natural english dwa be

 0    11 fiche    ramplik
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Detektyw sprawdził pokój w celu znalezienia tropu
commencer à apprendre
The detective examined the room for clues
Staram się ograniczać, aby pić dwie kawy dziennie
commencer à apprendre
I'm trying to restrict myself to two cups of coffee a day
Ten znak oznacza zakaz palenia
commencer à apprendre
That sign means that smoking is prohibited
Jeśli zmniejszymy cenę, sprzedaż powinna się zwiększyć
commencer à apprendre
If we lower the price, that sholud boost sales
Poziom edukacji obniżył się w tym kraju
commencer à apprendre
The standard of education has declined in this country
Wydaje się, że brakuje jej woli zwycięstwa
commencer à apprendre
She seems to lack the will to succeed
Populacja Afryki dynamicznie się powiększyła w ostatnich 30 latach
commencer à apprendre
Africa's population has expanded rapidly in the last 30 years.
Specjalne zawory w grzejniku pozwalają regulować temperatuę w każdym pokoju
commencer à apprendre
Special valves in the radiator allow you to regulate the temperature in each room
Nie ma powodu, abyś podnosił głos
commencer à apprendre
There is no reason to rise your voice
On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!
commencer à apprendre
He would never allow such a thing!
To może ci pomóc usunąć plamy z wina z twojego ubrania
commencer à apprendre
It can help you remove wine stains from your clothing

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.