in, on, with, via itp.

 0    49 fiche    beawrzos
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
mówić do
commencer à apprendre
say to
na świeżym powietrzu
commencer à apprendre
in the open air
na co dzień
commencer à apprendre
on a daily basis
kompensata za
commencer à apprendre
compensate for
błąd z mojej strony
commencer à apprendre
a mistake on my part
z perspektywy
z perspektywy mojego chomika
commencer à apprendre
from the perspective of
from the perspective of my hamster
w perspektywie
commencer à apprendre
in perspective
z jakiego powodu
commencer à apprendre
for what reason
zastępstwo za
commencer à apprendre
substitute for
uspokajać się
commencer à apprendre
calm down
zostawić kogoś w tyle
commencer à apprendre
leave someone behind
w przyjaznych stosunkach
commencer à apprendre
on friendly terms
kłócić się o czynsz
commencer à apprendre
quarrel over the rent
ona mi się narzuca
commencer à apprendre
impose herself on me
popaść w długi
commencer à apprendre
get into debt
(płatne) z góry
commencer à apprendre
in advance
żyć na własną rękę
commencer à apprendre
live on my own right
cotygodniowo
commencer à apprendre
on a weekly basis
godzić się, znosić
commencer à apprendre
put up with
czuć się swobodnie (tutaj)
commencer à apprendre
feel at ease (here)
angażować się w
commencer à apprendre
involve in
ciekawość
commencer à apprendre
curiosity about
wycofać się z
commencer à apprendre
withdraw from
dostasować się do tego
commencer à apprendre
adjust to it
potencjał do
commencer à apprendre
potential for
paść ofiarą
Ona łatwo może paść ofiarą jakiś oszustów.
commencer à apprendre
fall prey to
She could easily fall prey to con artists.
historia z
commencer à apprendre
story with (Mike's)
pozbawić kogoś czegoś
commencer à apprendre
deprive sb of
entuzjazm dla
commencer à apprendre
enhusiasm for
znudzony
commencer à apprendre
bored with
bored with tradicional ways of learning
przez internet
commencer à apprendre
via the internet
dzięki
commencer à apprendre
thanks to
niezależnie od
commencer à apprendre
irrespective of
dostępny dla
commencer à apprendre
available to
prowadzić do
commencer à apprendre
lead to
addiction
brak w
commencer à apprendre
lack in
pozbawić
pozbawione nadzoru rodzicielskiego
commencer à apprendre
deprive of
deprived of parental supervision
wyposażać w
commencer à apprendre
provide with
special attention
odpowiedzialne za
commencer à apprendre
responsible for
rozczarować czymś
commencer à apprendre
disillusion with
sprawdzian z historii
commencer à apprendre
exqam in history
ostatecznie, na dłuższą metę
commencer à apprendre
in the long run
zysk z
commencer à apprendre
profit from
na wyzynach, w najlepszym okresie
commencer à apprendre
in (their intellectual) prime
w połączeniu z
commencer à apprendre
combine with
nastawienie do, stosunek do
commencer à apprendre
attitude to
na równi z
commencer à apprendre
on a par with
wyrzucony z
commencer à apprendre
expell from
rozwinąć się w
rozwinie się w tak dojrzałą osobę
commencer à apprendre
develop into
develop into such a mature person

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.