KC i KPC o,p

 0    188 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
o tyle, o ile
commencer à apprendre
insofar as
obciążyć na rzecz
commencer à apprendre
encumber in favour/ on behalf of sb
obciążyć służebnością gruntową
commencer à apprendre
encumber with a predial servitude / easement appurtenant
obdarowany
commencer à apprendre
?
obejmować
commencer à apprendre
extend to
objąć rzecz w posiadanie
commencer à apprendre
Obtain the possession of a thing
objąć w posiadanie samoistne
commencer à apprendre
take in owner-like possession
obowiązek naprawienia szkody
commencer à apprendre
obligation
obowiązek spoczywa na kimś / obciąża kogoś
commencer à apprendre
obligation rests on sb
obowiązujące zarządzenie
commencer à apprendre
binding order
obraza sądu, niestawiennictwo
commencer à apprendre
contempt of court
oczywiście bezcelowe
commencer à apprendre
Self-evidently without purpose
odbiór częściowy
commencer à apprendre
partial accenptance
odbiór protokolarny
commencer à apprendre
formal acceptance
odbiorca
commencer à apprendre
receiving party
oddać rzecz
commencer à apprendre
Pass the thing
oddać rzecz nabywcy
commencer à apprendre
Release the thing to the acquirer
oddać w użytkowanie wieczyste
commencer à apprendre
give in perpetual usufruct / grant into perpetual usufruct/let land for perpetual usufruct
oddalić wniosek – powody merytoryczne
commencer à apprendre
dismiss
odeprzeć
commencer à apprendre
repel
odesłanie
commencer à apprendre
reference
odmowa przedłużenia jest dopuszczalna
commencer à apprendre
extension may be refused...
odnowienie
commencer à apprendre
novation
odpis
commencer à apprendre
copy
odpłatne / nieodpłatne
commencer à apprendre
non-gratuitious / gratuitious
odroczenie
commencer à apprendre
adjourment
odroczyć
commencer à apprendre
postpone
odroczyć datę spłaty
commencer à apprendre
defer the payment date
odrzucenie wniosku
commencer à apprendre
dismissal of a motion
odrzucić wniosek – braki formalne
commencer à apprendre
strike out
odsetki od sumy pieniężnej
commencer à apprendre
interest on the sum of money
odsprzedać
commencer à apprendre
resell
odstąpić od umowy
commencer à apprendre
rescind the contract, renounce the contract
odstąpić od umowy
commencer à apprendre
renounce the contract
odstąpienie
commencer à apprendre
rescission
odszkodowanie jednorazowe
commencer à apprendre
one-off compensation
odtworzone
commencer à apprendre
reproduced
odwołanie darowizny
commencer à apprendre
revocation of a donation
oferta sprzedaży
commencer à apprendre
offer of sale
okoliczności zwalniające
commencer à apprendre
releasing circumstances
okres amortyzacji planowanych inwestycji
commencer à apprendre
depreciation period of the investments planned
określać według kursu
commencer à apprendre
?
określić stopień obniżenia spłat
commencer à apprendre
determine reduction of pay-offs
opał
commencer à apprendre
fuel
opiewać na prawa
commencer à apprendre
carry rights
opłacać z dołu co roku
commencer à apprendre
pay annually in arrears
orzeczenie objęte skargą o wznowienie
commencer à apprendre
sentence covered by the motion to re-open the proceedings
orzeczenie sądowe
commencer à apprendre
court ruling
osoba uprawniona do odbioru rzeczy
commencer à apprendre
A person entitled to receive a thing
oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej
commencer à apprendre
general appearance
oświadczenie o zrzeczeniu się powinno zostac złożone
commencer à apprendre
a declaration on the waiver should be made to
oświadczenie strony
commencer à apprendre
allegations
oznaczone co do gatunku
commencer à apprendre
specified as to sbys kind
oznaczyć termin I sposób uiszczania spłat
commencer à apprendre
set the date and manner of payments
państwowa jednostka organizacyjna
commencer à apprendre
state-owned organizational entity
papier wartościowy imiennie
commencer à apprendre
registered security
papiery wartościowe
commencer à apprendre
securities
pełnomocnik
commencer à apprendre
attorney
per se
commencer à apprendre
in and of itself
pisma procesowe
commencer à apprendre
pleadings
pismo procesowe strony przeciwnej
commencer à apprendre
oponent’s pelading
płatność długu
commencer à apprendre
debt’s payment
płody rolne i leśne
commencer à apprendre
agricultural and forest produce
po śmierci
commencer à apprendre
on sbys death
po wezwaniu do...
