Szkoła cz. 2 repet. rozsz. longman

 0    63 fiche    antonowka1993
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
umięjętności, zdolności
commencer à apprendre
abilities
przeciętny
commencer à apprendre
average
nie chodzić do szkoły
commencer à apprendre
be off school
rozwijać pewność siebie u kogoś
commencer à apprendre
build sb's confidence
kwestionować ustalone reguły
commencer à apprendre
challenge the established rules
ściąga
commencer à apprendre
cheat notes
radzić sobie dobrze/źle podczas egzaminów
commencer à apprendre
do well/badly in exams
dysleksja
commencer à apprendre
dyslexia
dyslektyczny, dyskletyk
commencer à apprendre
dyslexic
psycholog szkolny
commencer à apprendre
educational psychologist
wydalić kogoś ze szkoły
commencer à apprendre
expel sb from school
wydalenie
commencer à apprendre
expulsion
nie zdołać czegoś osiągnąć
commencer à apprendre
fail to achieve sth
porażka
commencer à apprendre
failure
mieć problemy, trudności
commencer à apprendre
have a hard time
beznadziejny z
commencer à apprendre
hopeless at
nieczytelny
commencer à apprendre
illegible
niepiśmienny
commencer à apprendre
illiterate
indywidualne podejście
commencer à apprendre
individual approach
trudności w uczeniu się
commencer à apprendre
learning dificulties
umiejętności czytania i pisania
commencer à apprendre
literacy
pokonywać problemy
commencer à apprendre
overcome problems
słabo wykształcone społeczeństwo
commencer à apprendre
poorly educated society
zajęcia wyrównawcze
commencer à apprendre
remedical classes
chodzić na wagary
commencer à apprendre
skip lessons
specjalne potrzeby edukacyjne
commencer à apprendre
special educational needs
przemyśleć problemy
commencer à apprendre
think through problems
słabe punkty
commencer à apprendre
weaker areas
wyniki w nauce
commencer à apprendre
academic results
poziom nauczania
commencer à apprendre
academic standards
rozwój ogólny
commencer à apprendre
all-round development
mól książkowy
commencer à apprendre
bookworm
burza mózgów
commencer à apprendre
brainstorm
kreatywność
commencer à apprendre
crativity
rozwijać zdolności artystyczne
commencer à apprendre
develop artistically
wybitny
commencer à apprendre
distinguished
celować w czymś
commencer à apprendre
excel at sth
wybitnie uzdolniony
commencer à apprendre
gifted
omawiać pracę domową
commencer à apprendre
give feedback on homework
nauczanie w domu
commencer à apprendre
homeschooling
znać coś na wylot
commencer à apprendre
know sth inside out
mądrala
commencer à apprendre
know-it-all
robić postępy
commencer à apprendre
make progress
uczyć się na pamięć
commencer à apprendre
memorise
znakomite oceny
commencer à apprendre
outstanding grades
uważnie słuchać kogoś
commencer à apprendre
pay attention to sb
praca zespołowa
commencer à apprendre
teamwork
pupilek nauczyciela
commencer à apprendre
teacher's pet
kujon
commencer à apprendre
swot
wyznaczać cele
commencer à apprendre
set targets
przeprowadzać eksperymenty
commencer à apprendre
run out experiments
byćnieobecnym w szkole
commencer à apprendre
be off school
odświeżyć wiedzę z danego przedmiotu
commencer à apprendre
brush up on sth
nadrobić materiał z zajęć
commencer à apprendre
catch up on (school work)
spóźnić się
commencer à apprendre
turn up late
oby tak dalej!
commencer à apprendre
Keep up the good work!
zanotować
commencer à apprendre
note down
oddać pr. dom
commencer à apprendre
hand in homework
zabrać się do pracy
commencer à apprendre
get down to work
mieć zaległości w
commencer à apprendre
fall behind with
rzucić szkołę
commencer à apprendre
drop out of school
spisywać od kogoś
commencer à apprendre
copy from sb
dogonić resztę klasy
commencer à apprendre
catch up with the rest of the class

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.