STRONA 6 SEASON QQQQ

 0    85 fiche    thomasch818
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
We’ve been painting away all morning.
commencer à apprendre
My malowaliśmy dalej od rana.
Could she lend me some money?
commencer à apprendre
Czy ona mogłaby pożyczyć mi trochę pieniędzy?
You spent the weekend in the mountains.
commencer à apprendre
Spędziłeś weekend w górach.
We didn’t dare to ask her.
commencer à apprendre
My nie odważyliśmy się jej zapytać.
He managed to get through, the gap in the fence.
commencer à apprendre
Udało mu się dostać przez szczelinę w płocie.
They had to see it, with their own eyes.
commencer à apprendre
Oni muśieli to zobaczyć, na własne oczy.
How do you spell large’’?
commencer à apprendre
Jak się pisze" duża"?
He wakes up at noon.
commencer à apprendre
On budzi się w południe.
She wants to speak with the receptionist.
commencer à apprendre
Ona chce porozmawiać z recepcjonistkom...
We were discussing, the country’s economic development.
commencer à apprendre
My dyskutowaliśmy o rozwoju gospodarczym kraju.
I can’t predict the future.
commencer à apprendre
Nie mogę przewidzieć przyszłości.
She has a low level of ambitions.
commencer à apprendre
Ona ma niski poziom ambicji.
We’re calling the police.
commencer à apprendre
My dzwonimy na policję.
They were very naughty, when they were little.
commencer à apprendre
Oni byli bardzo niegrzeczni, gdy byli mali.
He’s convinced, that we're going in the right direction.
commencer à apprendre
On jest przekonany, że idziemy w dobrym kierunku.
You should arrange this shopping window again.
commencer à apprendre
Powinieneś zaaranżować to okno wystawowe ponownie.
Do we know the sum, of these two numbers?
commencer à apprendre
Czy my znamy sumę tych dwóch liczb?
He drove us, to the train station.
commencer à apprendre
On zawiózł nas do stacji kolejowej.
It can wait, until Wednesday.
commencer à apprendre
To może poczekać do środy.
Thomas unzipped his briefcase.
commencer à apprendre
Tomasz rozpiął swoją teczkę.
She would rather stay home tonight.
commencer à apprendre
Ona wolałaby raczej zostać w domu dzisiaj.
I live in the London area.
commencer à apprendre
Mieszkam w obszarze Londynu.
We regret to inform you, that we are unable to accept your proposal.
commencer à apprendre
Z przykrością informujemy ciebie, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować twojej propozycji.
I wish, I had picked the other one.
commencer à apprendre
Żałuję, że nie wziąłem tego drugiego.
Front crawl was the first style, we’ve learnt.
commencer à apprendre
Kraul był pierwszym stylem kturego nauczyliśmy sie
And, we lived happily ever after.
commencer à apprendre
A my żyliśmy długo i szczęśliwie.
I anticipated defeat.
commencer à apprendre
Przewidziałem porażkę.
My mother hopes, you’ll be able to stay longer than last time.
commencer à apprendre
Moja mama ma nadzieję, że będziesz w stanie dłużej zostać niż ostatnim razem.
Could they borrow it, from him?
commencer à apprendre
Czy oni mogliby pożyczyć, od niego?
The child gave us a birthday present.
commencer à apprendre
Dziecko dało nam prezent urodzinowy.
I looked at myself, in the wardrobe mirror.
commencer à apprendre
Spojrzałem na siebie w lustrze szafy.
He hopes, we’ll see each other soon.
commencer à apprendre
Ma nadzieję, że zobaczymy siebie szybko.
The building was square in'shape.
commencer à apprendre
Budynek był w kształcie kwadratu.
They replaced the receiver.
commencer à apprendre
Oni odłożyli słuchawkę.
She was wearing a dark green blouse.
commencer à apprendre
Ona miała na sobie ciemnozieloną bluzkę.
You couldn’t sleep last night.
commencer à apprendre
Nie mogłeś spać w nocy.
Can I use the internet?
commencer à apprendre
Czy mogę korzystać z internetu?
We regret our decision.
commencer à apprendre
My żałujemy naszom decyzje.
This shed is about 5 meters in width.
commencer à apprendre
Ta szopa ma około 5 metrów szerokości.
Can they use your computer?
commencer à apprendre
Czy oni mogą korzystać z twojego komputera?
This is serious film, no kidding.
commencer à apprendre
Film ten jest poważny, nie żartuję.
Which day of the week, were you born on?
commencer à apprendre
Którego dnia tygodnia się urodziłeś?
