Test Angielski (Math + Wykresy + Unit 1-4)

 0    265 fiche    key81
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
vertex (pl. vertixes/vertices)
commencer à apprendre
wierzchołek
bisector
commencer à apprendre
dwusieczna, symetralna
a line segment
commencer à apprendre
odcinek
a ray
commencer à apprendre
półprosta
endpoint
commencer à apprendre
punkt końcowy
complementary angles
commencer à apprendre
kąty dopełniające (do 90º)
supplementary angles
commencer à apprendre
kąty dopelniajace (do 180º)
vertical angles
commencer à apprendre
kąty wierzchołkowe
alternate interior/exterior angles
commencer à apprendre
naprzemianległe kąty wewnętrzne/zewnętrzne
corresponding angles
commencer à apprendre
kąty odpowiadające
regular / non-regular polygon
commencer à apprendre
wielokąt foremny, wielokąt nieforemny
scalene triangle
commencer à apprendre
trójkąt nierównoboczny
quadrilatelar
commencer à apprendre
czworobok, czworokąt
rhombus
commencer à apprendre
romb
trapezoid
commencer à apprendre
trapez
heptagon
commencer à apprendre
siedmiokąt
octagon
commencer à apprendre
ośmiokąt
nonagon
commencer à apprendre
dziewięciokąt
decagon
commencer à apprendre
dziesięciokąt
solid line
commencer à apprendre
linia ciągła
broken line
commencer à apprendre
linia przerywana
dotted line
commencer à apprendre
linia kropkowana
wavy line
commencer à apprendre
linia falowana
horizontal line
commencer à apprendre
linia pozioma
vertical line
commencer à apprendre
linia pionowa
diagonal line
commencer à apprendre
linia ukośna
straight line
commencer à apprendre
linia prosta
curved line
commencer à apprendre
linia zakrzywiona
perpendicular
commencer à apprendre
prostopadły
parallel
commencer à apprendre
równoległy
intersecting
commencer à apprendre
przecinający się/ krzyżujący się
intersect
commencer à apprendre
krzyżować się/przecinać się
plus
commencer à apprendre
dodać
minus
commencer à apprendre
odjąć
multiplied by, times
commencer à apprendre
pomnożyć
divided by, over
commencer à apprendre
podzielić
brackets
commencer à apprendre
nawiasy
equals/is equal to
commencer à apprendre
jest równy
square brackets
commencer à apprendre
nawiasy kwadratowe
a quarter/one quarter
commencer à apprendre
1/4
a half/one half
commencer à apprendre
1/2
a third/one third
commencer à apprendre
1/3
an eighth/one eighth
commencer à apprendre
1/8
three eighths
commencer à apprendre
3/8
one and half
commencer à apprendre
1 i 1/2
three and two thirds
commencer à apprendre
3 i 2/3
nought point three/point three/zero point three
commencer à apprendre
0.3
three point one five
commencer à apprendre
3.15
x squared/x to the second power/x to the power of two
commencer à apprendre
x^2
x cubed
commencer à apprendre
x^3
x to the power (of) n/x to the n
commencer à apprendre
x^n
x to the power (of) n minus one/x to the n minus one
commencer à apprendre
x^(n-1)
the square root of x
commencer à apprendre
pierwiastek z x
the cube root of x
commencer à apprendre
pierwiastek trzeciego stopnia z x
the fifth root of x
commencer à apprendre
pierwiastek piątego stopnia z x
the nth root of x
commencer à apprendre
pierwiastek n stopnia z x
x is not equal to 1
commencer à apprendre
x nie równe 1
approximately
commencer à apprendre
w przybliżeniu
tends
commencer à apprendre
dąży do
is less than
commencer à apprendre
jest mniejsze niż
is less than or equal to
commencer à apprendre
jest mniejsze lub równa
is greater than or equal to
commencer à apprendre
jest większa lub równa
R sub x
commencer à apprendre
