kasia 26th Feb 2014

 0    45 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
jest dwudziesty szósty lutego
commencer à apprendre
it's the twenty sixth of February
kiedy się urodziłaś?
commencer à apprendre
When were you born?
gdzie się urodziłeś?
commencer à apprendre
where were you born?
Urodziłam się dziesiątego kwietnia.
commencer à apprendre
I was born on the tenth of April.
Urodziłam się w Łowiczu.
commencer à apprendre
I was born in Łowiczu.
Gdzie urodził się twój tata?
commencer à apprendre
Where was your dad born?
Gdzie urodziła się twoja teściowa?
commencer à apprendre
Where was your mother-in-law born?
Czy twoja teściowa urodziła się na Litwie?
commencer à apprendre
Was your mother-in-law born in Lithuania?
Jego rodzice nie urodzili się w 1985.
commencer à apprendre
His parents weren't born in nineteen eighty-five.
jaka ulga!
commencer à apprendre
what a relief!
w międzyczasie
commencer à apprendre
in the meantime
czy znasz odpowiedź?
commencer à apprendre
do you know the answer?
dużymi literami
commencer à apprendre
in capital letters
co zawsze robisz w piątek wieczorem?
commencer à apprendre
what do you always do on Friday night?
jajecznica
commencer à apprendre
scrambled eggs
Z czego słynie Litwa?
commencer à apprendre
What is Lithuania famous FOR?
Nie mam nic przeciwko temu, żeby pojechać tam jeszcze raz.
commencer à apprendre
I don't mind going there again.
Kto chodzi do kina dwa razy w tygodniu?
commencer à apprendre
Who goES to the movies twice a week?
Kto zapomniał podlać kwiatki?
commencer à apprendre
Who forgot to water the plants?
Kto mieszkał w Paryżu?
commencer à apprendre
Who lived in Paris?
Kto mieszka w Berlinie?
commencer à apprendre
Who lives in Berlin?
przeglądać strony internetowe
commencer à apprendre
to browse the Net, to surf the Internet
Z kim ona mieszka?
commencer à apprendre
Who does she live WITH?
Kto umarł trzy lata temu?
commencer à apprendre
Who died three years ago?
Kto teraz słucha muzyki?
commencer à apprendre
Who is listening to music now?
Kto cię lubi?
commencer à apprendre
Who likes you?
Kto cię lubił?
commencer à apprendre
Who liked you?
Kto tu mieszkał?
commencer à apprendre
Who lived here?
Kto tu mieszka?
commencer à apprendre
Who lives here?
Kogo lubisz?
commencer à apprendre
Who do you like?
Kogo lubiłaś?
commencer à apprendre
Who did you like?
Z kim mieszkałeś?
commencer à apprendre
Who did you live WITH?
niezwykły
commencer à apprendre
unusual
ona zarabia fortunę jako prawnik
commencer à apprendre
she earns a fortune as a lawyer
opiekować się kimś
commencer à apprendre
to look after someone
żywiciel rodziny
commencer à apprendre
breadwinner
odziedziczyć
commencer à apprendre
to inherit
oszczędzać coś na czarną godzinę
commencer à apprendre
to save something FOR a rainy day
zamożny
commencer à apprendre
wealthy
jestem spłukana.
commencer à apprendre
I'm broke.
on jest spłukany i ma połamaną nogę
commencer à apprendre
he is broke and has a broken leg
wydać pieniądze na coś
commencer à apprendre
to blow / spend money ON something
wydawać, trwonić pieniądze
commencer à apprendre
to spash out ON sth
posiadłość
commencer à apprendre
mansion
ich posiadłość jest warta fortunę
commencer à apprendre
their mansion is worth a fortune

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.