Karol 21st Aug 2015 (2 hours)

 0    37 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
z wyprzedzeniem
commencer à apprendre
in advance
daj znać z wyprzedzeniem
commencer à apprendre
let me know in advance
ona nie dała mi znać
commencer à apprendre
she didn't let me know
trzymaj kciuki
commencer à apprendre
keep your fingers crossed
Czy ona gra na komputerze teraz?
commencer à apprendre
Is she playing computer games now?
czas wolny
.
commencer à apprendre
spare time / free time
What do you do in your free/spare time?
To moje hobyy
commencer à apprendre
It's my hobby.
Na twoim miejscu, pomógłbym mu.
commencer à apprendre
If I were you, I'd help him.
Gdyby ona była Niemką, mówiłaby płynnie po niemiecku.
commencer à apprendre
If she were German, she would speak German fluently.
wyjątek
commencer à apprendre
exception
pojechać na wakacje
commencer à apprendre
to go on holiday
zaproszenie
commencer à apprendre
invitation
pozwolić komuś na zrobienie czegoś
commencer à apprendre
to allow sb to do sth
Ona pozwoliła mi skorzystać ze swojego telefonu.
commencer à apprendre
She let me use her phone / She allowed me to use her phone
kocham gotować.
commencer à apprendre
I love cooking.
Pójdę z tobą do kina, chyba że zachoruję.
commencer à apprendre
I will go to the cinema with you unless I am sick.
Pomogę ci, chyba że nie będę mieć czasu.
commencer à apprendre
I will help you unless I don't have time.
Zrobimy to dla ciebie, chyba że nie będziemy mieć pieniędzy.
commencer à apprendre
We will do it for you unless we don't have any money.
Moja mama pozwoli mi pójść do kina, chyba że nie odrobię lekcji,
commencer à apprendre
My mum will let me go to the cinema unless I don't do my homework.
Moja mama pozwoli mi spotkać się z przyjaciółmi, chyba że będzie padać.
commencer à apprendre
My mum will let me meet my friends unless it rains.
tak szybko jak
commencer à apprendre
as soon as
Zadzwonię do ciebie tak szybko jak wrócę do domu.
commencer à apprendre
I'll call you as soon as I come back home.
Napiszę do ciebie smsa, gdy skończę.
commencer à apprendre
I will text you when I finish.
Napiszę do ciebie maila zanim sprzedam ten rower.
commencer à apprendre
I will email you before I sell this bike.
Ona zadzwoni do ciebie, gdy skończy.
commencer à apprendre
She will call you when she finishes.
Mój brat pomoże ci zanim pojedzie do Niemiec.
commencer à apprendre
My brother will help you before he goes to Germany.
Wolę herbatę od kawy.
commencer à apprendre
I prefer tea TO coffee.
to jest częsty błąd
commencer à apprendre
it's a common mistake
Wolę zimę od lata.
commencer à apprendre
I prefer winter to summer.
Wolisz kawę czy herbatę?
commencer à apprendre
Do you prefer coffee OR tea?
Wolę pływanie od jazdy na rowerze.
commencer à apprendre
I prefer swimming to riding a bike.
Wolę jeździć na rowerze niż pływać.
commencer à apprendre
I prefer to ride a bike RATHER THAN swim.
Wolę grać w piłkę nożną niż biegać.
commencer à apprendre
I prefer playing football to running. / I prefer to play footbal rather than run.
Wolałbym pójść do kina niż zostać w domu.
commencer à apprendre
I'd rather go to the cinema THAN stay at home.
wyjść na miasto
commencer à apprendre
to go out
nauczyć się na pamięć
commencer à apprendre
learn sth by heart
przejęzyczyłem się
commencer à apprendre
it was a slip of tongue

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.