Noun + preposition (reason for, cause of etc.)

 0    32 fiche    joasiahuchwajda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
a cheque for (a sum of money)
They sent me a cheque for 75 zlotych.
commencer à apprendre
czek na (sumę pieniędzy)
Oni wysłali mi czek na 75 złotych.
a demand for
The firm closed down because there wasn’t enough demand for its product.
commencer à apprendre
zapotrzebowanie na
Firma została zamknięta, ponieważ nie było wystarczającego zapotrzebowania na jej produkty.
a need for
There’s no excuse for behaviour like that. There’s no need for it.
commencer à apprendre
potrzeba na
Nie ma usprawiedliwienia dla takiego zachowania. Nie ma takiej potrzeby.
a reason for
The train was late but nobody knew the reason for the delay.
commencer à apprendre
powód
Pociąg był spóźniony, ale nikt nie znał powodu tego spóźnienia.
an advantage of
The advantage of living alone is that you can do what you like.
commencer à apprendre
zaleta
Zaletą życia samemu jest to, że możesz robić to co lubisz.
a disadvantage of
The main disadvantage of living in the city centre is the amount of noise and traffic.
commencer à apprendre
wada
Główną wadą życia w centrum miasta jest ilość hałasu i ruchu drogowego.
there is an advantage in (or to) doing something
There are many advantages in (or to) living alone.
commencer à apprendre
jest zaleta robienia czegoś
Jest wiele zalet mieszkania samemu.
a cause of
Nobody knows what the cause of the explosion was.
commencer à apprendre
przyczyną
Nikt nie wiem, co było powodem eksplozji.
a photograph of
She showed me some photographs of her family.
commencer à apprendre
fotografia
Ona pokazała mi parę fotografii swojej rodziny.
a picture of
Jane showed me some old pictures of the city as it looked 100 years ago.
commencer à apprendre
obrazek
Jane pokazała me parę starych obrazków miasta jak wyglądało 100 lat temu.
a map of
I had a map of the town, so I was able to find my way around.
commencer à apprendre
mapa
Miałem mapę miasta, dlatego byłem zdolny znaleźć moją drogę.
a plan of
commencer à apprendre
plan
a drawing of
My eight-year-old son did a drawing of our house yesterday.
commencer à apprendre
rysunek
Mój ośmioletni syn wykonał rysunek naszego domu wczoraj.
an increase in
There has been an increase in the number of road accidents recently.
commencer à apprendre
wzrost
Ostatnio był wzrost liczby wypadków drogowych.
a decrease in
commencer à apprendre
spadek
a rise in
There has been a sharp rise in the cost of living in the past few years.
commencer à apprendre
wrost
Nastąpił gwałtowny wzrost kosztów utrzymania w ciągu ostatnich kilku lat.
a fall in
Last year was a bad year for the company. There was a big fall in sales.
commencer à apprendre
spadek
Ostatni rok był złym rokiem dla firmy. Był duży spadek w sprzedaży.
damage to
The accident was my fault, so I had to pay for the damage to the other car.
commencer à apprendre
uszkodzenia
Wypadek był z mojej winy, więc musiałem zapłacić za uszkodzenie innego auta.
an invitation to (a party/a wedding etc.)
Did you get an invitation to the party?
commencer à apprendre
zaproszenie na (przyjęcie/wesele)
Czy dostałeś zaproszenie na przyjęcie?
a solution to (a problem)
Do you think we’ll find a solution to the problem?
commencer à apprendre
rozwiązanie (problemu)
Myślisz, że znajdziemy rozwiązanie problemu?
a key to (a door)
I can’t open this door. Have you got a key to the other door?
commencer à apprendre
klucz do (drzwi)
Nie mogę otworzyć tych drzwi. Czy masz klucze do innych drzwi?
an answer to (a question)
What was the answer to question 3 in the test?
commencer à apprendre
odpowiedź na (pytanie)
Jaka była odpowiedź na pytanie trzecie w teście?
a reply to (a letter)
I wrote to Jim last week, but I still haven’t received a reply to my letter.
commencer à apprendre
odpowiedź na (list)
Napisałem do Jim w zeszłym tygodniu, ale nadal nie dostałem odpowiedzi na mój list.
a reaction to
I was surprised at her reaction to my suggestion.
commencer à apprendre
reakcja na
Byłem zaskoczony jej reakcją na moją propozycję.
an attitude to (or towards)
His attitude to/towards his job is very negative.
commencer à apprendre
stosunek do
Jego stosunek do jego pracy jest bardzo negatywny.
a relationship with
Do you have a good relationship with your parents?
commencer à apprendre
relacja z
Czy masz dobre relacje z swoimi rodzicami?
a connection with
The police want to question a man in connection with the robbery.
commencer à apprendre
połączenie z
Policja chce przesłuchać mężczyznę w związku z rozbojem.
contact with
Since she left home two years ago, she has had little contact with her family.
commencer à apprendre
kontakt z
Od kiedy on opuściła dom dwa lata temu, ma bardzo słaby kontakt z swoją rodziną.
a relationship between two things or people
What’s the relationship between John and Judy? I think they are just good friends.
commencer à apprendre
relacja pomiędzy dwie rzeczami lub ludźmi
Jaka jest relacja między Johnem a Judy? Myślę, że oni są tylko dobrymi przyjaciółmi.
a connection between two things or people
The police believe that there is no connection between the two crimes.
commencer à apprendre
połączenie pomiędzy dwiema rzeczami lub ludźmi
Policja wierzy, że nie ma żadnego związku pomiędzy tymi dwoma przestępstwami.
contact between two things or people
commencer à apprendre
kontakt pomiędzy dwiema rzeczami lub ludźmi
a difference between two things or people
There are some differences between British and American English.
commencer à apprendre
różnica między dwiema rzeczami lub ludźmi
Jest parę różnic pomiędzy brytyjskim a amerykańskim angielskim.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.