Rozmowa kwalifikacyjna

 0    27 fiche    lukamo
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Interesuję się historią bankowości i rynków finansowych, historią i filozofią lub metodologią nauki, starożytną filozofią chińską oraz etykietą i protokołem dyplomatycznym
commencer à apprendre
I’m interested in history of banking and financial markets, history and philosophy or methodology of science, ancient chinese philosophy and etiquette and diplomatic protocol
Mieszkam i pracuję w Warszawie
commencer à apprendre
I live and work in Warsaw
Ukończyłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z tytułem magistra prawa
commencer à apprendre
I’ve graduated from the Maria Curie-Skłodowska University with law degree
Ukończyłem ten universytet z wyróżnieniem
commencer à apprendre
I’ve graduated from this university with honors
Następnie, ukończyłem studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji)
commencer à apprendre
Then, I’ve finished postgraduate study in intellectual property law at the University of Warsaw (Faculty of Law and Administration)
W maju bieżącego roku, zostałem przyjęty na studia podyplomowe z zakresu rynków kapitałowych na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji)
commencer à apprendre
In May of the current year, I’ve been accepted to postgraduate study in capital markets law at the University of Warsaw (Faculty of Law and Administration)
Ukończyłem dużo kursów i szkoleń z zakresu prawa, w szczególności prawa rynków finansowych. Uzyskałem tytuł "Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych"
commencer à apprendre
I’ve finished a lot of courses, trainings in law, in particular financial markets law. I got a title “Certificated Compliance Officer in financial institutions”
Interesuję się prawem rynków finansowych, śledzę legislację z tego zakresu i jestem na bieżąco w prawniczymi publikacjami, takimi jak komentarze, artykuły
commencer à apprendre
I’m interested in financial markets law, I trace legislation in this field and keep up to date with legal publications, such as commentaries, articles
Zamierzam przygotowac pracę doktorską na temat prawa rynków finansowych
commencer à apprendre
I’m going to prepare a PHD thesis about financial markets law
Chcę z jednej strony uzupełnic moją wiedzę teoretyczną o wiedzę praktyczną, zdobyc know how rynków finansowych, a z drugiej strony - chcę wykorzystac moje doświadczenie i umiejętności w nowym obszarze, w innym sektorze - sektorze finansowym
commencer à apprendre
I want to, on the one hand – complement my theoretical knowledge with practical knowledge, gain know how of financial markets, on the other hand – I want to utilize my experience and skills in a new area, in a different sector - financial sector
Przez ostatnie lata zdobyłem cenne doświadczenie pracując jako prawnik
commencer à apprendre
Throughout the last years I’ve gained valuable experience working as a lawyer
Myślę, że moją najmocniejszą cechą jest pełne zaangażowanie w zadania oraz dokładnośc, skrupulatnośc
commencer à apprendre
I think my strongest trait is full involvement in tasks and preciseness, meticulousness
W trakcie rozwoju mojej kariery uczestniczyłem też w wielu szkoleniach, zarówno tych oferowanych przez moich pracodawców i tych, za które zdecydowałem się zapłacić z własnej kieszeni
commencer à apprendre
As I was progressing my career I attended numerous training courses, both those offered by my employers and those I opted to pay for myself
Byłbym szczęśliwy, jeśli mógłbym przedstawić pełną listę szkoleń, w których brałem udział wraz ze świadectwami ich ukończenia
commencer à apprendre
I would be happy to provide a full list of training courses attended and forward the attendance certificate to you
chcę się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności i podejmowac nowe wyzwania
commencer à apprendre
I want to grow and learn new skills and face new challenges
Szukam pracy, w której mogę liczyć na długotrwałą współpracę
commencer à apprendre
I am looking for a long-term work commitment
Wierzę, że moją najmocniejszą cechą jest moja dbałośc o szczegóły
commencer à apprendre
I believe my strongest trait is my attention to detail
Jestem zbyt drobiazgowy
commencer à apprendre
I'm too detail oriented
Czuję, że nie wykorzystuję mojego potencjału w pełni
commencer à apprendre
I feel I do not exhaust my potential to the fullest
Jestem pracowitą osobą
commencer à apprendre
I am a hardworking person
Jestem chętny do nauki
commencer à apprendre
I am willing to learn
Zawsze interesowałem się...
commencer à apprendre
I have always been interested in...
Wierzę, że mam dobre umiejętności komunikacyjne
commencer à apprendre
I believe that I have strong communication skills
Lubię pracowac z innymi, jednak potrafię pracowac samodzielnie
commencer à apprendre
I enjoy working with others but I’m equally able to work alone
Interesuję mnie praca na pełen etat
commencer à apprendre
I am interested in a full-time position
Pracuję dobrze pod presją
commencer à apprendre
I work well under pressure
Szybko się uczę
commencer à apprendre
I learn quickly

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.