Starting/Opening the meeting

 0    22 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Can I have your attention, please?
commencer à apprendre
Czy mogę prosić o uwagę?
Could we begin now, please?
commencer à apprendre
Czy moglibyśmy (już) zacząć?
May I have your attention, please?
commencer à apprendre
Czy mogę prosić o uwagę?
May I draw your attention to a more important question?
commencer à apprendre
Proszę zwrócić uwagę na ważniejszy problem./ Czy mogliby państwo zwrócić uwagę na bardziej istotną kwestię?
Please pay special attention to...
commencer à apprendre
Proszę zwrócić szczególną uwagę na...
I'm sorry I had to call this meeting at such short notice, but it's urgent.
commencer à apprendre
Przykro mi, że musiałem zwołać to zebranie w trybie pilnym, ale sprawy naglą.
OK. Let's start. (inf.)
commencer à apprendre
No dobrze, zaczynamy.
Right. Let's start, ladies and gentlemen?
commencer à apprendre
A zatem. Zaczynamy, proszę państwa?
OK. Let's get started, everybody. (inf)
commencer à apprendre
No dobrze, proszę państwa, zaczynamy.
OK. Let's get started, shall we? (inf)
commencer à apprendre
No dobrze, proszę państwa, może byśmy (tak) zaczęli?
OK. Let's get down to business.
commencer à apprendre
No dobrze. Przystępujemy do rzeczy.
Right. Shall we start?
commencer à apprendre
A więc. Zaczynamy?
Right, can we start please?
commencer à apprendre
No dobrze, czy możemy zaczynać?/A więc, czy można zacząć?
I think we should begin.
commencer à apprendre
Myślę, że powinniśmy zacząć
To start with.../First of all...
commencer à apprendre
Najpierw/Przede wszystkim/W pierwszym rzędzie/Na samym początku...
For a start...
commencer à apprendre
Po pierwsze/Najpierw...
Acting in my capacity as chairman, I wish to...
commencer à apprendre
(Występując) Jako przewodniczący, chciałbym...
As we're all introduced, perhaps I can (just) start by saying that...
commencer à apprendre
Ponieważ wszyscy się już znamy, zacząłbym od stwierdzenia, iż...
The main question (that/which) we have got to discuss today is...
commencer à apprendre
Główną kwestią, którą mamy dzisiaj omówić jest...
The essential problem to be discussed at today's meeting is:
commencer à apprendre
Zasadniczym problemem, który ma być omówiony na dzisiejszym zebraniu jest:
Dr Ray opened the meeting stating that the items for discussion were as follows:
commencer à apprendre
Zebranie otworzył dr Ray, oświadczając/stwierdzając, że przedmiotem dyskusji będą następujące kwestie:
The meeting was presided over by Dr Wagner.
commencer à apprendre
Dr Wagner przewodniczył na zebraniu.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.