KC i KPC, do o

 0    94 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
element tkwiący w produkcie
commencer à apprendre
element inherent in the product
Escrow account
commencer à apprendre
rachunek powierniczy
gdy
commencer à apprendre
where
gospodarstwo rolne
commencer à apprendre
agricultural farm
granice administracyjne
commencer à apprendre
administrative boundaries
grozić rażącą stratą
commencer à apprendre
expose to serious loss
grunty stanowiące własność
commencer à apprendre
lands owned by
gwarancja jakości
commencer à apprendre
guarantee of quality
gwarant
commencer à apprendre
guarantor
instytucje kredytowe
commencer à apprendre
financial institutions
interes społeczno-ekonomiczny przemawia za
commencer à apprendre
socioeconomic interest is in favour of
interes społ-ekonom przemawia za czymś
commencer à apprendre
it is in socioeconomic interest to do sth
istniejące w dniu zwrotu użytkowanego gruntu
commencer à apprendre
existing on the day the land is returned
jak najmniej utrudniać korzystanie z czegoś
commencer à apprendre
cause as little incovenience as possible in the use of sth
Jednostki samorządu terytorialnego
commencer à apprendre
local government units
jeśli byłoby - warunkowiec
commencer à apprendre
Is – present simple
kancelaria, sąd kanclerski
commencer à apprendre
chancery
kapitalizacja renty
commencer à apprendre
annuity capitalisation
kara umowna
commencer à apprendre
liquidated damages
komisant
commencer à apprendre
consigning agent
komisowe zlecenie
commencer à apprendre
consignment mandate
komisu przemiot
commencer à apprendre
object of consigment
komisu umowa
commencer à apprendre
Contract of consigment
komitent
commencer à apprendre
consigning party
kontraktacja
commencer à apprendre
pre-contracted deliveries of agricultural produce
kontraktujący
commencer à apprendre
pre-contracting party
korzyść majątkowa
commencer à apprendre
a property-related benefit
korzyści uzyskane z rzeczy
commencer à apprendre
benefits gained from the thing
krewni w linii bocznej
commencer à apprendre
lateral relatives by blood
krewni w linii prostej
commencer à apprendre
lineal relatives by blood
którym, zgodnie z prawem przysługuje pszeństwo szczególne
commencer à apprendre
who under the law hold special priority
list przewozowy
commencer à apprendre
bill of lading
listy polecone
commencer à apprendre
registered letters / certified mail / recorded delivery letters
listy polecone za potwierdzeniem odbioru
commencer à apprendre
letters with acknowledgment of receipt/ advice of delivery letters / return receipt requested letters
maksymalna wysokośc odsetek
commencer à apprendre
maximum level of interest
masa majątkowa
commencer à apprendre
assets of an estate
materiał
commencer à apprendre
material
miejsce zamieszkania
commencer à apprendre
domicile
miernik wartości
commencer à apprendre
measure of value
mieszkańcy budynku
commencer à apprendre
occupants of the building
milczące przedłużenie
commencer à apprendre
tacid extension
Minister Handlu Wewnętrznego
commencer à apprendre
Internal Trade Minister
moc wsteczna
commencer à apprendre
retroactive power
na mocy
commencer à apprendre
by virtue
na mocy orzeczenia sądu
commencer à apprendre
by virtue of a decision by the court
na mocy umowy
commencer à apprendre
by virtue of the agreement
na mocy umowy
commencer à apprendre
by means of contract
nabywca
commencer à apprendre
the acquiring party
nadać wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności
commencer à apprendre
append an order of immediate enforceability
nadać wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności
commencer à apprendre
order a judgment to become immediately enforceable
nadużycie prawa
commencer à apprendre
abuse of process
nagroda w pełnej wysokości
commencer à apprendre
full reward
najem
commencer à apprendre
tenancy
nakład pracy
commencer à apprendre
input of labour
nakłady
commencer à apprendre
expenditures
nakłady (na rzecz)
commencer à apprendre
outlays (on the thing)
nakłady konieczne
commencer à apprendre
necessary outlays
nakłady właściciela
commencer à apprendre
owner’s outlays
nakłaniać do przestępstwa
commencer à apprendre
incite to cause damage
należności
commencer à apprendre
amounts due / dues
należności
commencer à apprendre
dues
należności uboczne
commencer à apprendre
accessory dues
należyta staranność
commencer à apprendre
due care
naprawić szkodę
commencer à apprendre
remedy damage / redress damage
naprawienie szkody
commencer à apprendre
remedy of any damage
narażać
commencer à apprendre
expose to (loss. damage, etc.)
narażony na zepsucie
commencer à apprendre
perishable
naruszać zasady prawidłowego zarządu lub przywdzić mniejszość
commencer à apprendre
infringe the principles of proper management or wrong the minority/ violate the principles of proper management or act to the detriment of the minority
naruszenie dobra osobistego
commencer à apprendre
infringement on personal interest
nastąpić bez winy
commencer à apprendre
occur through no fault
natychmiastowa wymagalność
commencer à apprendre
immediate maturity
niczyje
commencer à apprendre
ownerless
nie daje się podzielić
commencer à apprendre
does not lend itself to partition, cannot be divided
nie można przypisać winy
commencer à apprendre
a person cannot be held accountable
nie ulegać przedawnieniu
commencer à apprendre
not be subject to the statues of limitations
niebezpieczne właściwości produktu
commencer à apprendre
hazardous properties of the product
niech kupujący się strzeże
commencer à apprendre
Caveat Emptor
niemożliwość niezawioniona
commencer à apprendre
unculpable impossibility
nieodpłatne przechowywanie
commencer à apprendre
gratuitous safe-keeping
nieodwołalna decyzja
commencer à apprendre
non- revisable decision
nieodwołalne
commencer à apprendre
irrevocable
niepoczytalność
commencer à apprendre
mental incompetence (due to age, mental disability, illness)
niepoczytalność
commencer à apprendre
insanity
niepoczytalny
commencer à apprendre
mentally incompetent
nieruchomość władnąca / obciążona
commencer à apprendre
dominant estate / servient estate
nieuprawniony
commencer à apprendre
not authorised
nieuprawniony
commencer à apprendre
unauthorised person
niewykonanie
commencer à apprendre
no exercise
niezbywalne
commencer à apprendre
non-transferable
niezbywalne
commencer à apprendre
inalienable
niezbywalne i niepodzielne
commencer à apprendre
inalienable and indivisible
niezbywalność roszczeń
commencer à apprendre
no transfer of claims
niezdolność do pracy
commencer à apprendre
inability to work
niezwłoczne przejście własności
commencer à apprendre
immediate devolution of ownership

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.