SEW Wednesday 29.01.2014 company mail

 0    25 fiche    patrycjon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to affect
commencer à apprendre
mieć wpływ na coś
The weather affects delivery time.
commencer à apprendre
Pogoda wpływa na czas dostawy.
Delivery time is affected by the weather.
commencer à apprendre
Czas dostawy jest uzależniony od pogody. / Czas dostawy ‘jest wpływany przez’;) pogodę.
valid
commencer à apprendre
prawidłowy, ważny (np. o bilecie, dokumencie)
Your passport is not valid.
commencer à apprendre
Twój passport jest nieważny.
The offer is valid from... to...
commencer à apprendre
Oferta jest ważna / oferta obowiązuje od... do...
validate
commencer à apprendre
legalizować, uprawomocnić, stemplować; potwierdzać, uzasadniać
permissible
commencer à apprendre
dozwolony, dopuszczalny
This procedure is not permissible.
commencer à apprendre
Ta procedura nie jest dozwolona.
deactivate
Field for the previous delivery number is deactivated.
commencer à apprendre
dezaktywować, wyłączać
submit przedstawiać (sprawę), składać, złożyć (np. rezygnację), przedłożyć, dostarczać (dokumenty)
commencer à apprendre
submit to present (the case), composed, submitted (eg resignation), provide, supply (documents)
You must submit your application by January 1st.
commencer à apprendre
Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia
The developers submitted building plans for approval.
commencer à apprendre
Deweloperzy dostarczyli plany budowy do zatwierdzenia.
submit for consideration (proposal, draft)
commencer à apprendre
poddawać pod rozwagę (propozycję, projekt)
Orders that have already been submitted will be performed in accordance with the old procedures.
commencer à apprendre
Zamówienia, które zostały już złożone będą wykonywane zgodnie ze starymi procedurami.
perform
commencer à apprendre
dokonywać, wykonywać, realizować
adjust
commencer à apprendre
przystosowywać się, dopasowywać się (do jakiejś sytuacji).
I adjust to new places very easily.
commencer à apprendre
Przystosowuję się do nowych miejsc bardzo łatwo.
We adjusted the office according to her wishes.
commencer à apprendre
Dostosowaliśmy biuro zgodnie z jej prośbami
She adjusted the volume of the radio.
commencer à apprendre
Ustawiła głośność radia.
Documents must be adjusted to the new standards.
commencer à apprendre
Dokumenty muszą być dostosowane do nowych standardów.
permitted
commencer à apprendre
dozwolony
It’s not permitted.
commencer à apprendre
To jest niedozwolone.
revise
commencer à apprendre
revise Anglais
zmieniać; BrE powtarzać materiał (np. do egzaminu); poprawiać, korygować
updated
commencer à apprendre
zaktualizowane, uaktualnione

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.