kasia 16th Dec 2013

 0    33 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Duże opóźnienie
commencer à apprendre
A big delay
Liczebniki główne
commencer à apprendre
Cardinal numbers
Liczebniki porządkowe
commencer à apprendre
Ordinal numbers
Kiedy są twoje urodziny?
commencer à apprendre
When is your birthday?
Moje urodziny są trzeciego kwietnia.
commencer à apprendre
My birthday is on the third of April.
Oni spotkali się pierwszego grudnia.
commencer à apprendre
They met on the first of December.
Drugiego maja
commencer à apprendre
On the 2nd od May, on May (the) second
Trzynastego czerwca
commencer à apprendre
On the 13th of Jane, on June (the) 13th
Czterdzieści
commencer à apprendre
Forty
14
commencer à apprendre
Fourteen
Piąty
commencer à apprendre
Fifth
Dwunasty
commencer à apprendre
Twelfth
Dziewiąty
commencer à apprendre
Ninth
Dwudziesty
commencer à apprendre
Twentieth
Czterdziesty
commencer à apprendre
Fortieth
Milion
commencer à apprendre
Million
Rozpoznawać
commencer à apprendre
To recognise
Nie rozpoznalam jego.
commencer à apprendre
I didn't recognise him.
Śmiać się
commencer à apprendre
To laugh
Chcieć coś zrobić
commencer à apprendre
To want TO do sth
Chciałabym...
commencer à apprendre
I would like to...
Na bazie czegoś
commencer à apprendre
On the basis of
I did one exercise on the basis of the lyrics.
wysłuchałam piosenki.
commencer à apprendre
I listened TO the song.
W radiu
commencer à apprendre
On the radio
jestem nieprzygotowany
commencer à apprendre
I'm not prepared.
trzymam cię za słowo
commencer à apprendre
I keep your word.
nie zawiodę cię
commencer à apprendre
I will not let you down
rozczarować kogoś
commencer à apprendre
To disappoint sb
byłam rozczarowana jego zachowaniem
commencer à apprendre
I was disappointed with his behaviour.
Dane
commencer à apprendre
Data
szczegółowe dane
commencer à apprendre
Detailed data
Data
commencer à apprendre
Date
jako mamy dzisiaj datę?
commencer à apprendre
What date is today?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.