rozdziały 40-50

 0    97 fiche    rromaniuk
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
leveraged buyout
commencer à apprendre
wykup wspomagany, kredytowany, z użyciem dźwigni
parent company
commencer à apprendre
spółka-matka
market capitalization
commencer à apprendre
kapitalizacja rynkowa
asset-stripping
commencer à apprendre
wyprzedaż aktywów
corporate raiders
commencer à apprendre
drapieżcy korporacyjni
junk bonds
commencer à apprendre
obligacji śmieciowych
undervalued
commencer à apprendre
zaniżona
cost of capital
commencer à apprendre
koszt kapitału
discounted cash flows
commencer à apprendre
zdyskontowane przepływy pieniężne
purchasing power
commencer à apprendre
siła nabywcza
opportunity cost
commencer à apprendre
koszt alternatywny
time value of money
commencer à apprendre
wartość pieniądza w czasie
net present value (NPV)
commencer à apprendre
wartość bieżąca netto (NPV)
discount rate
commencer à apprendre
stopa dyskontowa
compounding interest
commencer à apprendre
procent składany
discount factor
commencer à apprendre
czynnik dyskontowy
internal rate of return IRR
commencer à apprendre
wewnętrzna stopa zwrotu IRR
compliance officer
commencer à apprendre
inspektor nadzoru
full disclosure
commencer à apprendre
pełne ujawnienie
fraudulent
commencer à apprendre
nieuczciwy
insider trading
commencer à apprendre
wiedza zdobyta nieoficjalnie dot. sprzedaży akcji
price-sensitive
commencer à apprendre
wrażliwy na cenę
chinese walls
commencer à apprendre
mur chiński
to oversee
commencer à apprendre
nadzorować
money laundering
commencer à apprendre
pranie brudnych pieniędzy
compliance with the law
commencer à apprendre
zgodność z prawem
free trade
commencer à apprendre
wolny handel
comparative cost principle
commencer à apprendre
Zasada porównawcza kosztów
productivity
commencer à apprendre
wydajność
absolute advantage
commencer à apprendre
przewaga absolutna
comparative advantage
commencer à apprendre
przewagę komparatywną
economics of scale
commencer à apprendre
ekonomia skali
balance of payament
commencer à apprendre
bilans płatniczy
balance of trade
commencer à apprendre
bilans handlowy
visible trade
commencer à apprendre
handel towarami
trade surplus/deficit
commencer à apprendre
nadwyżka / deficyt handlowy
tariffs
commencer à apprendre
taryfy
quotas
commencer à apprendre
kwoty (limity)
purchasing power parity
commencer à apprendre
parytet siły nabywczej
loaf of bread
commencer à apprendre
bochenek chleba
pegged exchange rate
commencer à apprendre
sztywny kurs walutowy
pegged against
commencer à apprendre
powiązany z
gold convertibility
commencer à apprendre
system waluty złotej
freely floating interest rate
commencer à apprendre
uwolniona zmiennna rata procentowa
intervene
commencer à apprendre
interweniować
managed floating interest rate
commencer à apprendre
sterowany płynny kurs walutowy
letter of credit
commencer à apprendre
akredytywa
expiration date
commencer à apprendre
data przydatności
irrevocable
commencer à apprendre
nieodwołalny
to expire
commencer à apprendre
wygaśnie
irrevocable credit
commencer à apprendre
nieodwołalny kredyt
bill of exchange
commencer à apprendre
weksel trasowany
to endorse
commencer à apprendre
zagwarantować spłatę
commercial invoice
commencer à apprendre
faktura handlowa
bill of lading
commencer à apprendre
list przewozowy
carrier
commencer à apprendre
przewoźnik
certificate of origin
commencer à apprendre
Świadectwo pochodzenia
customs clearance
commencer à apprendre
odprawa celna
floods
commencer à apprendre
powodzie
premiums
commencer à apprendre
składki na ubezpieczenie
policy
commencer à apprendre
polisa ubezpieczeniowa
insurance against theft
commencer à apprendre
ubezpieczenie od kradzieży
to make a claim
commencer à apprendre
złożyć wniosek o wypłatę z ubezpieczenia
to indemnify
commencer à apprendre
wypłacić odszkodowanie
tax shelter
commencer à apprendre
raj podatkowy
lump sum
commencer à apprendre
ryczałt
underwriter
commencer à apprendre
gwarant
syndicates
commencer à apprendre
syndykariusz
reinsurance company
commencer à apprendre
reasekuracja
to call sb names
commencer à apprendre
zwyzywać kogoś
slump
commencer à apprendre
bessa
upturn/upswing
commencer à apprendre
poprawa / przyspieszenie
trough
commencer à apprendre
kryzys gospodarczy
period of contraction
commencer à apprendre
okres kurczenia
reflationary
commencer à apprendre
reflacja
to cool down economy
commencer à apprendre
ochłodzić gospodarkę
overheating
commencer à apprendre
przegrzanie
to levy taxes
commencer à apprendre
ściągać podatki
capital gains tax
commencer à apprendre
podatek od zysków kapitałowych
capital transfer tax
commencer à apprendre
podatek od transferu kapitału
death duty
commencer à apprendre
podatek spadkowy
inheritance tax
commencer à apprendre
podatek od spadku
estate tax
commencer à apprendre
Podatek od nieruchomości
goods and services tax
commencer à apprendre
Podatek od towarów i usług
sales taxes
commencer à apprendre
podatek obrotowy
excise tax
commencer à apprendre
akcyza
tariffs
commencer à apprendre
cło
flat tax
commencer à apprendre
podatek liniowy
perks
commencer à apprendre
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
tax burden
commencer à apprendre
ciężar podatkowy
tax avoidance
commencer à apprendre
optymalizacja podatkowa
loopholes
commencer à apprendre
luki prawne
tax havens
commencer à apprendre
raje podatkowe
unemployment dole
commencer à apprendre
zasiłek dla bezrobotnych
appendix/appendices
commencer à apprendre
załącznik / dodatki
to stress benefits
commencer à apprendre
podkreślić korzyści
to supply services
commencer à apprendre
świadczyć usługi

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.