STRONA 5 SEASON 14

 0    61 fiche    thomasch818
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
• The test next week is going to be really hard.
commencer à apprendre
• Test przyszłym tygodniu będzie bardzo ciężkI.
• Who am I going to invite to the party?
commencer à apprendre
• Kogo mam zamiar zaprosić na imprezę?
• Look at the clouds, it’s going to rain.
commencer à apprendre
• Spójrz na chmury, zamierza padać.
• She is such a poor learner.
commencer à apprendre
• Ona jest taką słabą uczennicą.
• Sebastian is going to have to study harder if he wants to pass the exam.
commencer à apprendre
• Sebastian będzie musiał uczyć się ciężej, jeśli chce zdać egzamin.
• You’ve fallen in love with Monic, you’re going to do anything to get her attention.
commencer à apprendre
Zakochałeś się w Monice, masz zamiar zrobić wszystko, by zwrócić jej uwagę.
We feel dizzy.
commencer à apprendre
Czujemy zawroty w głowie.
• Look at that kid. He is going to fall off the wall.
commencer à apprendre
• Spójrz na tego dzieciaka. On zamierza spaść ze ściany.
• Look at those cars. They are going to crash
commencer à apprendre
• Spójrz na te samochody. One idą do katastrofy
• What are your plans for the weekend? We’re going to revise for the exam.
commencer à apprendre
• Jakie masz plany na weekend? My zamierzamy powtarzać materiał do egzaminu.
That’s great idea.
commencer à apprendre
To świetny pomysł.
• She will buy some new clothes.
commencer à apprendre
• Ona kupi nowe ubrania.
• Your mum asked if you wanted to drop by tomorrow.
commencer à apprendre
• Twoja mama spytała, czy chciałbyś wpaść jutro.
• Sebastian doesn’t like modern art.
commencer à apprendre
• Sebastian nie lubi sztuki nowoczesnej.
They like this artist’s style.
commencer à apprendre
Oni lubią styl tego artysty.
There is an art gallery just round the corner.
commencer à apprendre
Jest galeria sztuki tuż za rogiem.
• We bought that painting in this new gallery.
commencer à apprendre
My kupiliśmy ten obraz w tej nowej galerii.
The drawing has been in the same family since 1928.
commencer à apprendre
Rysunek został w tej samej rodziny od 1928 roku.
• I read a book with illustrations.
commencer à apprendre
• Czytam książkę z ilustracjami.
• The report had numerous illustrations.
commencer à apprendre
• Raport miał liczne ilustracje.
May you offer your assistance?
commencer à apprendre
Możesz zaoferować swoją pomoc?
• Does Sebastian need a hand?
commencer à apprendre
• Czy Sebastian potrzebuje pomocy?
• Can she give you a hand?
commencer à apprendre
• Czy ona może ci pomóc?
Would we like some help?
commencer à apprendre
Czy my chcielibyśmy jakąś pomoc?
• Could your friend spare me a moment?
commencer à apprendre
• Czy Twój znajomy poświęci mi chwilę?
• Can they ask you a favour?
commencer à apprendre
• Czy oni mogą prosić ciebie o przysługę?
Could I help you for a second?
commencer à apprendre
Mógłbym ci pomóc na sekundę?
• Can you give me a hand with this?
commencer à apprendre
• Czy możesz mi pomóc z tym?
• Could Sebastian do something for me?
commencer à apprendre
• Czy Sebastian mugłby zrobić coś dla mnie?
Could she be quiet?
commencer à apprendre
Mogłaby ona być cicho?
Can you listen to me for a moment?
commencer à apprendre
Możesz posłuchać mnie na chwilę?
Can he go to the beach with his friend?
commencer à apprendre
Czy on może iść na plażę ze swoim przyjacielem?
Can we give you some advice?
commencer à apprendre
Czy my możemy dać ci kilka rad?
They’ll take it.
commencer à apprendre
Oni wezmą to.
• I’d like something more casual.
commencer à apprendre
• Chciałbym coś bardziej swobodnego.
• They’d like something more elegant.
commencer à apprendre
Oni chcieliby coś bardziej eleganckie.
He’ll take this sweater.
commencer à apprendre
On zabierze ten sweter.
She’ll take that jumper.
commencer à apprendre
Ona zabierze tamten sweter...
• Her shoes are very comfortable.
commencer à apprendre
• Jej buty są bardzo wygodne.
• My shoes are too big.
commencer à apprendre
• Moje buty są za duże.
What time do we open tomorrow?
commencer à apprendre
O kturej my otwieramy jutro?
• They open at eight and close at six.
commencer à apprendre
Oni otwierają o ósmej i zamykają o szóstej.
• The plane hold its course.
commencer à apprendre
• Samolot trzyma swój kurs.
By my calculation he must have been very young.
commencer à apprendre
Według moich obliczeń on musiał być bardzo młody.
• She leaned against the tree.
commencer à apprendre
Ona oparła się o drzewo.
What does Sebastian do for living?
commencer à apprendre
Jak Sebastian zarabia na życie?
There‘s no chance that I will change my mind.
commencer à apprendre
Nie ma szans, że bym zmienił zdanie.
• You decided to buy a new bike.
commencer à apprendre
• Zdecydowałeś kupić nowy rower.
• Maybe they have just forgotten.
commencer à apprendre
• Może oni po prostu zapomnieli.
I’ll do whatever you ask me to do.
commencer à apprendre
O cokolwiek mnie poprosisz zrobię to.
How could he possibly say like that?
commencer à apprendre
Jak on mugł ewentualnie mówić tak?
• Someone is waiting at the door.
commencer à apprendre
• Ktoś czeka przy drzwiach.
• She mailed the letter you gave her this morning.
commencer à apprendre
• Ona wysłał list, który dałeś jej dziś rano.
• He wishes he could fly.
commencer à apprendre
On chciałby móc latać.
• Their words usually have a hidden meaning.
commencer à apprendre
• Ich słowa zwykle mają ukryte znaczenie.
• This happens sometimes, there’s nothing you can do about it.
commencer à apprendre
• Zdarza się to czasami, nie możesz nic z tym zrobić.
• Sebastian asked for a new wooden kitchen table.
commencer à apprendre
• Sebastian poprosił o nowy drewniany stuł kuchenny.
• You seem to be genuinely honest.
commencer à apprendre
• Wydajesz się być naprawdę szczery.
• She wants to report an accident.
commencer à apprendre
Ona chce zgłosić wypadek.
• Don’t make us laugh!
commencer à apprendre
• Nie rozśmieszaj nas!
to revise
commencer à apprendre
to revise Anglais
powtarzać materiał

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.