R z indexem x
degrees
commencer à apprendre
stopni
twenty-five per cent
commencer à apprendre
25%
angle
commencer à apprendre
kąt
right angle
commencer à apprendre
kąt prosty
straight angle
commencer à apprendre
kąt 180
full angle
commencer à apprendre
kąt pełny
acute angle
commencer à apprendre
kąt ostry
obtuse angle
commencer à apprendre
kąt rozwarty
external/reflex angle
commencer à apprendre
kąt zewnętrzny
rectangle
commencer à apprendre
prostokąt
square
commencer à apprendre
kwadrat
triangle
commencer à apprendre
trójkąt
pentagon
commencer à apprendre
pięciokąt
circle
commencer à apprendre
okrąg
semi-circle
commencer à apprendre
półkoło
equilateral
commencer à apprendre
równoboczny
right-angled triangle
commencer à apprendre
trójkąt prostokątny
isosceles
commencer à apprendre
równoramienny
acute-angled triangle
commencer à apprendre
ostrokątny trójkąt
obtuse-angled triangle
commencer à apprendre
Trójkąt rozwartokątnych
sphere
commencer à apprendre
kula
semi sphere
commencer à apprendre
pół kuli
cube
commencer à apprendre
sześcian
cone
commencer à apprendre
stożek
pyramid
commencer à apprendre
ostrosłup
cylinder
commencer à apprendre
walec
it is rounded at one end
commencer à apprendre
jest zaokrąglony z jednego końca
it is pointed at one end
commencer à apprendre
jest zaostrzone na jednym końcu
convex
commencer à apprendre
wypukły
concave
commencer à apprendre
wklęsły
height
commencer à apprendre
wysokość
width
commencer à apprendre
szerokość
length
commencer à apprendre
długość
dimensions
commencer à apprendre
wymiary
diameter
commencer à apprendre
średnica
radius
commencer à apprendre
promień
circumference
commencer à apprendre
obwód
2 cubed is 8
commencer à apprendre
2^3 = 8
octagon
commencer à apprendre
osmiokąt
hexagon
commencer à apprendre
sześciokąt
parallelogram
commencer à apprendre
równoległobok
polygon
commencer à apprendre
wielokąt
Capital L
commencer à apprendre
duże L
small l
commencer à apprendre
małe l
perform
commencer à apprendre
execute, do (dokonywać, robić)
access the Internet
commencer à apprendre
dostęp do Internetu
do research
commencer à apprendre
prowadzić badania
give presentation
commencer à apprendre
prezentować, przedstawiać
write letters
commencer à apprendre
pisać pisma
keep records
commencer à apprendre
zapisywać, rejestrować
make calls
commencer à apprendre
wykonywać połączenie, potocz. dzwonić do kogoś
send texts
commencer à apprendre
wysyłać wiadomości tekstowe
store information
commencer à apprendre
keep, save (przechowywać, magazynować, zbierać, składować dane, informacje)
access databases
commencer à apprendre
dotrzeć do informacji, dostęp do danych
carry out transactions
commencer à apprendre
przeprowadzać, wykonywać, dokonywać transakcje, operacje
dispense money
commencer à apprendre
wypłacać pieniądze
enter a PIN (personal identification number)
commencer à apprendre
wpisać kod PIN
pay bills
commencer à apprendre
opłacać rachunki
transfer money
commencer à apprendre
przelewać pieniądze
display data
commencer à apprendre
show informations, wyświetlać informacje, dane
to enrol
commencer à apprendre
sign up for (zapisać się)
word processor
commencer à apprendre
program used for text manipulation (zaawansowany edytor tekstu)
online
commencer à apprendre
connected to the Internet
download
commencer à apprendre
copy files from a server to your PC or mobile
built-in
commencer à apprendre
integrated (zintegrowany, wbudowany)
digital
commencer à apprendre
