Telling a story

 0    44 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Did I ever tell you about... (my trip to Brazil)?
commencer à apprendre
Czy ci opowiadałem o... (mojej podróży do Brazylii?)
I'll never forget the time... (I saw the Niagara Falls).
commencer à apprendre
Nigdy nie zapomnę chwili, gdy... (zobaczyłem Niagarę).
I can't forget... (my last trip to Equador)...
commencer à apprendre
Nie mogę zapomnieć... (mojej ostatniej podróży do Ekwadoru)...
I had a real shock the other day when... (I lost my wallet).
commencer à apprendre
Byłem zszokowany, gdy któregoś dnia... (zgubiłem portfel).
Something really unusual happened not long ago.
commencer à apprendre
Nie tak dawno miało miejsce niezwykłe wydarzenie.
I keep thinking about my first trip to Indonesia.
commencer à apprendre
Ciągle myślę o mojej pierwszej podróży do Indonezji.
What's the latest news on... (G-7 summit?)
commencer à apprendre
Jakie są najświeższe wiadomości na temat spotkania... (Grupy Siedmiu, Wielkiej Siódemki?)
Is... (unemployment) a serious problem?
commencer à apprendre
Czy... (bezrobocie) jest poważnym problemem?
What's the latest news on... (the congress?)
commencer à apprendre
Jakie są najświeższe wiadomości o (kongresie?)
What's the situation regarding... (inflation?)
commencer à apprendre
Jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o... (inflację?)
Is there any more news on... (the negotiations?)
commencer à apprendre
Czy są jakieś nowe wiadomości na temat... (rokowań?)
What do you think of the economic situation? Will it change?
commencer à apprendre
Co sądzisz o sytuacji gospodarczej/ekonomicznej? Czy się coś zmieni?
How is the government tackling the problem of... (pensions)?
commencer à apprendre
Jak rząd radzi sobie z problemem... (emerytur)?
The worst thing was...
commencer à apprendre
Najgorsze było to, że/jak/gdy...
The most amusing thing was...
commencer à apprendre
Najzabawniejszą rzeczą było...
The funniest part was... (when I realized that it was a joke).
commencer à apprendre
Najzabawniejszy był moment... (gdy się zorientowałem, że to był kawał).
And do you know what happened next?
commencer à apprendre
I wiesz co było później?/I masz pojęcie co się później wydarzyło?
Shall I repeat the story?
commencer à apprendre
Czy mam powtórzyć tę historię?
The worst experience I ever had was... (when we had to spend the night in the jungle).
commencer à apprendre
Najprzykrzejszym przeżyciem dla mnie było... (gdy musieliśmy spędzić noc w dżungli.)
The rather strange thing happened to me on... (my trip to Japan)
commencer à apprendre
Miałem dziwną przygodę w czasie... (mojej podróży do Japonii).
Let me begin again...
commencer à apprendre
Zacznę od nowa/jeszcze raz...
Really?
commencer à apprendre
Naprawdę?/Doprawdy?/Rzeczywiście?
How interesting!
commencer à apprendre
Bardzo interesujące!
How amusing!
commencer à apprendre
Jakie (to) zabawne!
How awful!
commencer à apprendre
To straszne/okropne!
How extraordinary!
commencer à apprendre
To nadzwyczajne!
I'm sorry. What you've said was interesting. I must admit I didn't follow some of the details.
commencer à apprendre
To, co Pan powiedział było interesujące. Muszę jednak z żalem przyznać, że nie zrozumiałem niektórych szczegółów.
Could you repeat the last part of the story about...
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan powtórzyć ostatni fragment o...
I wonder if you could tell me that part about... again.
commencer à apprendre
Może mógłby Pan jeszcze raz powtórzyć ten fragment o...
When was that?
commencer à apprendre
Kiedy to było?/Kiedy to miało miejsce?
So what did you do?
commencer à apprendre
No i co zrobiłeś/uczyniłeś?/Jak zareagowałeś?
How did you feel?
commencer à apprendre
Jakie były twoje odczucia?/Jak (na to) zareagowałeś?
What happened in the end?
commencer à apprendre
Jak to się skończyło/zakończyło?
What was really frightening was... (the sea crossing).
commencer à apprendre
To co najbardziej napawało mnie/nas lękiem... (to podróż morska).
And after that you'll never guess what happened.
commencer à apprendre
Nie masz pojęcia, co było później.
What I didn't realize was... (I was on the wrong train).
commencer à apprendre
Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że... (wsiadłem do innego pociągu).
Did you discover how... (you lost it)?
commencer à apprendre
Czy się zorientowałeś, w jaki sposób... (to zgubiłeś)?
Why didn't you... (go somewhere else)?
commencer à apprendre
Dlaczego nie... (poszedłeś/pojechałeś/udałeś się gdzie indziej)?
Well, that's life.
commencer à apprendre
No, cóż. Jak (to bywa) w życiu./Tak to już jest.
What a funny coincidence!
commencer à apprendre
Jaki śmieszny zbieg/splot okoliczności!
Wait and see
commencer à apprendre
Poczekamy, zobaczymy/Przekonamy się.
That's easier said than done.
commencer à apprendre
To się łatwo mówi./Łatwo powiedzieć (trudniej zrobić).
That's the first time such a thing has happened.
commencer à apprendre
Po raz pierwszy coś takiego się wydarzyło.
What I've heard has left me completely confused.
commencer à apprendre
To, co usłyszałem, wprawiło mnie w stan całkowitego osłupienia/zamętu.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.