Longman Bank Słów jobs

 0    149 fiche    manque
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Księgowy
commencer à apprendre
accountant
Pracownik administracyjny
commencer à apprendre
administrative staff
Kasjer w banku
commencer à apprendre
bank cashier
Adwokat
commencer à apprendre
barrister
Kosmetyczka
commencer à apprendre
beautician / beauty therapist
Urzędnik państwowy
commencer à apprendre
civil servant
Robotnik budowlany
commencer à apprendre
construction worker
Psycholog
commencer à apprendre
counsellor
Pracownik działu obsługi klienta
commencer à apprendre
customer service advisor
Śmieciarz
commencer à apprendre
dustman / refuse collector
Projektant mody
commencer à apprendre
fashion designer
Instruktor, trener fitnesu
commencer à apprendre
fitness coach / instructor
Projektant gier komputerowych
commencer à apprendre
games designer
Grafik
commencer à apprendre
graphic designer
Agent ubezpieczeniowy
commencer à apprendre
insurance agent
Projektant wnętrz
commencer à apprendre
interior designer
Tłumacz ustny
commencer à apprendre
interpreter
Kurator muzeum
commencer à apprendre
museum curator
Hydraulik
commencer à apprendre
plumber
Ksiądz
commencer à apprendre
priest
Przedstawiciel handlowy
commencer à apprendre
sales rep / representative
Programista
commencer à apprendre
software designer
Makler giełdowy
commencer à apprendre
stockbroker
Technik
commencer à apprendre
technician
Przedsiębiorca podrzebowy
commencer à apprendre
undertaker
Projektant stron internetowych
commencer à apprendre
web/website designer
Źle płatna
commencer à apprendre
badly-paid
Fizyczna
commencer à apprendre
blue-collar / manual
Biurokratyczna
commencer à apprendre
bureaucratic
Związana z opieką
commencer à apprendre
caring
Wymagająca, stanowiaca wyzwanie
commencer à apprendre
challenging
Twórcza
commencer à apprendre
creative
Brak perspektyw
commencer à apprendre
dead end
Wymagająca
commencer à apprendre
demanding
Satysfakcjonująca
commencer à apprendre
fulfilling / rewarding
Na pełny etat
commencer à apprendre
full-time
Stała
commencer à apprendre
pernament
Odpowiedzialna, ważna
commencer à apprendre
high-powered
Związana z produkcją przemysłową
commencer à apprendre
industrial / manufacturing
Dobrze płatna
commencer à apprendre
lucrative
Niewymagająca kwalifikacji
commencer à apprendre
menial
Biurowa
commencer à apprendre
office
Na niepełny etat
commencer à apprendre
part-time
Monotonna, powtarzająca się
commencer à apprendre
repetitive
Odpowiedzialna
commencer à apprendre
responsible
Tymczasowa
commencer à apprendre
temporary
Dobrze płatna
commencer à apprendre
well-paid
Umysłowa, urzędnicza
commencer à apprendre
white-collar
Dział księgowości
commencer à apprendre
accounts
Dział obsługi klienta
commencer à apprendre
customer service
Dział marketingu
commencer à apprendre
marketing
Dział kadr
commencer à apprendre
personnel / human resources
Dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
commencer à apprendre
public relations
Dział badań i rozwoju
commencer à apprendre
resarch & development
Dział sprzedaży
commencer à apprendre
sales
Kampania reklamowa
commencer à apprendre
advertising campaign
Zajmować się czymś
commencer à apprendre
deal with
Zatrudniać/zwalniać pracowników
commencer à apprendre
hire/ dissmiss employees
Prowadzić księgowość
commencer à apprendre
keep the books
Premia roczna
commencer à apprendre
bouns
Zasiłek na dziecko
commencer à apprendre
child benefit
Prowizja
commencer à apprendre
commission
Ciąć koszty
commencer à apprendre
cut costs
Dobrze zarabiać
commencer à apprendre
earn a good salary
Dostać podwyżkę
commencer à apprendre
get a pay rise
Odsetki, oprocentowanie
commencer à apprendre
interest
Na zasiłku
commencer à apprendre
on dole
Wynagrodzenie, płaca
commencer à apprendre
pay
Emerytura, renta
commencer à apprendre
pension
Oszczędności
commencer à apprendre
savings
Udziały, akcje
commencer à apprendre
shares
Źródło dochodu
commencer à apprendre
source of income
Początkowa pensja
commencer à apprendre
starting salary
Napiwek
commencer à apprendre
tip
Zasiłek dla bezrobotnym
commencer à apprendre
unemployment benefit / dole
Płaca, stawka (godzinowa, tygodniowa)
commencer à apprendre
wage
Gospodarka oparta na rolnictwie
commencer à apprendre
agriculture-based economy
Starać się, złożyć podanie o stanowisko...
commencer à apprendre
apply for the position of...