describes information that is recorded or broadcast using computers (cyfrowy)
financial
commencer à apprendre
monetary (finansowy)
monitor
commencer à apprendre
screen (ekran komputera)
data
commencer à apprendre
collection of facts or figures [dane (w systemach zarządzania bazą danych, plik danych przechowujący informacje bazy danych)]
complete exercises
commencer à apprendre
dokończyć, dopełnić, sfinalizować, ukończyć, uzupełniać ćwiczenia (np. online)
printer
commencer à apprendre
drukarka
flat LCD screen/monitor
commencer à apprendre
wyświetlacz, monitor
webcam
commencer à apprendre
kamera internetowa
mouse
commencer à apprendre
myszka
keyboard
commencer à apprendre
klawiatura
CDs/DVDs/software
commencer à apprendre
płyty CD, DVD, oprogramowanie
CPU (central processing unit)
commencer à apprendre
the brain of the computer
DVD drive
commencer à apprendre
napęd DVD
USB port
commencer à apprendre
port (wejście) USB
external broadband modem or router
commencer à apprendre
zewnętrzny szerokopasmowy modem lub ruter
software (programs, e.g. graphics package, web browser)
commencer à apprendre
programs which can be used on a particular computer system/set of instructions, called a program, which tells computer what to do
peripherals
commencer à apprendre
input devices attached to the CPU/physical units attached to the computer
main memory (a collection of RAM chips)
commencer à apprendre
section that holds programs and data while they are executed or processed
hard drive/hard disk
commencer à apprendre
magnetic device used to store information
hardware
commencer à apprendre
physical parts that make up a computer system/any electronic or mechanical part you can see or touch
input
commencer à apprendre
the information which is presented to the computer
ports
commencer à apprendre
sockets into which an external devices may be connected
output
commencer à apprendre
results produced by a computer
PDA (Personal Digital Assistant)
commencer à apprendre
notes elektroniczny
mainframe
commencer à apprendre
komputer typu mainframe (duży komputer dla aplikacji komercyjnych i procesów przetwarzania danych dużej skali)
three basic hardware sections:
commencer à apprendre
CPU, main memory and peripherals
peripherals include:
commencer à apprendre
storage devices, input/output devices
storage devices/media (magnetic - hard drives, optical - DVD
commencer à apprendre
provide a permanent storage of both data and programs
drives or flash drives/memory - pendrive)
commencer à apprendre
are used to read and write data on disks
input devices (mouse, keyboard, camera)
commencer à apprendre
enable data to go into the computer's memory
output devices (monitor, printer)
commencer à apprendre
enable us to extract the finished product from the system
storage
commencer à apprendre
magazyn
expenses (e.g. payroll, services publicity)
commencer à apprendre
wydatki, koszty
income (e.g. sales, stocks, interest)
commencer à apprendre
dochód
... are classified into X types/categories
commencer à apprendre
... są sklasyfikowane w X kategoriach
... are classified by...
commencer à apprendre
... są sklasyfikowane przez/wg...
... can be divided into X types/categories
commencer à apprendre
... może być podzielony na X typów/kategorii
... include(s)...
commencer à apprendre
... zawiera(ją)...
... consist(s) of...
commencer à apprendre
... składa się z.../... zawiera...
There are X types/classes of...
commencer à apprendre
Są X typy/kategorie..."
X is a type of...
commencer à apprendre
X jest typem...