It was a complete waste of time.
commencer à apprendre
To była kompletna strata czasu.
I’m absolutely exhausted.
commencer à apprendre
Jestem absolutnie wyczerpany.
Could you open the window?
commencer à apprendre
Czy mugłbyś otworzyć okno?
Could we meet on Wednesday?
commencer à apprendre
Czy możemy spotkać sie w środę?
We sunbathed every day.
commencer à apprendre
My opalaliśmy sie codziennie.
They went, on a two-week holiday.
commencer à apprendre
Oni poszli na dwutygodniowy urlop.
The road was covered, with a thin layer of ice.
commencer à apprendre
Droga była pokryta cienką warstwą lodu.
I went to London for a couple of days.
commencer à apprendre
Pojechałem do Londynu na kilka dni.
I was pretty sure, she wouldn’t like it.
commencer à apprendre
Byłem prawie pewien, że jej się to nie spodoba.
We sometimes have to work on Saturday.
commencer à apprendre
My czasami musimy pracować w soboty.
He has thick hair.
commencer à apprendre
On ma grube włosy.
This is a low price.
commencer à apprendre
To jest niska cena.
The box had smooth edges.
commencer à apprendre
Pudełko miało gładkie krawędzie.
Go straight ahead.
commencer à apprendre
Idź prosto przed siebie.
You should hurry up, if you don’t want to be late.
commencer à apprendre
Powinieneś się pospieszyć, jeśli nie chcesz się spóźnić.
I’ll be away for a month, possibly longer.
commencer à apprendre
Nie będzie mnie przez miesiąc, może dłużej.
She felt uncomfortable, because she couldn’t stretch her legs.
commencer à apprendre
Ona czuła się nieswojo, ponieważ nie mogła rozprostować nogi.
The surface of the table was very rough.
commencer à apprendre
Powierzchnia stołu była bardzo szorstka.
He’ll tell you, what he proposes.
commencer à apprendre
On powie ci, co on proponuje.
You felt uncomfortable wearing a suit.
commencer à apprendre
Czułeś się nieswojo majonc na sobie garnitur.
She has light brown hair.
commencer à apprendre
Ona ma jasnobrązowe włosy.
I sent you a postcard in the shape of a palm tree.
commencer à apprendre
Wysłałem ci pocztówkę w kształcie palmy.
Let she meets for dinner.
commencer à apprendre
Niech ona spotka się na obiedzie
I’m too tired to go out tonight.
commencer à apprendre
Jestem zbyt zmęczony, aby wyjść wieczorem.
The contents of the box spilled all over the floor.
commencer à apprendre
Zawartość pudełka rozlana na podłodze.
Do you have a rag? I spilt some water on the floor.
commencer à apprendre
Czy masz szmatę? Rozlałem wode na podłogę.
We can sense a low pressure today.
commencer à apprendre
My możemy odczuwać niskie ciśnienie dziś.
What does it say, on the envelope?
commencer à apprendre
Co tam jest napisane na kopercie?
They drove two miles.
commencer à apprendre
Oni jechali dwa mile.
She’s finished her essay at last.
commencer à apprendre
Ona skończyła esej w końcu.
This shop offers, a wide range of shoes.
commencer à apprendre
Ten sklep oferuje, szeroki asortyment obuwia.
He lit a candle on the table, and another one in the bedroom.
commencer à apprendre
Zapalił świecę na stole, a drugom w sypialni.
I’d like to book a room for April first.
commencer à apprendre
Chciałbym zarezerwować pokój na kwiecień pierwszy.
We’ll try to increase the contrast, to make the photo look better.
commencer à apprendre
Postaramy się zwiększyć kontrast, aby zdjęcia wyglądają lepiej.
It’s a knife for cutting bread.
commencer à apprendre
To nóż do krojenia chleba.
We are sunbathing on the beach.
commencer à apprendre
My opalamy sie na plaży.
I prefer sleeping on a firm mattress.
commencer à apprendre
Wolę spać na twardym materacu.
She wrote her phone number on a small piece of paper.
commencer à apprendre
Ona napisała swuj numer telefonu na małej kartce papieru.
Correct me, if I’m wrong.
commencer à apprendre
Popraw mnie, jeśli się mylę.
What time would you like to meet?
commencer à apprendre
O jakim czasie chciałbyś się spotkać?
Whatever it was, it was pretty.
commencer à apprendre
Cokolwiek to było, to było piękne.
She looks young for her age.
commencer à apprendre
Ona wygląda młodo jak na swój wiek.
corn
commencer à apprendre
corn Anglais
kukurydza

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.