Justina 10th Dec 2013

 0    46 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Czy jesteś w Wilnie?
commencer à apprendre
Are you in Vilnius?
podobny
commencer à apprendre
similar
temperatury
commencer à apprendre
temperatures
podobne temperaturz
commencer à apprendre
similar temperatures
korek uliczny
commencer à apprendre
traffic jam
ruch uliczny
commencer à apprendre
traffic
utknąć w korku
commencer à apprendre
to get stuck in a traffic jam
Spóźniłam się, bo utknęłam w korku.
commencer à apprendre
I'm late because I got stuck in a traffic jam.
Przepraszam za spóźnienie.
commencer à apprendre
I'm sorry I'm late. My apologies FOR being late. I'm sorry FOR being late.
pospieszmy się.
commencer à apprendre
let's hurry up.
Wróciłam do domu samochodem.
commencer à apprendre
I got back home by car. I came back home by car.
pół godziny
commencer à apprendre
half an hour
I spent in a traffic jam about half an hour.
przenieść lekcję
commencer à apprendre
to put off
Czy mogłybyśmy przenieść naszą piątkową lekcję?
commencer à apprendre
Could we put our Friday's lesson off? Could we postpone our Friday's lesson?
przenosić coś na później
commencer à apprendre
to put sth off = to postpone sth
przenieść coś na sobotę
commencer à apprendre
to put sth off till Saturday / Monday morning
wygodny, dogodny dla kogoś
commencer à apprendre
convenient FOR sb
wygodne łóżko
commencer à apprendre
a comfortable bed
niedogodny
commencer à apprendre
INconvenient
niewygodny
commencer à apprendre
UNcomfortable
Muszę przynieść mój telefon.
commencer à apprendre
I must bring my phone.
Czekam na ciebie.
commencer à apprendre
I'm waiting FOR you.
Czekam na telefon.
commencer à apprendre
I'm waiting for a call.
Czy jest ci wygodnie?
commencer à apprendre
Are you comfortable?
przecinek
commencer à apprendre
comma
Pozdrowienia
commencer à apprendre
Greetings
Ściskam i caluję
commencer à apprendre
Hugs and kisses,
obejmij mnie
commencer à apprendre
hug me
Z poważaniem
commencer à apprendre
Regards (Rgds), Best regards, Warm regards, All the best, Best
liczebniki porządkowe
commencer à apprendre
ordinal numbers
i tak dalej
commencer à apprendre
and so on
liczebniki główne
commencer à apprendre
cardinal numbers
piąty
commencer à apprendre
the fifth
dwudziesty drugi
commencer à apprendre
the twenty second
czterdziesty
commencer à apprendre
the fortieth
dziewiąty
commencer à apprendre
the ninth
Maj jest piątym miesiącem w roku.
commencer à apprendre
May is the fifth month in the year.
Nasze mieszkanie jest na ósmy piętrze.
commencer à apprendre
Our flat is on the eighth floor.
kompozytor
commencer à apprendre
composer
Ten kompozytor tworzył muzykę w dziewiętnastym wieku.
commencer à apprendre
This composer wrote his music in the nineteenth century.
po raz czwarty
commencer à apprendre
for the four time
po raz drugi
commencer à apprendre
for the second time
He won this competition for the second time.
Mur Berliński
commencer à apprendre
the Berlin Wall
wiek
commencer à apprendre
century
On był czterdziestym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
commencer à apprendre
He was the fortieth President of the USA.
Czy możemy połączyć się wcześniej w piątek?
commencer à apprendre
Could we connect earlier on Friday?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.