network architecture
commencer à apprendre
rodzaje połączeń
peer-to-peer
commencer à apprendre
all computers have the same capabilities
client-server (e.g. the Internet)
commencer à apprendre
servers store and distribute data, and clients access this data
processor (CPU)
commencer à apprendre
the nerve centre of a PC
chip (what it does)
commencer à apprendre
executes program instructions and coordinates the activities that take place within the Computer system
chip (what it is)
commencer à apprendre
a smali piece of Silicon with a complex electrical circuit called an integrated circuit
circuit
commencer à apprendre
obwód, układ
the processor consists of three main parts:
commencer à apprendre
control unit, arithmetic logie unit (ALU), registers
control unit (what it is)
commencer à apprendre
jednostka sterująca
control unit (what it does)
commencer à apprendre
examines the instructions in the user's program, interprets each instruction and causes the circuits and the rest of the components - monitor, disk drives - to execute the functions specified_
ALU (what it is)
commencer à apprendre
jednostka arytmetyczno-logiczna; ALU (część komputera wykonująca wszystkie arytmetyczne obliczenia oraz wszystkie operacje porównywania)
ALU (what it does)
commencer à apprendre
performs mathematical calculations (+,-, etc.) and logical operations (AND, OR, NOT)
registers (what it is)
commencer à apprendre
high speed units, rejestry zewnętrzne
registers (what it does)
commencer à apprendre
high speed units of memory used to storę and control data.
system clock (what it is)
commencer à apprendre
zegar systemowy
system clock (what it does)
commencer à apprendre
sends out signals fixed intervals to measure and synchronize the flow of data
clock speed (in GHz)
commencer à apprendre
częstotliwość zegara (prędkość z jaką mikroprocesor wykonuje instrukcje i synchronizuje wszystkie elementy komputera)
RAM (random access memory)
commencer à apprendre
pamięć operacyjna
RAM
commencer à apprendre
is volatile (nietrwała) - that is, its information is lost when the Computer is turned off
ROM (read only memory)
commencer à apprendre
pamięć tylko do odczytu
ROM
commencer à apprendre
is non-volatile (nieulotna), containing instructions and routines for the basie operations of the CPU
BIOS (basie input/output system)
commencer à apprendre
podstawowy system wejścia-wyjścia; system BIOS
BIOS
commencer à apprendre
uses ROM to control communication with peripherals
RAM capacity (możliwości)
commencer à apprendre
can be expanded by adding extra chips, usually contained in smali circuit boards called DIMMs
DIMMs (dual in-line memory modules)
commencer à apprendre
moduł pamięci DIMM (rodzaj pamięci RAM, w którym układy pamięci są rozmieszczone po obydwu stronach cienkiej karty umieszczanej w specjalnym gnieździe)
motherboard
commencer à apprendre
the main circuit board inside your system (płyta główna)
motherboard contains:
commencer à apprendre
the processor, the memory chips, expansions slots, and controllers for peripherals, connected by buses
buses
commencer à apprendre
electrical channels which allow devices inside the Computer to communicate with each other (magistrale, szyny)
bus width
commencer à apprendre
the size of a bus; determines how much data can be transmitted
expansion slot
commencer à apprendre
gniazdo rozszerzeń, port rozszerzeń, slot rozszerzeń
expansion slots
commencer à apprendre
allow users to install expansion cards, adding features like sound, memory and network capabilities
expansion card
commencer à apprendre
karta rozszerzająca; karta dodatkowa (karta powiększająca możliwości istniejącego sprzętu)
binary code
commencer à apprendre
code made of just two number - 0 and 1; computers do all calculations using this code
binary digit, bit
commencer à apprendre
each 0 or 1
byte
commencer à apprendre
eight-digit code that typically represent characters (letter, number and symbol)
ASCII (American Standard Code for Information Interchangę)
commencer à apprendre
computers use this code for the binary representation of characters
wireless connectivity
commencer à apprendre
łączność bezprzewodowa
expand
commencer à apprendre
rozszerzyć
Greeting and offering help:
commencer à apprendre
Good morning. Do you need ANY help?
Giving technical specifications (spees):
commencer à apprendre
The MacBook has a processor RUNNING AT 2.0 gigahertz. The iMac HAS two gigabytes of RAM. They features a camera BUILT INTO THE DISPLAY.
Describing:
commencer à apprendre
Both computers are very fast and reliable.
