Idiomy i frazy V (prezentacja)

 0    83 fiche    lukamo
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
To co chciałbym zrobić, to podyskutować
commencer à apprendre
That's what I want to do is talk
To co mam zamiar zrobić, to wyjaśnić
commencer à apprendre
What I intend to do is to explain...
Moim tematem dzisiaj jest...
commencer à apprendre
My topic today is...
Dziś mam zamiar porozmawiać o...
commencer à apprendre
Today, I'm going to talk about...
Mam zamiar porozmawiać z tobą o...
commencer à apprendre
I'm going to talk to you about...
Moi koledzy i ja mamy zamiar przedstawić krótką prezentację o...
commencer à apprendre
My colleagues and I are going to give a short presentation on...
Dziś chciałbym rozważyć...
commencer à apprendre
Dziś chciałbym rozważyć... Anglais
Today I want to consider...
W tej rozmowie, chciałbym się skoncentrować na...
commencer à apprendre
In this talk, I would like to concentrate on...
Mam zamiar podzielić moją prezentację na trzy części
commencer à apprendre
I'm going to divide my presentation into three sections
Podzieliłem moją prezentację na trzy części
commencer à apprendre
I've divided my presentation into three sections
Pomyślałem, że byłoby użytecznie podzielic moją prezentację na trzy części
commencer à apprendre
I thought it would be useful to divide my talk into three sections
Będę zadowolony odpowiadając na pytania na zakończenie
commencer à apprendre
I'll be happy to answer questions at the end
jeśli macie jakiekolwiek pytania, spróbuję na nie odpowiedzieć później
commencer à apprendre
If you have any questions, I'll try to answer them afterwards
jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę przerywać mi
commencer à apprendre
If you have any questions, please feel free to interrupt
na przykład (I)
commencer à apprendre
for example
na przykład (II)
commencer à apprendre
for instance
i jako dowód, że...
commencer à apprendre
and as proof of that...
To wspiera mój argument, że...
commencer à apprendre
This supports my argument that...
Jak powiedziałem na początku
commencer à apprendre
As I said at the beginning
W pierwszej części mojego wykładu powiedziałem...
commencer à apprendre
In the first part of my talk, I said...
Jak wspomniałem wcześniej
commencer à apprendre
As I mentioned earlier
Powiedziałem ci/wam kilka minut temu, że...
commencer à apprendre
I told you a few minutes ago that...
Ujmując to w inny sposób...
commencer à apprendre
To put it another way...
na tym wykresie...
commencer à apprendre
On this graph...
spójrz/spójrzcie na to
commencer à apprendre
Take a look at this
spójrzmy na to
commencer à apprendre
Let's have a look at this
chciałbym abyś spojrzał na to...
commencer à apprendre
I'd like you to look at this...
Chciałbym zwrócić twoją uwagę na...
commencer à apprendre
I'd like to draw your attention to...
Tutaj możemy zobaczyć...
commencer à apprendre
Here we can see...
Wykres ilustruje
commencer à apprendre
The graph illustrates...
Chciałbym teraz przejść do...
commencer à apprendre
I'd like now to move on to...
Przechodząc teraz do...
commencer à apprendre
Turning now to...
Teraz, przejdźmy do...
commencer à apprendre
Now, let's turn to...
Teraz chciałbym przejść do...
commencer à apprendre
I now want to turn to...
Następnym aspektem, który chciałbym rozważyć jest...
commencer à apprendre
The next aspect I'd like to consider is...
Widzieliśmy, że ... (w podsumowaniu)
commencer à apprendre
We've seen that...
Najpierw spojrzeliśmy na ... i zobaczyliśmy, że...
commencer à apprendre
First we looked at ... and we saw that...
Następnie rozważyliśmy ... i stwierdziłem...
commencer à apprendre
Then we considered ... and I argued...
W skrócie, przyjrzeliśmy się...
commencer à apprendre
In brief, we have looked at...
W podsumowaniu chciałbym podkreślić, że...
commencer à apprendre
In conclusion, I'd like to emphasise that...
