Marta 22nd Aug 2015 (1 hour)

 0    30 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
podzielić coś na coś
commencer à apprendre
to divide sth into sth
Byłam skupiona na powtarzaniu.
commencer à apprendre
I was focused on revising.
frytki
commencer à apprendre
chips
chips
commencer à apprendre
crisps
wątpliwości
commencer à apprendre
doubts
bez wątpnienia
commencer à apprendre
without a doubt
prowadzący program
commencer à apprendre
host
nawalony
commencer à apprendre
wasted / hammered
wstawiony
commencer à apprendre
tipsy
upić się
commencer à apprendre
to get drunk
Ile stron napisałaś do tej pory?
commencer à apprendre
How many pages have you written so far?
ostateczny termin
commencer à apprendre
deadline
Wolę 7:15 od 7:00.
commencer à apprendre
I prefer 7:15 TO 7:00.
Wolałabym pojeździć na rowerze niż popływać.
commencer à apprendre
I'd rather bike than swim.
Wolałabym nie.
commencer à apprendre
I'd rather not.
Moja mama pozwoliła mi spotkać się z przyjaciółmi o północy.
commencer à apprendre
My mum let me meet my friends at midnight.
Moi rodzice nie pozwolili obejrzeć tego filmu.
commencer à apprendre
My parents didn't let me watch this film.
pozwól, że ci pomogę
commencer à apprendre
let me help you
Moi rodzice zmuszali mnie do jedzenia warzyw.
commencer à apprendre
My parents made me eat veggies.
Kiedyś paliłam.
commencer à apprendre
I used to smoke.
Ona kiedyś pracowała w dużej firmie.
commencer à apprendre
She used to work in a big company.
nic nie przychodzi mi do głowy
commencer à apprendre
nothing comes to mind
przeklinać
commencer à apprendre
to swear / to curse
Skorzystałam z twojego komputera wczoraj wieczorem.
commencer à apprendre
I used your computer yesterday in the evening.
Kiedyś używałam jego komputera.
commencer à apprendre
I used to used his computer.
Jesteśmy przyzwyczajeni do chodzenia spać o północy.
commencer à apprendre
We rea used to going to sleep at midnight.
Nie jestem przyzwyczajona do uczenia się w nocy.
commencer à apprendre
I'm not used to learning at night.
przyzwyczaić się do czegoś
commencer à apprendre
to get used to doing sth
Przyzwyczaiłam się do wstawania o piątej.
commencer à apprendre
I got used to getting up at 5.
Moja mama nie pzyzwyczaiła się do pracy w Warszawie.
commencer à apprendre
My mum didn't get used to working in Warsaw.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.