PL LA fiszki 3

 0    293 fiche    lantczak
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
przewodzić
commencer à apprendre
lead, conducting
przeprowadzenie eksperymentu
commencer à apprendre
conducting experiment
Trendy zakupowe
commencer à apprendre
Purchasing Trends
coroczny
commencer à apprendre
annual
coroczny dodatek
commencer à apprendre
annual bonus
rocznie
commencer à apprendre
annually
roczny obrót
commencer à apprendre
annual turnover
na nadchodzący rok
commencer à apprendre
for the upcoming year
Nowością w tym roku
commencer à apprendre
New this year
Trendy zarządzania łańcuchem dostaw
commencer à apprendre
Supply Chain Management Trends
zapewniać
commencer à apprendre
assure, provide
pod warunkiem
commencer à apprendre
provided
zapewnienie bezpłatnej edukacji
commencer à apprendre
provide free education
spostrzeżenia
commencer à apprendre
insights
w celu zapewnienia
commencer à apprendre
In order to make
w celu upewnienia się
commencer à apprendre
in order to make sure
w celu uzupełnienia
commencer à apprendre
in order to make up
uprzejmie, grzecznie
commencer à apprendre
kindly, politely
uprzejmie proszę
commencer à apprendre
i kindly ask, kindly request
wypełnić ankietę
commencer à apprendre
complete the survey
cenne informacje
commencer à apprendre
valuable information
do
commencer à apprendre
until
do niedawna
commencer à apprendre
until recently
aż do teraz
commencer à apprendre
until now
znacznie później
commencer à apprendre
until much later
to zajmie dziesięć minut
commencer à apprendre
it will take ten minutes
uzyskane dane
commencer à apprendre
data obtained
anonimowo
commencer à apprendre
anonymously
poufnie
commencer à apprendre
confidentially
jako wyraz naszej wdzięczności
commencer à apprendre
as a token of our appreciation
co więcej / ponadto
commencer à apprendre
furthermore
między
commencer à apprendre
among
wśród ubogich
commencer à apprendre
among the poor
między innymi
commencer à apprendre
among other things
wśród uczestników
commencer à apprendre
among participants
loteria
commencer à apprendre
raffle
loterie
commencer à apprendre
raffles
Bilet na loterię
commencer à apprendre
raffle ticket
proszę się nie wahać skontaktować ze mną
commencer à apprendre
please feel free to contact me
okazja / możliwość
commencer à apprendre
opportunity
życiowa szansa
commencer à apprendre
opportunity of a lifetime
Miałem okazję
commencer à apprendre
I had an opportunity
w jednym zadaniu
commencer à apprendre
in one task, assignment
wydajność mojego zespołu
commencer à apprendre
performance of my team
wzajemne oddziaływanie
commencer à apprendre
interactions
najważniejsze
commencer à apprendre
the most important
Chciałbym
commencer à apprendre
I would like to
Chciałbym wiedzieć, czy
commencer à apprendre
I would like to know whether
Członek zarządu
commencer à apprendre
Member of the Board
członek
commencer à apprendre
member
wyjście zakończone
commencer à apprendre
exit completed
Leczenie
commencer à apprendre
Treatment
zabiegi
commencer à apprendre
Treatments
Były członek zarządu
commencer à apprendre
Former board member
zatwierdzenie
commencer à apprendre
approval
Historia zatwierdzenia
commencer à apprendre
approval history
zatwierdzenie kosztów
commencer à apprendre
approval costs
możliwości
commencer à apprendre
capabilities, opportunities
złodziej
commencer à apprendre
a thief
Złodziej uciekł
commencer à apprendre
thief escaped
kraść
commencer à apprendre
to steal, thieve
pułapka
commencer à apprendre
trap
uwięziony
commencer à apprendre
imprisoned, trapped
ochroniaż
commencer à apprendre
security guard
jak nazywa się
commencer à apprendre
how is called
tasiemiec (serial)
commencer à apprendre
soap opera
uczyć się na pamięć
commencer à apprendre
to learn by heart
roztargniony
commencer à apprendre
distracted
rozpraszać
commencer à apprendre
distracted by
zniszczyć
commencer à apprendre
to destroy
zniszczony
commencer à apprendre
devastated, destroyed
niszczą naturalne siedliska