Comparing:
commencer à apprendre
The MacBook IS MORE PRACTICAL if you travel a lot. PDAs are cheaper than laptops but laptops are more powerful.
Explaining what you are looking for:
commencer à apprendre
We're looking for a persona 1 Computer. Have you got any fairly basie ones?
Asking fortechnical specs:
commencer à apprendre
WHATS the storage capacity of the hard drive? Do they have a DVD drive?
Asking the price:
commencer à apprendre
How MUCH DO they COST? How MUCH IS it?
rectangular
commencer à apprendre
prostokątny
triangular
commencer à apprendre
trójkątny
pentagonal
commencer à apprendre
pięciokątny
circular
commencer à apprendre
kolisty
spherical
commencer à apprendre
kulisty
hemispherical
commencer à apprendre
półkulisty
cubic
commencer à apprendre
sześcienny
conical
commencer à apprendre
stożkowy
pyramidal
commencer à apprendre
ostrosłupowy
cylindrical
commencer à apprendre
walcowy
the logarithm of c to the base b is equal to n
commencer à apprendre
logarytm o podstawie b z c równa się n
natural logarithm of c (lnc)
commencer à apprendre
logarytm naturalny z c
the logarithm of two equals zero point three zero one
commencer à apprendre
log2=0.301
sine
commencer à apprendre
Sinus
cosine
commencer à apprendre
Cosinus
tangent
commencer à apprendre
Tangens
cotangent
commencer à apprendre
Cotangens
the arc sine
commencer à apprendre
Arcsinus
the arc cosine
commencer à apprendre
Arccosinus
the arc tangent
commencer à apprendre
Arctangens
the arc cotangent
commencer à apprendre
Arccotangens
identical with
commencer à apprendre
zawsze równe
much less than
commencer à apprendre
znacznie mniejsze (<<)
much greater than
commencer à apprendre
znacznie większe niż (>>)
the absolute value of -3 is 3
commencer à apprendre
wartość bezwzględna z -3 równa się 3
integral
commencer à apprendre
całka
Sales increased/grew/rose/declined/fell
commencer à apprendre
BY 25% / FROM 200 to 250.
There was an increase/a growth/a rise/a decline/a fall
commencer à apprendre
IN sales / OFF 25%.
dramatic
commencer à apprendre
dramatyczny
gradual
commencer à apprendre
stopniowy
marked
commencer à apprendre
znaczący
rapid
commencer à apprendre
szybki
moderate
commencer à apprendre
umiarkowany
significant
commencer à apprendre
ważny; znaczący; istotny; znaczny
slight
commencer à apprendre
lekki, niewielki; nieznaczący; drobny
sharp
commencer à apprendre
ostry
sudden
commencer à apprendre
nagły; niespodziewany
disastrous
commencer à apprendre
zgubny; katastrofalny
massive
commencer à apprendre
ogromny; duży; wielki
perilous
commencer à apprendre
niebezpieczny; ryzykowny
heavy
commencer à apprendre
ciężki, poważny
nervous
commencer à apprendre
nerwowy
steady
commencer à apprendre
stabilny/stabilizujący
steep
commencer à apprendre
stromy, gwałtowny
DOWNWARD MOVEMENT ("spadek/spadać"):
commencer à apprendre
decline, decrease, drop, fall, slide, lose ground, crash, collapse, plummet, plunge, take a fall, weaken (osłabić się)
UPWARD MOVEMENT ("wzrost/wzrastać")
commencer à apprendre
climb, rise, increase, surge, rocket, soar, gain, go through the roof, jump, rally, strengthen
STABILITY
commencer à apprendre
flatten out, hold steady, level off, stabilise, bounce back, rally, recore
reach
commencer à apprendre
osiągać/osiagnąć
followed by
commencer à apprendre
po którym nastąpiło
fluctuate
commencer à apprendre
wahać się/oscylować
substantially
commencer à apprendre
znacznie; znacząco; w sposób istotny; istotnie

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.