lekcja 19/08/15

 0    90 fiche    jackforest
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
uszy
commencer à apprendre
ears
nos
Myśli, że jest lepsza od innych i zawsze patrzy na nich z góry.
commencer à apprendre
nose
She thinks she's better than other people and always looks down her nose at them.
usta
commencer à apprendre
mouth
wargi
commencer à apprendre
lips
ząb
commencer à apprendre
tooth
zęby
commencer à apprendre
teieth
klatka piersiowa
commencer à apprendre
chest
kciuk
mam dużego kciuka
commencer à apprendre
thumb
I have a large thumb
stopa
commencer à apprendre
foot
stopy
commencer à apprendre
feet
umysł
commencer à apprendre
mind
żełądek
commencer à apprendre
stomach
kość / kości
commencer à apprendre
bone / bones
wstawać
Wstał oburzony i wyszedł z pokoju.
commencer à apprendre
stand up
He stood up indignant and left the room.
leżeć
commencer à apprendre
lie
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
commencer à apprendre
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
Czy twoja siostra ma niebieskie oczy? /x2
commencer à apprendre
Does your sister have blue eyes? / has your sister got blue eyes?
Musisz odać trochę krwi.
commencer à apprendre
You must give some of your blood.
On trzma swój kapelusz w rękach
commencer à apprendre
He holds his hat in his hand
Musisz chodzić. Nie wolno siadać
commencer à apprendre
You must walk. You mustn't sit down
Jej zęby są małe i bardzo białe
commencer à apprendre
Her teeth are small and very white
Czy twój brat ma brązowe włosy?
commencer à apprendre
Has your brother got brown hair?
On ma długie nogi, ale nie może chodzić szybko
commencer à apprendre
He has got long legs but he can't walk fast
Kiedy mój lekarz chce sprawdzić moje zęby Otwieram usta.
commencer à apprendre
When my dentist wants to check my teeth I open my mouth.
zdrowo (w dobrym zdrowiu)
commencer à apprendre
in good health
chory x2
commencer à apprendre
sick / ill
choroba
Nikt nie wie co powoduje zanik wzroku.
commencer à apprendre
illness
Nobody knows what causes sight loss.
choroba zkaźna
commencer à apprendre
disease
wyzdrowieć
commencer à apprendre
recover
ranny
commencer à apprendre
injured
zranić
commencer à apprendre
hurt
uszkodzenie / kontuzja
commencer à apprendre
injury
ból zęba
Cierpię z powodu ostrego bólu zęba od jakiś 12 godzin.
commencer à apprendre
toothache
I've been suffering from severe toothache for about 12 hours now.
angina
Nie pij zimnego piwa jeśli boli cię gardło.
commencer à apprendre
sore throat
Don't drink cold beer if you have a sore throat.
chirurg
Mój wujek jest neurochirurgiem.
commencer à apprendre
surgeon
My uncle is a brain surgeon.
apteka x3
commencer à apprendre
pharmacy / chemist / drugstore
pielęgniarka
Polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Anglii.
commencer à apprendre
nurse
Polish nurses find employment in England.
zbadać pacjenta
commencer à apprendre
examine the patient
mieć gorączkę
Chyba ma gorączkę, powinnam iść do lekarza.
commencer à apprendre
have a temperature
I probably have a temperature, I should go to the doctor's.
kaszel
Mam suchy kaszel od dwóch dni.
commencer à apprendre
cough
I've been having this dry cough for the past 2 days.
brać leki
commencer à apprendre
take medicine
recepta
Lekarz wypisał mi receptę na antybiotyk Bactrim.
commencer à apprendre
prescription
The doctor gave me a prescription for Bactrim.
pokwitowanie
Czy ma pan paragon?
commencer à apprendre
receipt
Have you got the receipt?
mieć grypę
commencer à apprendre
have a flu
złamać rękę
Kasia złamała rękę, kiedy jeździła na nartach.
commencer à apprendre
break an arm
Kate broke her arm when she was skiing.
operacja
Przechodziła operacje serca kilka razy.
commencer à apprendre
surgery
She underwent heart surgery several times.
być operowany
commencer à apprendre
to be operated on
czy to boli?
commencer à apprendre
does it hurt?
