Push and pull factors

 0    28 fiche    aalebialas
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
mock/jeer/sneer
commencer à apprendre
drwić, wykpić
mocking
commencer à apprendre
szyderczy
supposedly
commencer à apprendre
prawdopodobnie / jak wskazują posiadane informacje / rzekomo
flawlessly
commencer à apprendre
bezbłędnie
crumble
commencer à apprendre
kruszonka, kruszyć
shallow
commencer à apprendre
płytki
repel
commencer à apprendre
repel Anglais
odpychać, odtrącać
Better opportunities for acquiring farms for self and children
commencer à apprendre
lepsze możliwości nabycia gospodarstw rolnych dla siebie i dzieci
• Cheap purchase of farmland
commencer à apprendre
nabycie ziemi po niskich cenach
• Instant wealth
commencer à apprendre
możliwość szybkiego wzbogacenia się
• More job opportunities
commencer à apprendre
większe moŜliwości znalezienia pracy
• Higher pay - wyższe zarobki
commencer à apprendre
• Wyższa płaca - Wyższe zarobki
• Prepaid travel (from relatives)
commencer à apprendre
opłacona podróŻ (przez krewnych)
• Better welfare programs
commencer à apprendre
lepsze programy socjalne, opieka społeczna
• Better schools
commencer à apprendre
lepsze szkoły
• Join friends and relatives who have already moved
commencer à apprendre
dołączenie do przyjaciół i krewnych, którzy już się przeprowadzili
• Build a new nation
commencer à apprendre
budowa nowego narodu
• Build religious community
commencer à apprendre
budowa wspólnoty religijnej
• Political freedom
commencer à apprendre
wolność polityczna
• Lack of employment
commencer à apprendre
brak zatrudnienia
• Lack of political or religious rights
commencer à apprendre
brak praw politycznych lub religijnych
• Restrictions on practice of religion
commencer à apprendre
restrykcje dotyczące praktykowania religii
• Shortage of farmland
commencer à apprendre
brak ziemi na cele rolne
• Oppressive legal/political conditions
commencer à apprendre
opresyjne warunki prawne/polityczne
• Military draft, warfare
commencer à apprendre
pobór do wojska, działania wojenne
• Famine or drought
commencer à apprendre
głód, susza
• Expulsion by armed force or coercion
commencer à apprendre
wydalenie przez siłę zbrojną lub przymus
incentive
commencer à apprendre
bodziec, zachęta

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.