The agenda- Porządek dzienny zebrania

 0    17 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
The logical structure of the agenda of a format meeting
commencer à apprendre
Schemat porządku dziennego oficjalnego zebrania
1. Opening
commencer à apprendre
1. Otwarcie (zebrania)
2. Minutes of the previous meeting
commencer à apprendre
2. Porządek dzienny poprzedniego zebrania
3. Matters arising from the minutes
commencer à apprendre
3. Sprawy wynikające z porządku dziennego
4. Report from the President on the current situation
commencer à apprendre
4. Raport prezesa na temat bieżącej sytuacji
5. Commercial/Financial report
commencer à apprendre
5. Sprawozdanie handlowe/finansowe
6. Budget
commencer à apprendre
6. Budżet
7. Staff
commencer à apprendre
7. Personel
8. Premises
commencer à apprendre
8. Sprawy lokalowe
9. Regulations of the Board
commencer à apprendre
9. Przepisy sformułowane przez Zarząd
10. Any other business (AOB)
commencer à apprendre
10. Sprawy różne/Wolne wnioski
11. Close
commencer à apprendre
11. Zamknięcie (zebrania)
Larger meetings and committee meetings may also include:
commencer à apprendre
Przy większych zebraniach i posiedzeniach komisji mogą się pojawić takie kwestie:
a) apologies for absence
commencer à apprendre
a) usprawiedliwianie nieobecności
b) matters arising from the last meeting
commencer à apprendre
b) sprawy wynikające z poprzedniego zebrania
c) correspondence
commencer à apprendre
c) korespondencja
d) the date of the next meeting
commencer à apprendre
d) termin następnego zebrania

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.