on
commencer à apprendre
byłoby dobrze, jeśli światło nie będzie się świecić
that's tough one
commencer à apprendre
to jest trudne
I'm no sure I'm capable of engine diagnostic
commencer à apprendre
Nie jestem pewien, że jestem zdolny do diagnostyki silnika
how do you propose I get home
commencer à apprendre
jak można zaproponować że wracam do domu
over what?
commencer à apprendre
nad czym?
can you drive me to?
commencer à apprendre
możesz zawieść mnie do?
we decided to we have to speak up
commencer à apprendre
zdecydowaliśmy się musimy pomówić
this madness has to stop
commencer à apprendre
to szaleństwo musi się skończyć
there is no possible to answer that
commencer à apprendre
nie jest możliwe, aby odpowiedzieć na to pytanie
far more often that
commencer à apprendre
znacznie częściej niż
turn on ignition
commencer à apprendre
włączyć zapłon
maybe give it a rest and try again later
commencer à apprendre
może dać sobie spokój i spróbuj ponownie później
just gonna give up
commencer à apprendre
właśnie zamierzam zrezygnować
I am too evolved to driving
commencer à apprendre
Ja zbyt rozwinięty by prowadzić
not determine
commencer à apprendre
nie określają
hang in there
commencer à apprendre
powieś tam
you saw nothing
commencer à apprendre
nic nie widziałeś
so if you considering
commencer à apprendre
więc jeśli rozważasz
looking out for you
commencer à apprendre
patrząc na was
in short
commencer à apprendre
krótko mówiąc / w skrócie
I weep for the future of science
commencer à apprendre
Płaczę dla przyszłości nauki
how do you determined
commencer à apprendre
w jaki sposób określasz
right over there
commencer à apprendre
właśnie tam
tend to have effect
commencer à apprendre
wydają się mieć wpływ
we have been operating under the assumption that he has no deal
commencer à apprendre
działamy przy założeniu, że nie ma umowy
your loss
commencer à apprendre
Twoja strata
insightful
commencer à apprendre
bystry
pointed out on
commencer à apprendre
zwrócił uwagę na
so witty
commencer à apprendre
tak dowcipny
how can I argue with me
commencer à apprendre
Jak mogę kłóć się ze mną
I pulling them forward
commencer à apprendre
I ciągnąc ich do przodu
ramona finally dozed off
commencer à apprendre
Ramona wreszcie zdrzemnął
I formally request
commencer à apprendre
Formalnie zażądać
why aren't you working?
commencer à apprendre
dlaczego nie pracujesz?
she distracted me
commencer à apprendre
ona rozprasza mnie
don't try deny it
commencer à apprendre
nie próbuj zaprzeczać
I just offering a little encouragement
commencer à apprendre
oferowalem trochę zachęty
what kind of crap is it
commencer à apprendre
jakie bzdury to jest
i don't like your attitude
commencer à apprendre
nie lubię twojej postawę
puny insect
commencer à apprendre
drobny owad
you play with forces beyond your possible
commencer à apprendre
grasz z sił poza swoje możliwości
why i should to apologize her?
commencer à apprendre
Dlaczego powinienem ją przeprosić?
i rescind your strikes
commencer à apprendre
I unieważnić swoje strajki
with great power comes great responsibility
commencer à apprendre
z dużą mocą przychodzi duża odpowiedzialność
that's what i meant
commencer à apprendre
o to mi chodziło
simple substraction
commencer à apprendre
proste odejmowanie
simple substitution
commencer à apprendre
proste podstawienie
greasy hair
commencer à apprendre
tłuste włosy
intensity level
commencer à apprendre
poziom natężenia
Star Trek is inarguably the best
commencer à apprendre
Star Trek jest niezaprzeczalnie najlepszym
have clearance
commencer à apprendre
mają luz
i ask out of curiosity
commencer à apprendre
pytam z ciekawości
spokesman states
commencer à apprendre
Rzecznik stwierdza
they will most likely be unable to determin the cause
commencer à apprendre
najprawdopodobniej nie bedą w stanie określić przyczyny
i really didn't think this though
commencer à apprendre
Naprawdę nie sądziłem, że to jednak
how can i say it convincingly enough?
commencer à apprendre
jak mogę to wystarczająco przekonująco powiedzieć?
i going out for a while
commencer à apprendre
wychodzę na chwilę
if i knew you were wating, i would have swallowed that lasagna whole
commencer à apprendre
gdybym wiedział, że czekasz, to bym połkną tą lasagne w całości
i'll call you back when we firm up the details
commencer à apprendre
będę oddzwonimy kiedy wzmocnimy szczegóły
screw him, you're fine
commencer à apprendre
przykręcić go, jesteś w porządku
my little slice of hell
commencer à apprendre
mój mały kawałek piekła
how do we decided?
commencer à apprendre
Jak o tym zdecydujemy?
What he may have left out is
commencer à apprendre
Co mu się mogło pominąć jest
The statement stand for itself
commencer à apprendre
Oświadczenie mówi sam za siebie
consider following scenario
commencer à apprendre
rozważ następujący scenariusz
even he seems viable alternative
commencer à apprendre
nawet on wydaje się realną alternatywą
suppress your feelings
commencer à apprendre
tłumić swoje uczucia
i am glad you are enjoying yourself
commencer à apprendre
Cieszę się, że się dobrze bawisz
a little mishap while building
commencer à apprendre
małe nieszczęście podczas budowania
do you wanna slide over one?
commencer à apprendre
Chcesz przesunąć się o jedno?
i suppose i could spare few minutes
commencer à apprendre
sądzę, że mogę poświęcić kilka minut
i gaining remarkable fluency
commencer à apprendre
I zyskuje niezwykłą biegłość
you mock me with it
commencer à apprendre
drwisz ze mnie
it doesn't worked at all
commencer à apprendre
nie działa w ogóle
last visit regarding your promotion
commencer à apprendre
ostatnia wizyta dotycząca Twojego awansu
apparently carrying out research
commencer à apprendre
Najwyraźniej prowadzenie badań
i have craving for olives
commencer à apprendre
Mam ochotę na oliwki
engaged in sth
commencer à apprendre
zaangażowany w sth
with a needle
commencer à apprendre
igłą
i was defrosting steak there
commencer à apprendre
tam stek rozmrażałem
i just teasing you
commencer à apprendre
Ja po prostu drażni cię
discharge papiers
commencer à apprendre
papiery zwalniajacy(ze szpitala)
i can't conceive idea of your concept
commencer à apprendre
nie wyobrażam sobie twojego pomysłu
is it imaginary?
commencer à apprendre
to jest urojone?
i beg to disagree
commencer à apprendre
Pozwolę sobie nie zgodzić
I am not incapable of doing this
commencer à apprendre
Nie jestem w stanie to zrobić

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.