Jak się czujesz? / jak się czujesz?
commencer à apprendre
How do you feel? / how are you feeling?
Co mogę dla ciebie zrobić?
commencer à apprendre
What can I do for you?
Czy byłes chory? x2
commencer à apprendre
Have you been sick? Where you ill?
wszystkie wizyt do dr whotsona są zarezerwowane na ten tydzień
commencer à apprendre
dr. watshon is fully booked this week
Muszę zbadać twoje zęby
commencer à apprendre
I must examine your teeth
Czy palisz dużo?
commencer à apprendre
Do you smoke a lot?
Czy możesz zakaszleć?
commencer à apprendre
Can /could you cough a little, please
Czy jest tu w pobliżu apteka?
commencer à apprendre
Is there a pharmacy near here?
Myślę, że ma temperaturę / gorączke?
commencer à apprendre
I think she has got temperature?
Gdzie jest ten szpital?
commencer à apprendre
Where is this hospital?
Ona zosta (x2)ł ranny w wypadku samochodowym?
commencer à apprendre
She got / was hurt in a car accident?
Myślę, że sie przeziębiłem
commencer à apprendre
I think I have caught a cold
zgubiłem recepte
commencer à apprendre
I've lost my prescription?
Lubię podróżować
commencer à apprendre
I like traveling
Nie lubię mgłę
commencer à apprendre
I don't like fog
Chciałbym kupić mieszkanie w mieście
commencer à apprendre
I'd like to buy a flat in the city
Czy chcesz żebym Ci pomogł?
commencer à apprendre
Do you want me to help you?
Czy mogę (poprośić) mieć inne
commencer à apprendre
Can I have another one
Możesz mówić wolniej, proszę?
commencer à apprendre
Can you speak more slowly, please?
Czy możesz mi powiedzieć, ile to kosztuje?
commencer à apprendre
Can you tell me how much it costs?
Czy możesz mi powiedzieć, kiedy kończy się zajęcia?
commencer à apprendre
Can you tell me when classes end?
Nie umiem grać w szachy
commencer à apprendre
I can't play chess
o której oni przyjdą?
commencer à apprendre
What time will they come?
O której podają obiad?
commencer à apprendre
What time is dinner served?
Kiedy ona przychodzi?
commencer à apprendre
When does she want to come?
Czy wiesz, kto tam będzie?
commencer à apprendre
Do you know who will be there?
Czy wiesz, dlaczego on jest zły?
commencer à apprendre
Do you know why he is angry?
Czy wiesz, czy ona przyjdzie?
commencer à apprendre
Do you know if she is coming
Czy masz wystarczająco dużo mleka?
commencer à apprendre
Have you got enough milk?
Moge prosić o więcej herbaty,
commencer à apprendre
May I have some more tea, please
Czy chcesz trochę więcej ciasta?
commencer à apprendre
Do you want some more cake?
Jak długo zostaniesz?
commencer à apprendre
How long will you stay?
Jak daleko jest do stacji?
commencer à apprendre
How far is to the station?
Ile masz pieniędzy?
commencer à apprendre
How much money do you have?
Co oni zamierzają?
commencer à apprendre
What are they up to?
na Co oni czekają
commencer à apprendre
What are they waiting for
Czy to drogie?
commencer à apprendre
Is this expensive?
Jest to dom naszego sąsiada?
commencer à apprendre
It's our neighbour's house?
Jak to działa?
commencer à apprendre
How does it work?
Nie wiem, jak ci dziękować
commencer à apprendre
I don't know how to thank you
Dlaczego nie chcesz iść z nami?
commencer à apprendre
Why don't you come with us?
Dlaczego jesteś zły na...
commencer à apprendre
Why are you angry with them.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.