commencer à apprendre
They destroy natural habitats
niszczenie warstwy ozonowej
commencer à apprendre
destruction of the ozone layer
zwolnij, spowolnij
commencer à apprendre
slow down
spowalniają starzenie się mózgu
commencer à apprendre
slow down the aging brain
słodsze
commencer à apprendre
sweeter
pan psa, (właściciel)
commencer à apprendre
master of dog
to samo uczucie
commencer à apprendre
same feeling
świnka skarbonka
commencer à apprendre
piggy bank
pełnia księżyca
commencer à apprendre
full moon
rosomak
commencer à apprendre
wolverine
wilkołak
commencer à apprendre
werewolf
zdarza się
commencer à apprendre
it happens
dzień wolny od pracy
commencer à apprendre
day off, public holiday
święta
commencer à apprendre
public holidays
musi
commencer à apprendre
must
nie wolno
commencer à apprendre
mustn't
powinien
commencer à apprendre
should / ought (to)
powinno być moje
commencer à apprendre
should be mine
nie powinno
commencer à apprendre
shouldn't
Nie należy rzucać kamieniami
commencer à apprendre
shouldn't throw stones
nie powinny mieć
commencer à apprendre
shouldn't have
Nie należy mówić głośno przez telefon komórkowy
commencer à apprendre
shouldn't talk loudly on a mobile phone
móc
commencer à apprendre
can
nie znosić
commencer à apprendre
can't stand
nie może
commencer à apprendre
can't
Nie mogę uwierzyć własnym uszom
commencer à apprendre
I can't believe my ears
mający pozwolenie
commencer à apprendre
allowed to
wolno powiedzieć
commencer à apprendre
allowed to say
prawo do noszenia broni
commencer à apprendre
allowed to carry weapons
nie wolno
commencer à apprendre
not allowed to
Nie wolno dotykać
commencer à apprendre
not allowed to touch
powinien
commencer à apprendre
supposed to
powinien zrobić coś
commencer à apprendre
supposed to do something
powinien zwiększyć produktywność i zyski
commencer à apprendre
supposed to increase productivity and profits
musieć
commencer à apprendre
must/have to
musisz coś zrobić
commencer à apprendre
you have to do something
W każdym razie trzeba
commencer à apprendre
have to anyway
zdolny do, mieć możliwość
commencer à apprendre
be able to
Jestem w stanie dotrzymać terminów
commencer à apprendre
I am able to meet deadlines
Jestem w stanie wykonać pracę ręczną
commencer à apprendre
I am able to do manual work
gdybym był tobą
commencer à apprendre
If I were you
liczyć
commencer à apprendre
to count
należą do
commencer à apprendre
include to
niestety
commencer à apprendre
unfortunately
niestety zapomniałem zadania domowego
commencer à apprendre
unfortunately i forgot my homework
niestety to prawda
commencer à apprendre
unfortunately it's true
zabrać pracę do domu
commencer à apprendre
take work home
czas na relaks
commencer à apprendre
have time to relax
długo pracować
commencer à apprendre
work long hours
być pracoholikiem
commencer à apprendre
to be a workaholic
dotrzymywać terminów
commencer à apprendre
meet deadlines
brać czas wolny od pracy
commencer à apprendre
take time off work
być pod presją w pracy
commencer à apprendre
be under pressure at work
spędzają dużo czasu w pracy
commencer à apprendre
They spend a lot of time at work
mają dobre warunki pracy
commencer à apprendre
They have good working conditions
wpływać na coś
commencer à apprendre
to influence something
przedłużający się proces
commencer à apprendre
a drown-out process
kwalifikacje
commencer à apprendre
qualifications
kwalifikacje zawodowe
commencer à apprendre
professional qualifications
pracodawca
commencer à apprendre
an employer
pracodawcy
commencer à apprendre
employers
ważność
commencer à apprendre
importance
ważny
commencer à apprendre
important
ważniejsze
commencer à apprendre
importantly
ważne dla większości
commencer à apprendre
important for most people
zwięzły
commencer à apprendre
concise
treściwie
commencer à apprendre
concisely
podkreślić silne punkty
commencer à apprendre
to talk up strengths points
umniejszać słabe punkty
commencer à apprendre
to play weaknesses point down
zawód
