KC i KPC, do t

 0    108 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
rachunek z zarządu
commencer à apprendre
the account of the management
radca prawny
commencer à apprendre
legal counsel
raty wymagalne
commencer à apprendre
due and payable instalments
ratyfikowana umowa międzynarodowa
commencer à apprendre
ratified international treaty
rażąca niewdzięczność
commencer à apprendre
gross ingratitude
rażące niedbalstwo
commencer à apprendre
willful misconduct / gross negligence
rażąco sprzeczny z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną /
commencer à apprendre
glaringly at variance with the principles of the proper management of a thing co-owned/
rażąco wygórowana
commencer à apprendre
grossly excessive
real estate/ immovable property may be encumbered...
commencer à apprendre
nieruchomość można obciążyć
Reguły Postępowania Cywilnego
commencer à apprendre
CPR Anglia i Walia
reguły sprawiedliwości
commencer à apprendre
equity
rękojmia
commencer à apprendre
warranty
rękojmia za wady
commencer à apprendre
warranty for defects
renta
commencer à apprendre
annuity
renta
commencer à apprendre
pension
replevin (US)
commencer à apprendre
?
rewers
commencer à apprendre
letter of indemnity
RHB
commencer à apprendre
Commercial Register B
rok dzierżawny
commencer à apprendre
tenancy year
roszczenie negatoryjne/ actio negatoria
commencer à apprendre
negatory claim, restitution claim, claim for restitution
roszczenie o naprawienie szkód
commencer à apprendre
a claim for remedying damage
roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem
commencer à apprendre
claim for restitution of a lawful status
roszczenie o zaniechania naruszenia
commencer à apprendre
claim for violations of law to be ceased
roszczenie pozwanego przeciw pozwanemu/ roszczenie wzajemne
commencer à apprendre
cross claim
roszczenie uznane przez pozwanego
commencer à apprendre
claim acknowledged by the defendant
roszczenie windykacyje/ rei vindication
commencer à apprendre
vindicative claim
roszczenie windykacyjne
commencer à apprendre
żądanie wydania rzeczy
Roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
commencer à apprendre
To claim unjustified enrichment
rozliczenia pieniężne
commencer à apprendre
money settlements / settlements of accounts
rozpoznać sprawę
commencer à apprendre
consider a case/ examine a case
rozprawa
commencer à apprendre
trial
rozwiązać umowę
commencer à apprendre
też dissolve a contract
rozwiązanie umowy
commencer à apprendre
dissolution of a contract
rozwiąznie współwłasności
commencer à apprendre
cancellation/ dissolution of co-ownership
RUCHOMOŚCI
commencer à apprendre
MOVABLES
ryczałt
commencer à apprendre
lump sum / flat rate
rzecz narażona na zepsucie
commencer à apprendre
perishable
rzecz oznaczona tylko co do gatunku (np. pieniądze)
commencer à apprendre
fungible
rzecz wspólna
commencer à apprendre
thing co-owned
Rzecznik Praw Obywatelskich, RPO
commencer à apprendre
Ombudsman for Citizen Rights
rzeczy danego rodzaju / gatunku
commencer à apprendre
things of a given sort or kind
sąd rozpoznający sprawę
commencer à apprendre
court hearing the case
sąd wyznaczy datę i sposób ich spłat
commencer à apprendre
the court sets the date and manner of payment
sądowe zniesienie
commencer à apprendre
dissolution by the court
samoistny posiadacz
commencer à apprendre
owner-like possessor
samopomoc
commencer à apprendre
self-assistance
sędzia zawodowy
commencer à apprendre
professional judge
składka z tytułu ubezpieczenia
commencer à apprendre
insurance premium
służebność
commencer à apprendre
easement, servitude
służebność mieszkania
commencer à apprendre
right of habitation
służebność mieszkania
commencer à apprendre
the right of habitation/ servitude of habitation
służebność mieszkania
commencer à apprendre
servitude of dwelling
służebność osobista
commencer à apprendre