commencer à apprendre
after his being summoned to do so
po wygaśnięciu
commencer à apprendre
when xxx espires
pobierać pożytki
commencer à apprendre
collect profits
pobierać pożytki naturalne rzeczy
commencer à apprendre
to collect the natural fruits of a thing
poczytuje się
commencer à apprendre
shall be construed
poczytuje się w razie wątpliwości
commencer à apprendre
it shall be construed in case of doubt
poczytywać
commencer à apprendre
deem / construe (to do)
pod nieważnością
commencer à apprendre
on pain of nullity
pod warunkiem / z zastrzeżeniem terminu
commencer à apprendre
conditionally / with reservation of a time limit
podlegać zajęciu
commencer à apprendre
subject to attachment
podnajem
commencer à apprendre
subletting / sub-tenancy
podstawa odpowiedzialności / przesłanka odpowiedzialności
commencer à apprendre
basis for civil liability / prerequisite of civil liability proz
podstawy powództwa
commencer à apprendre
cause of action
podział gruntu
commencer à apprendre
partition of land
podział między właścicieli
commencer à apprendre
partition among co-owners
podział nieruchomości
commencer à apprendre
real estate division
pogorszenie rzeczy
commencer à apprendre
deterioration of a thing
pokrewieństwo w linii prostej
commencer à apprendre
lineal consanguinity
pokryć z pożytków rzeczy
commencer à apprendre
cover from the fruits/profits of the thing
pokwitowanie
commencer à apprendre
receipt
pomocnictwo
commencer à apprendre
aiding and abetting
ponosić ciężary
commencer à apprendre
bear burdens
ponosić odpowiedzialność
commencer à apprendre
bear liability
ponosić winę przy czymś
commencer à apprendre
be at fault when doing sth
ponosić wydatki i ciężary związane z
commencer à apprendre
bear the expense and burdens connected with
poręczenie
commencer à apprendre
suretyship
poręczyciel
commencer à apprendre
surety
porzucenie
commencer à apprendre
abandoment
posiadacz rachunku bankowego
commencer à apprendre
bank account holder
posiadacz samoistny
commencer à apprendre
autonomus possessor
posiadacz samoistny
commencer à apprendre
owner-like possessor
posiadacz samoistny
commencer à apprendre
an owner-like possessor
posiadacz/ posiadać/ posiadanie/ acquire possession
commencer à apprendre
Possessor/ possess / possession / uzyskać posiadanie
posiadanie
commencer à apprendre
possession
posiadanie samoistne
commencer à apprendre
owner-like possession
postanowienia poza rozprawą
commencer à apprendre
non-trial decisions
postąpić z rzeczą zgodnie z właściwymi przepisami
commencer à apprendre
proceed in accordance with the appropriate provisions
postępowanie egzekucyjne
commencer à apprendre
execution proceedings
postępowanie o odszkodowanie
commencer à apprendre
action for damages
poszczególne składniki
commencer à apprendre
individual elements
poszkodowany
commencer à apprendre
aggrieved party
potrącenie
commencer à apprendre
set-off sth. from sth.
potwierdzenie doręczenia
commencer à apprendre
acknowledgment of service
potwierdzenie odbioru
commencer à apprendre
confirmation of delivery / acknowledgment of receipt
powinowaci w linii bocznej
commencer à apprendre
lateral relatives by affinity
powinowaci w linii prostej
commencer à apprendre
lineal relatives by affinity
powództwo cywilne
commencer à apprendre
civil act
powództwo o alimenty
commencer à apprendre
action for alimony (AmE)
powództwo o spłatę długu
commencer à apprendre
action for debt
powództwo wzajemne
commencer à apprendre
cross-complaint, (counter sue, countersuing?)