To kończy moją prezentację
commencer à apprendre
That completes my presentation
To obejmuje główne punkty. Jeśli macie jakieś komentarze lub pytanie, chętnie ich wysłucham
commencer à apprendre
That covers the main points. If you have any comments or questions, I'll be happy to hear them
Czy ktoś ma jakieś komentarze lub pytania?
commencer à apprendre
Does anyone have any comments or questions?
Więc, czy to jest zgodne z waszym doświadczeniem?
commencer à apprendre
So is this the same as your experience?
Czy zgadzacie się z tym co X właśnie powiedział?
commencer à apprendre
Do you agree with what X has just said?
Więc, Y, jaka jest twoja opinia na ten temat?
commencer à apprendre
So, Y, what is your opinion of this?
Jeśli mógłbym przerwać/wtrącić tutaj?
commencer à apprendre
If I could just come in here?
Przepraszam, że przeszkadzam, ale
commencer à apprendre
Sorry to interrupt, but...
Chciałbym powiedzieć, że
commencer à apprendre
I'd just like to say that...
Nie zrozumiałem co powiedziałeś o...
commencer à apprendre
I didn't understand what you said about...
Przepraszam, ale nie zrozumiałem (złapałem) o czym powiedziałeś
commencer à apprendre
I'm sorry, I didn't catch what you said about...
Przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć to co powiedziałeś?
commencer à apprendre
I'm sorry, could you repeat what you said about...
Nie jestem pewien co masz na myśli
commencer à apprendre
I'm not sure what you mean
Czy możemy powrócić do tego?
commencer à apprendre
Could we come back to that?
Chciałbym cię zapytać o...
commencer à apprendre
I'd like to ask you about...
Co miałeś na myśli, gdy powiedziałeś...?
commencer à apprendre
What did you mean when you said ...?
Czy mógłbyś trochę rozwinąć to co powiedziałeś o...
commencer à apprendre
Could you expand a little bit on what you said about ...?
Czy mógłbyś dać przykład ...?
commencer à apprendre
Could you give an example of ...?
Czy mógłbyś dokładniej wyjaśnić?
commencer à apprendre
Could you explain in more detail?
Więc mówisz mi, że ja nie mogę...?
commencer à apprendre
So you're telling me that I can't ...?
Więc to o czym mówisz, to...?
commencer à apprendre
So what you're saying is that ...?
Więc masz na myśli, że ...?
commencer à apprendre
So you mean that ...?
Czy mam rację zakładając, że ...?
commencer à apprendre
Am I correct in assuming that ...?
Pozwólcie mi się upewnić
commencer à apprendre
Let me make sure
Jeśli dobrze cię zrozumiałem...
commencer à apprendre
If I have understood you correctly...
Być może nie zapytałem się jasno?
commencer à apprendre
Perhaps I didn't make my question clear?
Przepraszam, nadal nie jest dla mnie jasne...
commencer à apprendre
Sorry, I'm still not clear about...
Nie jest to dla mnie jasne, czy możesz to wyjaśnić dokładniej?
commencer à apprendre
I'm not clear about this, could you explain in more detail?
Nie mogę zgodzić się bardziej (całkowicie się zgadzam)
commencer à apprendre
I couldn't agree more
Myślę, że masz absolutną rację
commencer à apprendre
I think you're absolutely right
W pełni popieram to co mówisz
commencer à apprendre
I fully support what you say
Całkowicie się zgadzam
commencer à apprendre
I totally agree
Dokładnie!
commencer à apprendre
Exactly!
Nie jestem tego pewien
commencer à apprendre
I'm not so sure about that
Może masz rację
commencer à apprendre
You may be right
Myślę, że jest to sporne
commencer à apprendre
I think that's debatable
Rozumiem, co masz na myśli, ale...
commencer à apprendre
I see what you mean but...
Zgadzam się w pewnym stopniu, ale...
commencer à apprendre
I agree to some extent, but...
Obawiam się, że nie mogę się zgodzić z...
commencer à apprendre
I'm afraid I can't agree with...
Całkowicie się nie zgadzam
commencer à apprendre
I don't agree at all
Chcę podkreślić (I)
commencer à apprendre
I want to stress
Chcę podkreślić (II)
commencer à apprendre
I want to highlight
Powinniśmy pamiętać, że...
commencer à apprendre
We should bear in mind that...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.