easement in gross
służebność osobista
commencer à apprendre
easement in gross / personal servitude
służebność przesyłu
commencer à apprendre
transmission easement
służebności gruntowe
commencer à apprendre
predial servitude, easment appurtenant
solidarna
commencer à apprendre
joint and several
solidarność wierzycieli
commencer à apprendre
Joint and several creditors’ claim
spedytor
commencer à apprendre
forwarding agent
spełniać warunki
commencer à apprendre
satisfy the conditions
spełnić świadczenie niepodzielnie
commencer à apprendre
make an indivisible performance
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
commencer à apprendre
cooperative ownership rights to premises
społeczno-ekonomiczne przeznaczenie rzeczy
commencer à apprendre
socio-economic designation of a thing
spór
commencer à apprendre
dispute
sposob powstania lub tresc zobowiazania
commencer à apprendre
origin or substance of the obligation
sprawa o zniesławienie
commencer à apprendre
action for libel
sprawdzić rzecz
commencer à apprendre
examine the thing
sprzeciw, zarzut przeciwko twierdzeniom pozwu
commencer à apprendre
demurrer
sprzedać na raty
commencer à apprendre
sell by instalments
sprzedaż konsumencka
commencer à apprendre
consumer sale
sprzedaż na raty
commencer à apprendre
a sale by instalments
środki pieniężne
commencer à apprendre
pecuniary means
środki wybuchowe
commencer à apprendre
explosives
stan cielesny
commencer à apprendre
physical condition
stan faktyczny
commencer à apprendre
state of facts
stan majątkowy
commencer à apprendre
financial condition
stan majątkowy
commencer à apprendre
proprietary state
stan niepogorszony
commencer à apprendre
non-deteriorated state
stan po wygaśnięciu
commencer à apprendre
status after expiry
stan psychiczny
commencer à apprendre
mental condition
stan rachunku
commencer à apprendre
bank account balance
starannie wykonywac
commencer à apprendre
exercise sth. with due care
stopa kredytu lombardowego NBP
commencer à apprendre
?
stosunek umowny o charakterze ciągłym
commencer à apprendre
continuous contractual relationship
stosunki wzajemne
commencer à apprendre
mutual relations
strona w zwłoce
commencer à apprendre
party in qualified delay
stwierdzenie niezgodności w odpowiednim postępowaniu
commencer à apprendre
declaration of incompliance in the course of appropriate proceedings
stwierdzone pismem
commencer à apprendre
evidenced in writing
submit a demand
commencer à apprendre
wysunąć żądanie
suma dłużna
commencer à apprendre
amount due
suma pieniężna wyrażona walucie obcej
commencer à apprendre
a sum of money denominated in foreign currency
suma w wysokości
commencer à apprendre
sum in the amount of
suma wyrażona w walucie obcej
commencer à apprendre
sum of money denominated in foreign currency
surowiec
commencer à apprendre
raw material
świadczenia uboczne
commencer à apprendre
accessory performances
świadczenie będące odpowiednikiem
commencer à apprendre
corresponding performance
świadczenie może polegać na
commencer à apprendre
performance may consist in
świadczenie okresowe
commencer à apprendre
periodical performances
świadczenie pieniężne
commencer à apprendre
monetary performance
świadczenie wyrównawcze
commencer à apprendre
compensatory performance / renumeration
świadczenie wzajemne
commencer à apprendre
reciprocial performance
świadczyć rzeczy oświadczone tylko co do gatunku
commencer à apprendre
provide fungibles
świadome I swobodne podjęcie decyzji
commencer à apprendre
conscious and free decision-making
szczegółowe informacje
commencer à apprendre
particulars of claim
szkoda na mieniu
commencer à apprendre
property damage
szkoda na osobie
commencer à apprendre
personal damage
szkody prenatalne
commencer à apprendre
prenatal damage
szkodzić komuś
commencer à apprendre
operate to the detriment of sb.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.