powołać się wobec kogoś na coś
commencer à apprendre
invoke sth towards sb
powoływać się na zarzuty
commencer à apprendre
invoke defences
powstać
commencer à apprendre
arise
pozew
commencer à apprendre
complaint
pozew
commencer à apprendre
claim form
pozew (sprawa cywilna)
commencer à apprendre
brief
pozew o odszkodowanie / powód/ pozwany
commencer à apprendre
petition / petitioner/ respondent
pozew wzajemny
commencer à apprendre
counterclaim
pozostać w mocy
commencer à apprendre
remain in effect
pożyczka długoterminowa
commencer à apprendre
long-term loan
pożytki i inne przychody z rzeczyw wspólnej
commencer à apprendre
fruits and other revenues from the thing co-owned
pożytki naturalne
commencer à apprendre
natural profits of a thing
prawa autorskie
commencer à apprendre
author’s rights
prawa wynalazcze
commencer à apprendre
inventor’s rights
prawidłowa gospodarka
commencer à apprendre
careful management
prawo którego treść odpowiada treści służebności gruntowej
commencer à apprendre
the right which corresponds to easement appurtenant
prawo na mocy którego
commencer à apprendre
a right under which
prawo odkupu
commencer à apprendre
the right of repurchase
prawo pierwokupu
commencer à apprendre
right of preemption
prawo rzeczowe
commencer à apprendre
property right/ real right
prawo zatrzymania
commencer à apprendre
retention right
prawomocne orzeczenie
commencer à apprendre
final and non-revisable court decision
premia pieniężna
commencer à apprendre
pecuniary bonus
premia rzeczowa
commencer à apprendre
non-cash bonus
protokół z przesłuchania
commencer à apprendre
report of hearing
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
commencer à apprendre
intervention in another’s affairs without a mandate / negotiorum gestio
Prowadzić gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym
commencer à apprendre
Run a farm on a commonly owned land
przechowywać
commencer à apprendre
to keep in custody
przedawniać się z upływem tej daty
commencer à apprendre
become barred by statue of limitations
przedawnienie (biegnąć)
commencer à apprendre
limitation period (run)
przedsiębiorstwo
commencer à apprendre
enterprise
przejęcie długu
commencer à apprendre
expromissio
przekaz
commencer à apprendre
remittance
przekazane do realizacji zadań jego gospodarki
commencer à apprendre
allocated for performance of the tasks of its economy/ designated to serve its economy /
przekazany
commencer à apprendre
remitted party
przekazujący
commencer à apprendre
remitting party
przelew
commencer à apprendre
assignment
przenieść własność rzeczy
commencer à apprendre
transfer the ownership of a thing
przeniesienie przez indos
commencer à apprendre
transferred by endorsement
przeniesienie własności nieruchomości
commencer à apprendre
transfer of ownership of immovable property
przepisy administacyjne
commencer à apprendre
administrative provisions
przepisy celne
commencer à apprendre
customs provsions
przepisy o niedpuszczalności warunku lub terminu
commencer à apprendre
provisions on inadmissibility of a condition or period
przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia
commencer à apprendre
provisions on conducting another person’s affairs withoutv a mandate
przepisy o przeniesieniu własności
commencer à apprendre
the provisions on ownership transfer
przepisy o rzeczach znalezionych
commencer à apprendre
provisions on lost property
przepisy o treści i wykonywaniu własności
commencer à apprendre
provisions on substance and exercise of ownership
przepisy podatkowe
commencer à apprendre
tax provisions
przepisy szczególne
commencer à apprendre
specific regulations / special provisions
przerócić do stanu poprzedniego
commencer à apprendre
restitute to former state
przerwanie lub zawieszenie
commencer à apprendre
interruption or suspension
przesłuchanie
commencer à apprendre
interrogation
przesyłka
commencer à apprendre
consignment
przewód
commencer à apprendre
judicial examination / first hearing
przewóz
commencer à apprendre
carriage
przewóz rzeczy
commencer à apprendre
carriage of things
przewoźne
commencer à apprendre
freight
przewoźne
commencer à apprendre
freight fees
przewoźnik
commencer à apprendre
carrier
przez czas trwania prawa
commencer à apprendre
throughout the duration of the right
przeznaczenie rzeczy
commencer à apprendre
intended use of a thing
przy określaniu
commencer à apprendre
when determining
przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w uw
commencer à apprendre
at the time the contract for giving land in p. u was executed/ for letting land for pu
przyjąć na mieszkanie
commencer à apprendre
to house in the dwelling unit / bring to the dwelling
przyjąć odpowiedzialność
commencer à apprendre
assume liability
przypadać komuś
commencer à apprendre
accrue to sb
przypozwanie
commencer à apprendre
impleader = third party complaint
przyrzeczenie
commencer à apprendre
promise
Przysługiwać niepodzielnie
commencer à apprendre
be an undivided attribute of several persons (co-ownership).
przysługiwać względem
commencer à apprendre
sb is entitled to sth towards sb
przysporzenie
commencer à apprendre
gain
przystąpić do sprawy
commencer à apprendre
enter the proceedings
przyznać coś komuś
commencer à apprendre
award sth to sb,
puścić w obieg
commencer à apprendre
put into circulation

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.