przedrostki i przyrostki

 0    53 fiche    ekor
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
antywojennych, antyrządowe
commencer à apprendre
anti-war, anti-government
anti = against
dwujęzyczny, dwustronna
commencer à apprendre
bilingual, bilateral
bi = two
współpracować, koordynować
commencer à apprendre
cooperate, coordinate
co = with, together
Kontratak, przeciwdziałania
commencer à apprendre
counterattack, counteract
counter = in the opposite direction
wylesianie
commencer à apprendre
deforestation
de = acting against
międzykontynentalny
commencer à apprendre
intercontinental
inter = between
interdyscyplinarny
commencer à apprendre
interdisciplinary
dezaktywować
commencer à apprendre
deactivate
źle zrozumieć, zgubić
commencer à apprendre
mishear, misplace
mis = wrongly
Monogamia, monosylabami
commencer à apprendre
monogamy, monosyllables
mono = one
wielorasowe, wielokulturowe
commencer à apprendre
multiracial, multicultural
multi = many
non-stop, bezalkoholowy
(przeciwieństwo)
commencer à apprendre
non-stop, non-alcoholic
non = not
przeładowaniem, przeceniać
commencer à apprendre
overcharge, overestimate
over = too much
zakładać kolonializm, powojenny
commencer à apprendre
post colonialism, post-war
post = after
prehistoryczny, prenatalne
commencer à apprendre
prehistoric, prenatal
pre = before
pro-brytyjska, pro-life
commencer à apprendre
pro-British, pro-life
pro = for, in favour of
przepisać, odzyskać
commencer à apprendre
rewrite, retake
re = again
półkole, bliźniak
commencer à apprendre
semicircle, semi-detached
semi = half
metro, podporządkowane
commencer à apprendre
subway, subordinate
sub = under
nadprzyrodzony, hipermarket
commencer à apprendre
supernatural, superstore
super = above, more than
transatlantyckie, skrzynia biegów/przesłanie
commencer à apprendre
transatlantic, transmission
trans = across
trójkołowy, triceps
commencer à apprendre
tricycle, triceps
tri = three
zaległy, zaniżona
commencer à apprendre
underpaid, underestimate
under = not enough
unisex, jednostronny
commencer à apprendre
unisex, unilateral
uni = one
wada, znikać nieuczciwy
(przeciwieństwo)
commencer à apprendre
disadvantage, disappear, dishonest
dis
nielegalne, nielogiczne
(przeciwieństwo)
commencer à apprendre
illegal, illogical
il (+l)
niewłaściwe, niegrzeczne
(przeciwieństwo)
commencer à apprendre
improper, impolite
im (+m or p)
pośrednie, niewygodna
(przeciwieństwo)
commencer à apprendre
indirect, incovenient
in
niekonwencjonalne, niepewny
(przeciwieństwo)
commencer à apprendre
unconventional, uncertain
un
Rząd, zatrudnienie
rzeczownik
commencer à apprendre
government, employment
-ment
dyskusja, odsetek, pozwolenie
rzeczownik
commencer à apprendre
discussion, proportion, permission
-ion, -tion, -sion
zaproszenie, definicja
rzeczownik
commencer à apprendre
invitation, definition
-ation, -ition
wytrwałość, odległość
rzeczownik
commencer à apprendre
persistence, distance
-ence, -ance
pewności, bezpieczeństwa
rzeczownik
commencer à apprendre
certainty, security
-ty, -ity
gotowość, słodycz
rzeczownik
gotowość do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
willingness, sweetness
-ness
willingness to do sth
budynek, rozumienie
rzeczownik
commencer à apprendre
building, understanding
-ing
pisarz, redaktor
rzeczownik
commencer à apprendre
writer, editor
-er, -or
maszynistka
rzeczownik
commencer à apprendre
typist
-ist
asystent, student
rzeczownik
commencer à apprendre
assistant, student
-ant, -ent
republikanin, elektryk
rzeczownik
commencer à apprendre
republican, electrician
-an, -ian
pracownik
rzeczownik
commencer à apprendre
employee
-ee
zrewolucjonizować, prywatyzacj-ować
czasownik
commencer à apprendre
revolutionise, privatise
-ise, -ize
poszerzyć, rozjaśnić
czasownik
commencer à apprendre
widen, brighten
-en
profesjonalny
przymiotnik
commencer à apprendre
professional
-al
naukowy
przym
commencer à apprendre
scientific
-ic
ekskluzywny
przym
commencer à apprendre
exclusive
-ive
udany
przym
commencer à apprendre
succesful
-ful
beznadziejny, bez wiary
czasownik
commencer à apprendre
hopeless
-less
luksusowy
przym
commencer à apprendre
luxurious
-ous
skalisty
przym
commencer à apprendre
rocky
-y
kosztowny
przym
commencer à apprendre
costly
-ly
wygodne, zrozumiałe
przym
commencer à apprendre
comfortable, comprehensible
-able, -ible
nerwowo, nagle, niedawno
przysłówek
commencer à apprendre
nervously, suddenly, recently
-ly

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.