commencer à apprendre
profession
zawodowiec
commencer à apprendre
professional
onieśmielający, przerażający
commencer à apprendre
daunting
serwisy internetowe z ofertami pracy
commencer à apprendre
specialist job sites
dział z ofertami pracy na przykład w gazecie
commencer à apprendre
situations vacant section
kolumna z ogłoszeniami o pracę
commencer à apprendre
job column
zaniedbywać
commencer à apprendre
neglect
zaniedbywać swoje obowiązki
commencer à apprendre
to neglect your duties
zaniedbywać swojego męża / żonę / dzieci
commencer à apprendre
to neglect one's husband/wife/children
ubiegać się o
commencer à apprendre
to apply for
ubiegać się o pracę
commencer à apprendre
to apply for a job
ubiegać się o coś
commencer à apprendre
apply for something
ubiegać się o paszport
commencer à apprendre
apply for a passport
słuchać
commencer à apprendre
to listen
słuchać muzyki
commencer à apprendre
to listen to music
słuchać radia
commencer à apprendre
to listen to the radio
słuchacz
commencer à apprendre
listener
usłyszysz
commencer à apprendre
you will hear
usłyszysz tego więcej
commencer à apprendre
you will hear more of this
doradca kariery/zawodowy
commencer à apprendre
careers advisor
w pewnym momencie w ich życiu
commencer à apprendre
at some point in their lives
znajdzie się
commencer à apprendre
will be, finds themselves
bolesny
commencer à apprendre
painful
boleśnie powolny
commencer à apprendre
painfully slow
bolesny proces
commencer à apprendre
painful process
dla niektórych
commencer à apprendre
for some
dla innych
commencer à apprendre
for others
mniej niż tydzień
commencer à apprendre
less than a week
jest wiele rzeczy
commencer à apprendre
There are many things
możesz to zrobić, aby wpłynąć na ten proces
commencer à apprendre
you can do to influence this process
najkrótszy jak to możliwe
commencer à apprendre
the shortest as possible
zrobić go jak najkrótszym
commencer à apprendre
keep it as short as possible
na
commencer à apprendre
on, upon
na wydechu
commencer à apprendre
upon exhale
przy wyjeździe
commencer à apprendre
upon departure
na ten temat
commencer à apprendre
on this topic, upon this subject
to brzmi
commencer à apprendre
it sounds
to brzmi interesująco
commencer à apprendre
it sounds interesting
to brzmi nieźle
commencer à apprendre
it sounds good, it sounds nice
brzmi znajomo
commencer à apprendre
it sounds familiar
tak długo
commencer à apprendre
so long, as long
tak długo jak
commencer à apprendre
as long as
tak długo, jak określono
commencer à apprendre
as long as provided
pamiętać o, mieć na uwadze
commencer à apprendre
bear in mind
pamiętać, że
commencer à apprendre
bear in mind that
kilka podstawowych rzeczy
commencer à apprendre
few basics thing
wtedy nie powinno być problemu
commencer à apprendre
then you should have no problem
is nothing more
commencer à apprendre
is nothing more
oświadczenie
commencer à apprendre
statement
sprawozdanie z całkowitych dochodów
commencer à apprendre
statement of comprehensive income
sprawozdanie ze swoich umiejętności
commencer à apprendre
statement of your skills
umiejętności
commencer à apprendre
abilities, skills
która sprawia, że ​​nadaje się
commencer à apprendre
which makes it suitable
sprawia, że
commencer à apprendre
makes
to ma sens dla mnie
commencer à apprendre
This makes sense to me
sprawia, że ​​zmieniamy!
commencer à apprendre
It makes a change!
tak więc, tym samym
commencer à apprendre
thus
dotąd
commencer à apprendre
thus far
z korzyścią
commencer à apprendre
benefit, thus benefiting
upewniać się
commencer à apprendre
make sure
reprezentować
commencer à apprendre
represent
przedstawiciel
commencer à apprendre
representative
reprezentacja
commencer à apprendre
representation
reprezentować klienta
commencer à apprendre
represent a client
co masz
commencer à apprendre
what you have
co masz w torbie?
commencer à apprendre
what you have in your bag?
co masz na myśli?
commencer à apprendre
what do you mean? what you have in mind?
