SEW Monday 27.01.2014 Perfect vs. Past

 0    74 fiche    patrycjon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
rozpraszać
commencer à apprendre
distract
lista płac
commencer à apprendre
payroll
wynagrodzenie
commencer à apprendre
remuneration
jesień
commencer à apprendre
fall (Am.E.) = autumn
receptura, przepis
commencer à apprendre
recipe
paragon
commencer à apprendre
receipt
recepta
commencer à apprendre
prescription
Speak for yourself.
commencer à apprendre
Mów za siebie.
anniversary
commencer à apprendre
rocznica
SIMPLE PAST
commencer à apprendre
SIMPLE PAST
Miałem spotkanie wczoraj.
commencer à apprendre
I had a meeting yesterday.
Nie widziałem Johna wczoraj.
commencer à apprendre
I didn’t see John yesterday.
Nie byłem w górach w zeszły weekend.
commencer à apprendre
I didn’t go to the mountains last weekend.
Byłem w delegacji w zeszły wtorek.
commencer à apprendre
I went for a business trip last Tuesday.
Kiedy zacząłeś tu pracować?
commencer à apprendre
When did you start working here?
Zacząłem tu pracować dwa lata temu.
commencer à apprendre
I started working here two years ago.
SIMPLE PAST ‘TO BE’
commencer à apprendre
SIMPLE PAST 'TO BE'
Kiedy byłem młody, byłem głupi.
commencer à apprendre
When I was a young boy I was stupid.
Oni byli zadowoleni z wyniku przetargu.
commencer à apprendre
They were happy with the outcome of the tender.
Gdzie byłeś wczoraj?
commencer à apprendre
Where were you yesterday?
To było bardzo miłe spotkanie, John. Dzięki.
commencer à apprendre
It was a very nice meeting, John. Thanks.
Bardzo miło się z tobą rozmawiało.
commencer à apprendre
It was very nice talking to you.
To była przyjemność pracować / robić interesy z tobą.
commencer à apprendre
It was a pleasure working / doing business with you.
- Jak było na imprezie? - Było fajnie.
commencer à apprendre
How was the party? It was nice.
PAST CONTINUOUS
commencer à apprendre
PAST CONTINUOUS
Miałem spotkanie wczoraj cały dzień.
commencer à apprendre
I was having a meeting all day yesterday.
Pracowałem całą noc. Pisałem raport całą noc.
commencer à apprendre
I was working all night. I was writing a report all night.
Brałem prysznic, kiedy zadzwoniłeś.
commencer à apprendre
I was having a shower when you rang.
Ja pracowałem jak dziki, a John się obijał!
commencer à apprendre
I was working my ass off and John was slacking off!
Rozmawialiśmy do późna.
commencer à apprendre
We were talking until late.
PRESENT PERFECT
commencer à apprendre
PRESENT PERFECT
Miałem 3 spotkania z Johnem dotychczas.
commencer à apprendre
I have had 3 meetings with John so far.
Miałem spotkania z nimi przez dwa miesiące dotychczas i nadal jesteśmy w dupie.
commencer à apprendre
I have been having a meeting with them for two months now and we’re still in a deep shit!
Liczy się efekt:
commencer à apprendre
What matters is the effect:
Skończyłam raport.
commencer à apprendre
I have finished the report.
Zakończyliśmy negocjacje.
commencer à apprendre
We have finished negotiation.
Nie skończyłam projektu.
commencer à apprendre
I haven’t finished the project.
Skończyłeś już pisać tą kalkulację?
commencer à apprendre
Have you finished writing this calculation?
Liczy się doświadczenie:
commencer à apprendre
What matters is the experience:
Byłam w Londynie kilkakrotnie.
commencer à apprendre
I have been to London a couple of times.
Nie byłam w Chinach.
commencer à apprendre
I haven’t been to China.
Nigdy nie byłem w Mikołowie.
commencer à apprendre
I have never been to Mikołów.
Widziałam dobry film.
commencer à apprendre
I have seen a good film.
Trwający okres czasu:
commencer à apprendre
The ongoing period of time:
Widziałeś jakiś dobry film ostatnio?
commencer à apprendre
Have you seen a good movie recently / lately?
Nie gadałem z Johnem ostatnio.
commencer à apprendre
I haven’t spoken to / talked to John recently.
Miałem w tym miesiącu cztery lekcje angielskiego.
commencer à apprendre
I’ve had four English lessons this month.
Nie widziałam dziś szefa.
commencer à apprendre
I haven’t seen the boss today.
just, already, yet
commencer à apprendre
just, already, yet
Właśnie (dopiero co) skończyłam projekt (just)
commencer à apprendre
I’ve just finished the project.
Widziałem już ten film. (already)
commencer à apprendre
I’ve already seen this movie.
Poznałeś już nową sekretarkę?
commencer à apprendre
Have you met the new secretary?
Nie poznałem jej jeszcze. (yet)
commencer à apprendre
I haven’t met her yet.
Właśnie dzwoniłam do Johna. Już wyszedł.
commencer à apprendre
I’ve just called John. He has already left.
Wysłałeś już tą ofertę?
commencer à apprendre
Have you sent the offer yet?
Nie. Szef jej jeszcze nie potwierdził.
commencer à apprendre
No, I haven’t. The boss hasn’t confirmed it yet.
Zacząłem coś i ciągle to robię:
commencer à apprendre
I started something and still doing it:
Pracuję tu od dwóch lat. (for)
commencer à apprendre
I have worked here for 2 years.
Pracuję tu od 2011.
commencer à apprendre
I have worked here since 2011.
Jesteśmy małżeństwem (married) od 25 lat.
commencer à apprendre
We have been married for 25 years.
so far:
commencer à apprendre
so far:
Przepracował tu dwa miesiące jak na razie.
commencer à apprendre
He has worked here 2 months so far.
Zaoszczędziliśmy $1mln jak dotąd.
commencer à apprendre
We have saved $1mln so far.
Typical Present Perfect phrases:
commencer à apprendre
Typical Present Perfect phrases:
Co zrobiłeś? / Coś ty zrobił?!
commencer à apprendre
What have you done?
Ja tego nie zrobiłem!
commencer à apprendre
I haven’t done this!
Gdzie byłeś?!
commencer à apprendre
Where have you been?
Słyszałeś już niusa?
commencer à apprendre
Have you heard the news?
Czy Państwo się już znacie?
commencer à apprendre
Do you already know?
(czy już się wcześniej spotkaliście)
commencer à apprendre
Have (the two of) you met before?
Poznałeś już Pannę Jones?
commencer à apprendre
Have you met Miss Jones?
Byłeś już kiedyś w Tychach?
commencer à apprendre
Have you been to Tychy before?
Czy kiedykolwiek byłeś w SEW Australia?
commencer à apprendre
Have you ever been to SEW Australia?
John zniknął!
commencer à apprendre
John’s gone!

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.