Praca zwroty

 0    25 fiche    barteksiczek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Czy mogę zapytać o podwyżkę?
commencer à apprendre
Can I ask for a raise?
Proponowany wiek emerytalny dla kobiet to 67 lat
commencer à apprendre
The proposed retirement age for women is 67 years
Czy studenci powinni mieć prawo do strajku?
commencer à apprendre
Should students have the right to strike?
Okres próbny to czas testowania kogoś lub czegoś.
commencer à apprendre
The trial period is a time of testing someone or something.
Myślę o wzięciu dnia wolnego.
commencer à apprendre
I'm thinking about taking a day off.
Górnicy muszą wykonywać pracę na zmiany.
commencer à apprendre
Miners have to do shift work.
Nie może znaleźć dobrej pracy, ponieważ nie ma wykształcenia.
commencer à apprendre
He can't find a good job because he has no education.
W zeszłym miesiącu dostałam awans.
commencer à apprendre
I got promoted last month.
Nie dostała pracy z powodu braku podstawowych kwalifikacji.
commencer à apprendre
He didn't get the job because of lack of basic skills.
Zakład zatrudnia 1000 osób.
commencer à apprendre
The company employs 1000 employees.
Chciałbym pracować w fabryce czekolady.
commencer à apprendre
I would like to work in a chocolate factory.
Mary pracuje na pełnym etacie w miejscowym sklepie spożywczym.
commencer à apprendre
Mary works full-time at a local grocery store.
Czy mógłbyś mi powiedzieć jak napisać podanie o pracę?
commencer à apprendre
Could you tell me how to write my job application?
Lara ma pracę na część etatu w miejscowym supermarkecie.
commencer à apprendre
Lara has a part-time job at the local supermarket.
Co będzie należało do moich obowiązków?
commencer à apprendre
What will be my responsibilities?
Wielu studentów jest zainteresowanych pracą sezonową.
commencer à apprendre
Many students are interested in seasonal work.
Obecnie pracuję w szkole, ale to jest praca tymczasowa.
commencer à apprendre
I am currently working at the school, but it is a temporary job.
Mój mąż jest pracoholikiem i długo pracuje.
commencer à apprendre
My husband is a workaholic and works long hours.
Nowa praca Adama jest łatwa i niewymagająca.
commencer à apprendre
Adam's new job is easy and undemanding.
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
commencer à apprendre
Tom is currently unemployed.
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
commencer à apprendre
Office workers spend too much time sitting at their desks
Ile zarabiasz miesięcznie?
commencer à apprendre
How much do you earn monthly?
Zaspałem dziś rano i spóźniłem się do pracy
commencer à apprendre
I overslept this morning and was late at work
Dostała dobrą pracę jako sekretarka w firmie Biedronka
commencer à apprendre
She got a good job as a secretary at Biedronka
Czego ode mnie oczekujesz?
commencer à apprendre
What do you expect from me?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.