zaprezentuj co masz do zaoferowania
commencer à apprendre
represent what you have to offer
jasno i efektywnie
commencer à apprendre
clearly and effectively
nie zapomnij
commencer à apprendre
don't forget
nie zapomnij skontaktować się z naszym sąsiadem
commencer à apprendre
don't forget to contact our neighbour
w jaki sposób przedstawić swoje CV
commencer à apprendre
how you present your cv
dotyczy
commencer à apprendre
affects
wpływa na odpowiedź
commencer à apprendre
affects the response
jaką dostaniesz
commencer à apprendre
it will get
jeśli
commencer à apprendre
if
jeśli mnie pamięć nie myli
commencer à apprendre
if my memory serves me
Jeśli jak ja
commencer à apprendre
if you as me
nieporządek / bałagan
commencer à apprendre
mess
niechlujny
commencer à apprendre
scruffy, messy
paskudzić
commencer à apprendre
mess up
wiadomość
commencer à apprendre
message
prawdopodobnie
commencer à apprendre
probably
Prawdopodobnie w styczniu
commencer à apprendre
Probably in January
prawdopodobnie nie
commencer à apprendre
probably not
nawet nie będą czytane
commencer à apprendre
won't even will be read
zachować zwięzły tekst
commencer à apprendre
keep text concise
wpływ, uderzenie
commencer à apprendre
impact
wpływ na
commencer à apprendre
impact on
wpływ na pękanie
commencer à apprendre
impacted fracture
będzie to miało wpływ
commencer à apprendre
it will have impact
napisz go maszynowo
commencer à apprendre
type it
wpisz go w
commencer à apprendre
type it in
zostałeś poproszony
commencer à apprendre
you are requested
swoiście, konkretnie
commencer à apprendre
specifically
konkretnie napisać go ręcznie
commencer à apprendre
specifically write it by hand
posiadać podstawową wiedzę
commencer à apprendre
have a basic knowledge
zestawienie kwalifikacji
commencer à apprendre
statement of qualifications
zgodzić się na coś
commencer à apprendre
to agree upon something
zachować coś zwarte, treściwe
commencer à apprendre
keep something concise
zdanie, wyrok
commencer à apprendre
sentence
media społecznościowe
commencer à apprendre
social media
społeczna zmiana mediów
commencer à apprendre
Social media change, update
Mam konto w mediach społecznościowych
commencer à apprendre
I have an account in social media
wydech
commencer à apprendre
exhaust, exhale
wydychane
commencer à apprendre
exhaled
wydycha
commencer à apprendre
exhales
wdychać
commencer à apprendre
inhale
inhalator
commencer à apprendre
inhaler
wdychać głęboko przez nos
commencer à apprendre
inhale deeply through your nose
oddech
commencer à apprendre
breath
ja oddycham
commencer à apprendre
I breathe
zapierający dech
commencer à apprendre
breathtaking
powietrze
commencer à apprendre
air
przewiewny
commencer à apprendre
airy
klimatyzacja
commencer à apprendre
air-condition
palę, dym, odpalać
commencer à apprendre
smoke
alarm przeciwpożarowy
commencer à apprendre
fire alarm, smoke alarm
czujka dymu
commencer à apprendre
smoke detector
wędzony
commencer à apprendre
smoked
grób
commencer à apprendre
a grave
żwir
commencer à apprendre
gravel
cmentarz
commencer à apprendre
cemetery, graveyard
poważne niebezpieczeństwo
commencer à apprendre
serious danger, grave danger
znicz
commencer à apprendre
snitch, light
donieść na kogoś
commencer à apprendre
snitch on somebody
kapuś
commencer à apprendre
snitch
umiejętność słuchania
commencer à apprendre
ability to listen
zdolność do
commencer à apprendre
ability to
Umiejętność - niezdolność
commencer à apprendre
ability - inability
możliwość
commencer à apprendre
possibility
możliwość uzyskania
commencer à apprendre
possibility to get
niezbędny / potrzebny
commencer à apprendre
necessary
zło konieczne
commencer à apprendre
necessary evil
niezbędne umiejętności
commencer à apprendre
necessary skills
porada
commencer à apprendre
advice
doradztwo w zakresie
commencer à apprendre
advice on
doradztwo i reprezentacja w sprawach prawnych
commencer à apprendre
advice and representation in legal matters
zgoda / pozwolenie
commencer à apprendre
permission
Pozwolenie na pobyt
commencer à apprendre
Permission to stay
zarząd / rada nadzorcza
commencer à apprendre
board of directors
pełnomocnik, prokurent
commencer à apprendre
proxy
Serwer proxy
commencer à apprendre
proxy server
wygoda
commencer à apprendre
convenience
wygodne jedzenie
commencer à apprendre
convenient food
sklep z podstawowymi artykułami
commencer à apprendre
convenience store
komfort życia
commencer à apprendre
conveniences of life, quality of life
towary niebezpieczne
commencer à apprendre
dangerous goods
zgłoszenie towarów niebezpiecznych
commencer à apprendre
dangerous goods declaration
główny
commencer à apprendre
main, prime
premier
commencer à apprendre
prime minister
najlepszy czas reklamowy
commencer à apprendre
prime time
subskrybować, prenumerować
commencer à apprendre
subscribe

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.