STRONA 1 SEASON UFO

 0    70 fiche    thomasch818
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
He said he would come.
commencer à apprendre
On powiedział, że przyjdzie.
It’s nice to be wanted.
commencer à apprendre
Miło jest być chcianym.
She loves to sunbathe.
commencer à apprendre
Ona uwielbia się opalać.
What do they have in mind?
commencer à apprendre
Co oni mają na myśli?
You were too ill to get up for dinner.
commencer à apprendre
Byłeś zbyt chory, aby wstać na kolację.
I work at a local supermarket.
commencer à apprendre
Pracuję w lokalnym supermarkecie.
They wiped drops of sweat from their faces.
commencer à apprendre
Oni otarli krople potu ze swoich twarzy.
He would happily pay for it, if he had any money.
commencer à apprendre
On z chęcią za to zapłaciłby, gdyby miał pieniondze
Nothing we possess make our happy.
commencer à apprendre
Nic co posiadamy nie uczyni nas szczęśliwym.
You measured the length of the room.
commencer à apprendre
Ty zmierzyłeś długość pokoju.
He turned and left the room.
commencer à apprendre
On odwrócił się i wyszedł z pokoju.
They weren’t anticipated here.
commencer à apprendre
Oni nie byli oczekiwani tutaj.
We have smooth skin.
commencer à apprendre
My mamy gładką skórę.
I got home later than usual.
commencer à apprendre
Wróciłem do domu później niż zwykle.
She can’t relax.
commencer à apprendre
Ona nie może się zrelaksować.
You feel nervous.
commencer à apprendre
Czujesz się zdenerwowana.
We’ll have to wait another day or two.
commencer à apprendre
My musimy poczekać jeszcze dzień lub dwa.
They have lots of hidden talents.
commencer à apprendre
Oni mają wiele ukrytych talentów.
She bought this shirt, half'price in the sale.
commencer à apprendre
Ona kupiła tę koszulę, za pół ceny, na wyprzedaży.
The doors were painted light blue.
commencer à apprendre
Drzwi były pomalowane na jasnoniebieski.
Her words contrast sharply with her actions.
commencer à apprendre
Jej słowa kontrastujom ostro z jej działaniem.
That belongs to her.
commencer à apprendre
To należy do niej.
He was shouting at her.
commencer à apprendre
On krzyczał na nią.
There was a notebook on my table.
commencer à apprendre
Notatnik był na moim stole.
I know them pretty well.
commencer à apprendre
Znam ich bardzo dobrze.
They’re good cooks.
commencer à apprendre
To dobrzy kucharze.
She’s half convinced that was a joke.
commencer à apprendre
Ona jest na pół przekonana, że to ​​był żart.
You’ve convinced them.
commencer à apprendre
Przekonałeś ich.
I broke my back in an accident.
commencer à apprendre
Złamałem plecy w wypadku.
The view took his breath away.
commencer à apprendre
Ten widok zabrał mu wdech.
I am blind in my right eye.
commencer à apprendre
Jestem ślepy na moje prawe oko.
In our opinion that explained everything.
commencer à apprendre
W naszej opinii to wszystko wyjaśniało.
I’m certain they would appreciate it.
commencer à apprendre
Jestem pewien, że oni to docenią.
We learn English for two hours every day.
commencer à apprendre
My uczymy się angielskiego, przez dwie godziny dziennie.
It doesn’t seem to be real.
commencer à apprendre
To nie wydaje się być prawdziwe.
I blew out the candle.
commencer à apprendre
Ja zdmuchnąłem świeczke.
It is your highest priority.
commencer à apprendre
To jest twój najwyższy priorytet.
He wishes he had firm skin.
commencer à apprendre
On życzyłby mieć jędrną skóre.
He lost his ID card.
commencer à apprendre
On stracił dowód osobisty.
You hope to go swimming, but it depends on the weather.
commencer à apprendre
Masz nadzieję na pływanie, ale to zależy od pogody.
In this part of the city, shops have different height.
commencer à apprendre
W tej części miasta sklepy mają różną wysokość.
What are the dimensions of the room?
commencer à apprendre
Jakie są wymiary pokoju?
She needs to have another talk with you about this.
commencer à apprendre
Ona musi mieć inną rozmowę z tobą na ten temat.
We’re getting married in June.
commencer à apprendre
My bierzemy ślub w czerwcu.
They came out holding my book.
commencer à apprendre
Oni wyszli trzymając mojom książkę.
You’re convinced that.
commencer à apprendre
Jesteś przekonany, że.
She’ll be there in 10 minutes.
commencer à apprendre
Ona będzie tam za 10 minut.
They don’t approve of his idea.
commencer à apprendre
Oni nie pochwalajom jego idei.
Are you here on business or pleasure, sir?
commencer à apprendre
Czy jesteś tutaj dla biznesu czy dla przyjemności, sir?
He needs to measure the width of the window, before he change them.
commencer à apprendre
On musi zmierzyć szerokość okna, zanim je zmienić.
We checked the dimensions.
commencer à apprendre
My sprawdziliśmy wymiary.
Which car does she want to buy?
commencer à apprendre
Który samochód, ona chce kupić?
The clock was round in shape.
commencer à apprendre
Zegar był okrągły w kształtcie.
We’ve been looking for you everywhere.
commencer à apprendre
My szukaliśmy cię wszędzie.
What did he do that for?
commencer à apprendre
Co on zrobił?
Our income is low.
commencer à apprendre
Nasze dochody są niskie.
Has the news of his idea spread?
commencer à apprendre
Czy wiadomość o jego idei rozprzestrzeniła sie?
Can she ask you a question?
commencer à apprendre
Czy ona może zadać ci pytanie?
We’ve never ridden a horse before.
commencer à apprendre
My nigdy nie jeździliśmy konno przedtem.
She replaced the receiver.
commencer à apprendre
Ona odłożyła słuchawkę.
He dug a deep hole.
commencer à apprendre
On wykopał głęboką dziurę.
She’s certain that she will never see you again.
commencer à apprendre
Ona jest pewna, że nigdy nie będzie cię znowu widzieć.
They don’t like houses with flat roofs.
commencer à apprendre
Oni nie lubią domuw z płaskimi dachami.
She will probably call you but it depends on her mood.
commencer à apprendre
Ona prawdopodobnie zadzwoni do ciebie, ale to zależy od jej nastroju.
I need someone to clear the table.
commencer à apprendre
Potrzebuję kogoś, aby sprzątnął ze stołu.
He’s never been to the USA before.
commencer à apprendre
On nigdy nie był w USA przedtem.
It is a certain way.
commencer à apprendre
To jest pewny sposób.
Cut the tomatoes into thin slices.
commencer à apprendre
Pokruj pomidory w cienkie plasterki.
The gate is two meters high.
commencer à apprendre
Brama ma dwa metry wysokości.
string
commencer à apprendre
string Anglais
sznur

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.