Nadzorować, być szefem
commencer à apprendre
be in charge
Zostać zwolnionym
commencer à apprendre
be made redundant
Być bezrobotnym
commencer à apprendre
be out of work
Awansować
commencer à apprendre
be promoted
Pracować na własny rachunek
commencer à apprendre
be self-employed
Być swoim własnym szefem
commencer à apprendre
be your own boss
Kariera w
commencer à apprendre
career in
Perspektywa kariery
commencer à apprendre
career prospects
Wykonywa cobowiązki
commencer à apprendre
carry out duties
Tania siła robocza
commencer à apprendre
cheap labour
Wybór zawody
commencer à apprendre
choice of career
Radzić sobie z czymś
commencer à apprendre
cope with
Pracować jako wolny strzelec, na zlecenia
commencer à apprendre
do freelance work
Pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
commencer à apprendre
do odd jobs
Zatrudniać
commencer à apprendre
employ
Pracownik
commencer à apprendre
employee
Pracodawca
commencer à apprendre
employer
Zatrudnienie
commencer à apprendre
employment
Agencja pośrednictwa pracy
commencer à apprendre
employment agency
Elastyczne goodziny pracy
commencer à apprendre
flexible working hours / flexi-time
Dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
commencer à apprendre
fringe benefits / perks
Wyjechać w sprawyach zawodowych
commencer à apprendre
go away on business
Zwolnienie lub urlop
commencer à apprendre
go on leave
Strajkować
commencer à apprendre
go on strike
Wynagrodzenie za czas urlopu
commencer à apprendre
holiday pay
Gospodarka oparta na informacji
commencer à apprendre
information economy
Zadowolenie z pracy
commencer à apprendre
job satisfaction
Zbankrutować
commencer à apprendre
go bankrupt
Pewność stałego zatrudnienia
commencer à apprendre
job security
Rynek pracy
commencer à apprendre
labour market
Zwolnić kogoś z pracy
commencer à apprendre
lay sb off
Uczyć się zawodu
commencer à apprendre
learn on the job
Urlop macierzyński / ojscowski
commencer à apprendre
maternity / paternity leave
Praca zazwyczaj biurowa
commencer à apprendre
nine-to-five job
Na tych samych warunkach
commencer à apprendre
on equal terms
Przepracować się
commencer à apprendre
overwork
Posada
commencer à apprendre
position
Perspektywy awansu
commencer à apprendre
perspective of promotion
Zwolnić się z pracy, zrezygnować
commencer à apprendre
quite / resign
Wymagania
commencer à apprendre
requirements
Przejść na emeryturę
commencer à apprendre
retire
Emerytura
commencer à apprendre
retirement
Przekwalifikować się
commencer à apprendre
retain
Prowadzić usługi/biznes
commencer à apprendre
run a service/ business
Prowadzić swój walsny interes
commencer à apprendre
run your own business
Zwolnić kogoś
commencer à apprendre
sack sb/give sb the sack / fire sb (informal)
Założyć firmę
commencer à apprendre
set up a company
Wynagrodzenie za czas choroby
commencer à apprendre
sick pay
Brać dzień wolnego
commencer à apprendre
take a day off
Prowadzić nabór pracowników
commencer à apprendre
take on employees
Przejmować od kogoś obowiazki
commencer à apprendre
take over from sb
Z pracą wiąże się...
commencer à apprendre
the job/work involves...
Bezrobotni
commencer à apprendre
unemployed
Bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
Wolna posada, wakat
commencer à apprendre
vacancy
Powołanie
commencer à apprendre
vocation
Pracować zdalnie, z domu
commencer à apprendre
work from home
Pracować w formie
commencer à apprendre
work for a company
Pracować w zespole / samemu
commencer à apprendre
work in a team / on your own
Pracować dotrzymując terminów
commencer à apprendre
work to deadlines
Pracować w nadgodzinach
commencer à apprendre
work / do overtime
Zaangażowany
commencer à apprendre
committed
Zdolności komunikacyjne
commencer à apprendre
communication skills
Doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, branży
commencer à apprendre
experience in a related field
Zorientowany na cele
commencer à apprendre
goal-oriented
Mający silną motywację
commencer à apprendre
highly motivated
(nie)kompetentny
commencer à apprendre
(in)competent
(nie)wydajny
commencer à apprendre
(in)efficient
Dotrzymywać terminów
commencer à apprendre
meet deadlines
Dobrze wyszkolony
commencer à apprendre
well-trained
Pracować pod presją
commencer à apprendre
work under pressure

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.