Mowa zależna

 0    27 fiche    canqel
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Mowa zależna - jak tworzymy zdania?
commencer à apprendre
Reported Speech
Używamy, kiedy chcemy przekazać czyjąś wypowiedź nie cytując dokładnie tego co ktoś powiedział, ale przekazując treść tej wypowiedzi.
Tworzymy poprzez "cofnięcie" czasu (tzw. następstwo czasów). Np. Present Simple -> Past Simple
Następstwo czasów - zestawienie zmian czasów
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous
commencer à apprendre
Sequence of tenses - changes the times
Present Simple -> Past Simple, Present Continuous -> Past Continuous, Past Simple -> Past Perfect, Present Perfect -> Past Perfect, Present Perfect Continuous -> Past Perfect Continuous
Mowa zależna - zmiany czasowników modalnych
will, can, may, shall, would, could, might, should
commencer à apprendre
Speech - changes of modal verbs
will -> would, can -> could, may -> might, shall -> should, would -> would, could -> could, might -> might, should -> should
Tom powiedział, że nie pali.
commencer à apprendre
Tom said (that) he didn't smoke.
Powiedzieli, że nigdy nie kłamali.
commencer à apprendre
They said (that) they had never lied.
Rafał powiedział, że nie żartuje.
commencer à apprendre
Rafał said (that) he wasn't joking.
Jack powiedział, że (on) zamierza się oświadczyć swojej dziewczynie.
commencer à apprendre
Jack said (that) he was going to propose to his girlfriend.
Sally powiedziała, że działam jej na nerwy.
commencer à apprendre
Sally said (that) I was getting on her nerves.
Mike zapytał mnie, czy mu oddam jego książkę.
commencer à apprendre
Mike asked me if I would give him his book back.
Mój brat zapytał mnie, czy mama zrobiła pyszne ciasto.
commencer à apprendre
My brother asked me if mother had made a delicious cake.
Oni zapytali mnie jak on się nazywa.
commencer à apprendre
They asked me what his name was.
Zapytałem ją gdzie będzie jutro o 5.
commencer à apprendre
I asked her where she would be the next day at 5.
Sue chciała wiedzieć, czy przyjdę.
commencer à apprendre
Sue wanted to know if I would come.
On oskarżył mnie o kradzież portfela.
commencer à apprendre
He accused me of stealing his wallet.
Tom przechwalał się, że gra na gitarze lepiej niż James.
commencer à apprendre
Tom boasted about playing the guitar better than James.
Zdecydowaliśmy, że wejdzimy na szczyt inną drogą.
commencer à apprendre
We decided to go to the summit the other way.
Przypomniała mu, żeby zgasił światło.
commencer à apprendre
She reminded him to turn off the light.
Przyznał się, że zbił okno.
commencer à apprendre
He admitted breaking the window.
Ona sprzeciwiła się naszemu pójściu tam, ponieważ było to zbyt niebiezpieczne.
commencer à apprendre
She objected to our going there as it was too dangerous.
Poleciła mi kupić czerwoną sukienkę.
commencer à apprendre
She recommended me to buy the red dress.
Przeprosili nas za zajęcie naszych miejsc.
commencer à apprendre
They apologised to us for taking our seats.
Poradził nam, żebyśmy powiedzieli szefowi, że wychodzimy.
commencer à apprendre
He advised us to tell the boss that we were leaving.
Mama zakazała syneczkowi wychodzić z pokoju (dopóki nie posprząta).
commencer à apprendre
Mother forbade the son to leave the room until it was tidy.
Potwiedziła, że ona wyjeżdża o 8.
commencer à apprendre
She confirmed that she was leaving at 8.
Powiedzieli mi, że potrzebuję więcej pieniędzy, żeby kupić ten samochód.
commencer à apprendre
They told me that I needed more money to buy that car.
Koleś zapewnił mnie, że mam ważny bilet.
commencer à apprendre
The guy assured me that I had a valid ticket.
Namawiali mnie, żebym przyłączył się do ich zespołu.
commencer à apprendre
They urged me to join their team.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.