KC i KPC do końca;)

 0    101 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
z chwilą (nastąpienia czegoś)
commencer à apprendre
at the time sth happens
z chwilą urodzenia
commencer à apprendre
at birth
z dołu
commencer à apprendre
in arrears
z mocy ustawy
commencer à apprendre
by virtue of statues, by force of law
z tytułu rękojmi
commencer à apprendre
on account of warranty
z wyjątkiem tych
commencer à apprendre
save for those who
z zachowaniem
commencer à apprendre
subject to
z zagrożeniem
commencer à apprendre
with the sanction that...
z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych
commencer à apprendre
subject to exceptions provided for by the law
za zwrotem
commencer à apprendre
against reimbursement
za zwrotem kosztów
commencer à apprendre
against reimbursement of the costs.
zabezpieczenie
commencer à apprendre
collateral
zabezpieczenie wierzytelności
commencer à apprendre
receivable’s collateral
zabezpieczyć oznaczoną wierzytelność
commencer à apprendre
secure a given claim
zachować lojalność
commencer à apprendre
remain loyal
zachować należytą staranność
commencer à apprendre
observe/ exercise due diligence
zachowanie szczególnej formy
commencer à apprendre
observance of a special form
żądać rozstrzygnięcia przez sąd
commencer à apprendre
demand a decision by the court / that the court decide
żądać rozstrzygnięcia przez sąd
commencer à apprendre
demand that the court decide
żądanie naprawienia szkody
commencer à apprendre
claim for remedy of damage
zadośćuczynić przekazowi
commencer à apprendre
satisfy the remittance
zadośćuczynienie pieniężne
commencer à apprendre
monetary recompense
zająć zwierzę
commencer à apprendre
impound an animal
zajęcie wierzytelności
commencer à apprendre
attachement of a receivable
zajęta na ten cel działka
commencer à apprendre
a plot occupied for that purpose
zakład
commencer à apprendre
establishment
zakłócenie czynności psychicznych
commencer à apprendre
distortion of mental functions
zakres zwykłego zarządu
commencer à apprendre
the scope of ordinary management
zaległe odsetki
commencer à apprendre
outstanding interest
zaliczenie zapłaty
commencer à apprendre
recognition of payment
zamiana na rentę
commencer à apprendre
exchange for annuity / conversion into a pension?
zapłacić z dołu / z góry
commencer à apprendre
pay in arrears / in advance
zarządzenia/wytyczne/polecenia
commencer à apprendre
regulations/guidelines/instructions
zarządzenie, postanowienie
commencer à apprendre
order
zarządzi sprzedaż gospo rolnego
commencer à apprendre
will order a. f to be sold
zarzuty
commencer à apprendre
defences
zarzuty przeciwko
commencer à apprendre
defences against
zarzuty zastawcy
commencer à apprendre
pledgor defences
zasady praktyczne postepowania
commencer à apprendre
Practice Direction
zasady prawidłowej gospodarki rolnej
commencer à apprendre
the principles of sound agrarian economy
zasiedzenie
commencer à apprendre
usucaption (PL) / adverse possession (UK)
zaspokajać się z rzeczy
commencer à apprendre
satisfy from the thing
zastaw na rzeczach ruchomych
commencer à apprendre
pledge on movables
zastaw rejestrowy
commencer à apprendre
registered pledge
zastawca/zastawnik (dostaje)
commencer à apprendre
pledgor/pledgee
zastrzec
commencer à apprendre
reserve, stipulate
zastrzec wyłączność
commencer à apprendre
reserve exclusive right
zastrzeżenie przez które zastawca zobowiązuje się względem zastawnika
commencer à apprendre
stipulation whereby the pledgor commits to the pledgee to...
zastrzeżony w umowie termin
commencer à apprendre
period stipulated in the contract
zataić defekt (podstępnie)
commencer à apprendre
hold back the defect (deceitfully)
zbiór rzeczy
commencer à apprendre
set of things
zbłąkać się
commencer à apprendre
stray
zbyć rzecz
commencer à apprendre
alienate a thing
zbywca
commencer à apprendre
the alienating party, transferer
zdecydować o sprzedaży
commencer à apprendre
(court may) decide the sale of sth
zdeponowanie, przechowanie
commencer à apprendre
bailment
zdolność procesowa
commencer à apprendre
capacity to litigate
zdolność sądowa
commencer à apprendre
capacity to sue and be sued
zdolność sądowa, zdolność procesowa
commencer à apprendre
capacity to appear in court / capacity to sue and be sued
zespół środków produkcji
commencer à apprendre
set of production means
zestawienie wpływów I wydatków
commencer à apprendre
collation of takings and expenses
zeznanie
commencer à apprendre
testimony
zgłosić przeciw
commencer à apprendre
raise an objection
zgłosić zastrzeżenie
commencer à apprendre
raise a reservation / a stipulation
zgodne porozumienie
commencer à apprendre
unanonimous agreement
zlecenie
commencer à apprendre
mandate
zlecić zadanie
commencer à apprendre
contract a task
złożyć do protokołu
commencer à apprendre
submit for the record at the court
złożyć rachunek
commencer à apprendre
provide an account of their use
złożyć zapewnienie przed sądem
commencer à apprendre
make an assertion before a court
zmiana pierszeństwa
commencer à apprendre
change of priority of sth
zmiana stosunków
commencer à apprendre
Change in circumstances (nie relations)
zmierzać do zachowania wspólnego prawa
commencer à apprendre
tend to preserve the common right
zmniejszać użyteczność
commencer à apprendre
reduce utility
znaczna wartość materialna naukowa lub artystyczna
commencer à apprendre
considerable pecuniary or scientific or artistic value
znajdować się w dzierżeniu kogoś
commencer à apprendre
be actually held by sb
znaki legitymizacyjne
commencer à apprendre
entitlement instrument
znalazcy należy się odpowiednie wynagrodzenie
commencer à apprendre
an appropriate reward shall be due to the finder
znaleźne
commencer à apprendre
The finder’s fee
znaleźne
commencer à apprendre
finder’s reward
znieść służebność
commencer à apprendre
cancel easment
zobowiązania z
commencer à apprendre
obligations arising from
zobowiązanie polega na tym
commencer à apprendre
an obligation exists where
zobowiązany
commencer à apprendre
obligor
zostały mu wydane
commencer à apprendre
handed over
zrzec się prawa
commencer à apprendre
waive a right
zrzeczenie się
commencer à apprendre
waiver
zużycie
commencer à apprendre
wear and tear
zużycie, pogorszenie, utrata rzeczy
commencer à apprendre
wear and tear, deterioration, loss of a thing
związki samorządu terytorialnego
commencer à apprendre
local government associations
zwierzchnik
commencer à apprendre
supervisor
zwłoka
commencer à apprendre
default
zwłoka dłużnika
commencer à apprendre
qualified delay (debtor’s), debtor’s default
zwłoka wierzyciela
commencer à apprendre
creditor default
zwłoka z zapłatą
commencer à apprendre
qualified delay in payment / default on payment
zwolnić dłużnika z długu
commencer à apprendre
release a debtor from a debt
zwolnić się ze zobowiązania
commencer à apprendre
release yourself from an obligation
zwrot bezpodstawnie osiągniętych zysków przez powoda
commencer à apprendre
accounting of profits
zwrot pożyczki
commencer à apprendre
loan repayment
zwyczajowo przyjęte
commencer à apprendre
customarily accepted
zwykłe korzystanie z rzeczy
commencer à apprendre
ordinary use of a thing

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.