STRONA 4 SEASON UFO

 0    55 fiche    thomasch818
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
It’s a knife, for cutting meat.
commencer à apprendre
To nóż do krojenia mięsa.
She is sunbathing on the beach now.
commencer à apprendre
Ona opala się na plaży teraz.
We prefer sleeping on a firm mattress.
commencer à apprendre
Wolimy spac na twardym materacu.
He wrote his phone number, on a small piece of paper.
commencer à apprendre
On napisał swój numer telefonu, na małej kartce papieru.
Correct her if she’s wrong.
commencer à apprendre
Popraw ją, jesli ona ma zle
What time would they like to meet?
commencer à apprendre
O kturej godzinie oni chcieliby się spotkać?
I look young for my age.
commencer à apprendre
Wyglądam młodo na muj wiek.
We are not getting much further in understanding this problem.
commencer à apprendre
My nie jestesmy znacznie dalej w zrozumieniu tego problemu.
She’s arguing that buying a new car is a waste of money.
commencer à apprendre
Ona twierdzi, że zakup nowego samochodu jest stratą pieniędzy.
I took a bowl of the soup, and tasted it.
commencer à apprendre
Wziąłem miskę zupy i skosztowałem.
Call me tomorrow evening if possible.
commencer à apprendre
Zadzwoń do mnie jutro wieczorem, jeśli to możliwe.
I talked to him on the phone, two days ago.
commencer à apprendre
Rozmawiałem z nim przez telefon, dwa dni temu.
She bought a basket of apples, and some bananas.
commencer à apprendre
Ona kupiła kosz jabłek i kilka bananów.
Salt keeps meat good.
commencer à apprendre
Sól utrzymuje mięso dobrze.
Sara looked directly, into my eyes.
commencer à apprendre
Sara spojrzała bezpośrednio w oczy.
If only he could tell her and make her understand.
commencer à apprendre
Jeśli tylko on mógłby jej powiedzieć i zrobić by ona zrozumiała.
We started working there in May.
commencer à apprendre
Zaczęliśmy pracować tam, w maju.
She realized she had left her keys inside.
commencer à apprendre
Ona uświadomiła sobie, że zostawiła kluczyki w środku.
If you will not keep quiet, you can get out.
commencer à apprendre
Jeśli nie będziesz cicho, możesz wyjść.
They handed the bowl to grandpa.
commencer à apprendre
Oni podali miskę do dziadka.
I’ll give it back you next week.
commencer à apprendre
Dam to z powrotem tobie w przyszłym tygodniu.
This whole tape, was recorded in one session.
commencer à apprendre
Cała ta taśma została nagrana w czasie jednej sesji.
It’s been nearly two days.
commencer à apprendre
Minęły prawie dwa dni.
I have nowhere to go.
commencer à apprendre
Nie mam dokąd pójść.
Her watch is three minutes slow.
commencer à apprendre
Jej zegarek trzy minuty się spóźnia.
We climbed the narrow steps.
commencer à apprendre
My weszliśmy po wąskich stopniach.
I’d rather die.
commencer à apprendre
Wolałbym umrzeć.
Do you mind, if I open the window?
commencer à apprendre
Czy masz coś przeciwko, jeśli otworze okno?
She's a good driver.
commencer à apprendre
Ona jest dobrym kierowcą.
I didn’t recognize her face.
commencer à apprendre
Nie rozpoznałem jej twarzy...
We need a new coffee pot.
commencer à apprendre
My potrzebujemy nowego dzbanka do kawy.
The tourist season, will start next month.
commencer à apprendre
Sezon turystyczny, rozpocznie sie w przyszłym miesiącu.
She only sees you at the weekends.
commencer à apprendre
Ona tylko widzi ciebie w weekendy.
To begin with, let’s look at chapter 3.
commencer à apprendre
Po pierwsze, spójrzmy na rozdziale 3.
What have they got, in their rucksack? It’s very heavy.
commencer à apprendre
Co oni mają w swoim plecaku? To jest bardzo ciężki.
I slipped and fell.
commencer à apprendre
Poślizgnąłem się i upadłem.
I failed to convince him.
commencer à apprendre
Nie udało mi się go przekonać.
Her face seems familiar.
commencer à apprendre
Jej twarz wydaje się znajoma.
familiar face
commencer à apprendre
znajoma twarz
Poland is famous for its landscape.
commencer à apprendre
Polska słynie z krajobrazu.
They have a lot of fans.
commencer à apprendre
Oni mają wielu fanów.
How far, is it to Dublin?
commencer à apprendre
Jak daleko jest do Dublina?
There was a fight in the street.
commencer à apprendre
Tam była walka na ulicy.
He has finally arrived.
commencer à apprendre
On w końcu przyjechaliśmy.
They have financial problems.
commencer à apprendre
Oni mają problemy finansowe.
She pointed her finger at Thomas.
commencer à apprendre
Ona wskazała palcem na Tomasza
When are you going to finish?
commencer à apprendre
Kiedy zamierzasz skończyć?
It’s the first time, I’ve seen him.
commencer à apprendre
To jest pierwszy raz, gdy widziałem go.
We’re trying to fix the radio.
commencer à apprendre
My próbujemy naprawić radio.
He’s fit for her age.
commencer à apprendre
On pasuje do jej wieku.
The flash blinded me, for a few seconds.
commencer à apprendre
Błysk oślepił mnie, na kilka sekund.
We asked our employer, for flexible working hours.
commencer à apprendre
My poprosiliśmy naszego pracodawce, do elastycznych godzin pracy.
There have been floods, in this area.
commencer à apprendre
Tam była powudź w tym rejonie.
Which floor do you live on?
commencer à apprendre
Na którym piętrze mieszkasz?
string
commencer à apprendre
string Anglais
sznur

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.